ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*porpoise*

P AO1 R P AH0 S   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: porpoise, -porpoise-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porpoise[N] ปลาโลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
porpoise[N] โลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา

English-Thai: Nontri Dictionary
porpoise(n) ปลาโลมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
That's not a dolphin. It's a porpoise.นั่นไม่ใช่ปลาโลมาทั่วไปนะ แต่เป็นโลมาชนิดนึง The Right Stuff (2007)
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา The Ugly Truth (2009)
When the porpoise is sighted, not a moment can be lost.มีปลาโลมาตัวเมีย 5 ตัว ที่เคยผลัดกันมาเล่น ในเรื่อง ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
But for some reason, small cetaceans, dolphins and porpoises, aren't protected.มีกลุ่มองค์กรหลาย ต่อหลายกลุ่มในญี่ปุ่น กองทุนเพื่อสัตว์โลก กลุ่มกรีนพีซ The Cove (2009)
There's a finless porpoise that swam right up to me.นั่นปลาโลมาที่ไม่มีครีบ กำลังว่ายมาหาผม Magus (2012)
New here. Does the same go for porpoises?- ขอโทษที สมาชิกใหม่น่ะ Confession (2013)
Utilities paid by Porpoise LLC, which was Caspere's company.Die Nebenkosten zahlte die Porpoise LLC. Das war Casperes Firma. Maybe Tomorrow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาโลมา[N] dolphin, See also: porpoise, Example: ถ้าคุณเคยนั่งเรือข้ามฝากไปเกาะสมุย คุณจะได้พบกับปลาโลมาว่ายเคียงคู่ไปกับเรือด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Odenteceti มีหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง 1 ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise   FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   

CMU English Pronouncing Dictionary
PORPOISE    P AO1 R P AH0 S
PORPOISES    P AO1 R P AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porpoise    (n) pˈɔːpəs (p oo1 p @ s)
porpoises    (n) pˈɔːpəsɪz (p oo1 p @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼠海豚[shǔ hǎi tún, ㄕㄨˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, ] porpoise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppe; Schule (Delfine; Schweinswale) [zool.]pod; school; group (dolphins; porpoises) [Add to Longdo]
Springen (eines Delfins oder Schweinswals)porpoising; jumping (of a dolphin or porpoise) [Add to Longdo]
Cetaceen {pl} (Wale, Delfine und Schweinswale) [zool.]cetaceans (whales, dolphins, and porpoises) [Add to Longdo]
Schweinswale {pl} [zool.]porpoises [Add to Longdo]
Tümmler {pl} [zool.](some) dolphins; (some) porpoises [Add to Longdo]
Atlantischer Fleckendelfin {m}; Atlantischer gefleckter Delfin {m}; Zügeldelfin {m} [zool.]spotted dolphin; Atlantic spotted dolphin; Gulf Stream spotted dolphin; spotter; spotted porpoise; bridled dolphin; long-snouted dolphin (Stenella frontalis) [Add to Longdo]
Brillenschweinswal {m} [zool.]spectacled porpoise; Australophocaena dioptrica [Add to Longdo]
Burmeister-Schweinswal {m} [zool.]Burmeister's porpoise; black porpoise (Phocoena spinipinnis) [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Fleckendelfin {m}; Pantropischer Fleckendelfin {m}; Schlankdelfin {m} [zool.]pantropical spotted dolphin; white-spotted dolphin; slender-beaked dolphin; bridled dolphin; spotter; spotted porpoise (Stenella attenuata) [Add to Longdo]
Gemeiner Delfin {m}; Gewöhnlicher Delfin {m}; Unterarten: Kurzschnauzen Gemeiner Delfin {m}; Langschnauzen Gemeiner Delfin {m} [zool.]common dolphin; saddleback dolphin; criss-cross dolphin; hourglass dolphin; cape dolphin; white-bellied porpoise; subspecies: short-beaked common dolphin; long-beaked common dolphin (Delphinus delphis; Delphinus capensis) [Add to Longdo]
Großer Tümmler [zool.]bottlenose dolphin; grey porpoise; black porpoise; cowfish; common porpoise (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]
Indischer Schweinswal {m} [zool.]finless porpoise; black porpoise; Jiangzhu (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
Kurzschnabeldelfin {m} [zool.]Fraser's dolphin; Sarawak dolphin; shortsnout dolphin; Bornean dolphin; Fraser's porpoise; white-bellied dolphin (Lagenodelphis hosei) [Add to Longdo]
Nördlicher Glattdelfin {m} [zool.]northern right whale dolphin; pacific right whale porpoise (Lissodelphis borealis) [Add to Longdo]
Pazifischer Hafenschweinswal {m} [zool.]vaquita; cochito; Gulf of California porpoise (Phocoena sinus) [Add to Longdo]
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens) [Add to Longdo]
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis) [Add to Longdo]
Schweinswal {m}; Kleiner Tümmler; Braunfisch {m}; Meeresschwein {n} [zool.]harbour porpoise; common porpoise; puffing pig (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]
Streifendelfin {m}; Blauweisser Delfin {m} [zool.]striped dolphin; whitebelly dolphin; Euphrosyne dolphin; blue-white dolphin; Meyen's dolphin; Gray's dolphin; streaker porpoise (Stenella coeruleoalba) [Add to Longdo]
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii) [Add to Longdo]
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii) [Add to Longdo]
Weißschnauzendelfin {m}; Langfinnendelfin {m} [zool.]white-beaked dolphin; white-nosed dolphin; squidhound; white-beaked porpoise (Lagenorhynchus albirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.) [Add to Longdo]
砂滑[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
鼠海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porpoise \Por"poise\, n. [OE. porpeys, OF. porpeis, literally,
   hog fish, from L. porcus swine + piscis fish. See {Pork}, and
   {Fish}.]
   1. (Zool.) Any small cetacean of the genus {Phoc[ae]na},
    especially {Phoc[ae]na communis}, or {Phoc[ae]na
    phoc[ae]na}, of Europe, and the closely allied American
    species ({Phoc[ae]na Americana}). The color is dusky or
    blackish above, paler beneath. They are closely allied to
    the dolphins, but have a shorter snout. Called also
    {harbor porpoise}, {herring hag}, {puffing pig}, and
    {snuffer}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A true dolphin ({Delphinus}); -- often so called
    by sailors.
    [1913 Webster]
 
   {Skunk porpoise}, or {Bay porpoise} (Zool.), a North American
    porpoise ({Lagenorhynchus acutus}), larger than the common
    species, and with broad stripes of white and yellow on the
    sides. See Illustration in Appendix.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top