Search result for

*polen*

(68 entries)
(0.0979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: polen, -polen-
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
polenta (n ) แป้งข้าวโพดบดหยาบ มีสีเหลือง นิยมใช้ในอาหารอิตาเลียนหรือแอฟริกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Poland?- PolenVictor Victoria (1982)
Poland.PolenThe Field Where I Died (1996)
And the polenta cake.และก็เค้กโพเล็นตา Careful the Things You Say (2009)
But they stand for Austria and Poland!Das ist doch eine Verkörperung von Österreich und PolenNightmares (1979)
Yes, Protazy Poland responds..."Ja, Herr Protazy", antwortet PolenNightmares (1979)
Your colleagues turned out to be bad Poles.Eure kollegen haben sich als schlechte Polen erwiesen. Nightmares (1979)
Long live The Socialist Party.Es lebe Sozialistische Partei Polens. Nightmares (1979)
Now Grandpa Lapinsky's back in Poland Leo and Sammy are somewhere in the South Pacific and Ma's worrying herself gray about all of them.Jetzt ist Opa Lapinsky wieder in Polen, Leo und Sammy sind irgendwo im Südpazifik, und Mama kriegt graue Haare vor lauter Sorge um sie. The Unthinkable (1980)
And he'd tell me how he wanted to go back to Poland.Er sagte immer, dass er nach Polen zurückwollte. The Unthinkable (1980)
"In Poland, in Germany, where thousands have been taken among them Yacov Lapinsky and...."In Polen und Deutschland wurden Tausende dorthingebracht, darunter auch Yacov Lapinsky. Und... The Unthinkable (1980)
My husband is a conductor in Poland.Für meinen Mann. Er ist Dirigent in PolenThe Conductor (1980)
I'm glad you remember Poland.Es ist schön, daß Sie sich an Polen erinnern. The Conductor (1980)
There's a hundred like him' ten in Poland!Solche wie er gibt' 100 in der Welt und 10 in Polen The Conductor (1980)
They brought in top experts - we've no others. The concert will be an acoustic experiment that'll make our name at home' and Poland famous abroad.Die besten Spezialisten Europas, wir haben nur solche, ermöglichen ein technisch-akustisches Experiment, das unsere Stadt landesweit, und Polen weltweit berühmt macht. The Conductor (1980)
They'll all see hat music-lovers we are.Wir zeigen mal, wie man in Polen Musik liebt. The Conductor (1980)
The girl is, but her parents are Polish.Nein, Polen. Rosette ist aus Paris. The Last Metro (1980)
- "But they were Poles", you'll tell me.Das waren aber auch PolenOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
If I was not born in Brooklyn, if I had been born in Poland or Berlin,Wäre ich nicht in Brooklyn geboren, sondern in Polen oder Berlin, Stardust Memories (1980)
Hold this stuff, i gotta turn this contest around.Halt das mal, ich muss versuchen, das spiel noch umzupolenUsed Cars (1980)
Then the cops come along and cart him off.Na ja, und dann ist die Polente gekommen, da haben sie ihn hopps genommen. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
The Poles, the French, the fatherland for which we shed our blood...Polen, die Franzosen, das Vaterland wofür wir geblutet haben, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Crushing military defeats have caused the loss of Poland,Mißerfolge an der Front führten zum Rückzug aus PolenRasputin (1981)
They issue bans, but sober Poles can never reach an agreement.Die Polen können sich im nüchternen Zustand nicht verständigen. Man of Iron (1981)
...it would be a mistake to think that the strikes at the shipyard... and other work places in the Tri-City area... are the results of activities of people who are against socialism... that they arose from sources foreign to the working class... and hostile to the People's Republic.Es wäre ein Fehler zu meinen, dass die Streiks in der Werft und in anderen Betrieben in Gdansk, Gdynia und Sopot... eine Folge der Aktivität von Gegnern des Sozialismus sind, dass sie einen der Arbeiterklasse und der Volksrepublik Polen fremden Ursprung haben. Man of Iron (1981)
We can't connect to any city in Poland.Wir haben keine Verbindung mit sämtlichen Städten in PolenMan of Iron (1981)
This ought to be shown non-stop... to all workers in Poland... so they'd have no more illusions.Das sollte man immer wieder... allen Arbeitern in Polen zeigen, damit sie keine Illusionen mehr haben. Man of Iron (1981)
The whole country...Das ganze Polen... Man of Iron (1981)
You don't give a fuck about Poland!Echtes Polen ist euch scheißegal. Man of Iron (1981)
Certainly no more than with the rest of us.Mit Sicherheit nichts mehr als den üblichen PolenMan of Iron (1981)
The whole country is looking at us!Das ganze Polen blickt auf uns! Man of Iron (1981)
After all, you're Poles and this is now Poland.Ihr seid Polen, und die Werft ist jetzt PolenMan of Iron (1981)
He was forged by life in Poland, as it used to be.Geformt hat ihn das Leben in Polen, wie es damals war. Man of Iron (1981)
I hope you find yourself in the new Poland.Mögen Sie Ihren Platz im neuen Polen wiederfinden. Man of Iron (1981)
The shipyard was still working, but it was getting hot in the country.Die Werft hat noch gearbeitet, aber in Polen gärte es. Man of Iron (1981)
We spoke as Poles ought to speak to one another.Wir haben gesprochen, wie Polen miteinander sprechen sollten. Man of Iron (1981)
For bread, freedom and Poland. Janek Wisniewski fell.Für Brot und Freiheit, und neues Polen Janek Wisniewski fiel. Man of Iron (1981)
In the skies, the young men of the RAF are struggling against the Nazi forces which only a year ago invaded Poland, swept through France, and left this country standing alone in a conflict which, if lost, could destroy the Free World.In der Luft kämpfen die jungen Männer der RAF gegen die Nazi-Truppen, die vor einem Jahr Polen angriffen, Frankreich überrollten, und uns auf einsamen Posten zwangen in einem Krieg, der die Freie Welt vernichten könnte. Eye of the Needle (1981)
Private journeys to Poland are forbidden.Privatreisen nach Polen sind verboten. Lili Marleen (1981)
I knew that she smuggled the film out of Poland.Ich wusste, dass sie den Film aus Polen herausgeschmuggelt hat. Lili Marleen (1981)
What about the Poles and the Czechs?Was ist mit Polen und Tschechen? Victory (1981)
Germany has to wipe out Poland.Ich will, dass Deutschland Polen erledigt! - Deutschland soll überall Nr. 1 sein! Ace of Aces (1982)
Polish.Aus PolenAn Officer and a Gentleman (1982)
Final score was 2-2.Polen-Argentinien, 2:2. Godard's Passion (1982)
Especially now, with what happened in Poland, he probably looks like a hero to you.Und mit dem, was in Polen passiert ist, wäre das auch viel schöner für dich. Godard's Passion (1982)
Are you feeling like this because of what's happening in Poland?Ist das wegen der Sache in PolenGodard's Passion (1982)
Everybody's saddened by what's going on there.Die ganze Welt leidet mit den Polen mit. Godard's Passion (1982)
We think about it a lot, here in France.Frankreich denkt oft an PolenGodard's Passion (1982)
is Poland beautiful?- Ist Polen schön? Godard's Passion (1982)
is it because-- is it because of what's going on in Poland?Ist es wegen der Dinge, die in Polen geschehen, oder? Godard's Passion (1982)
Are you going to Poland?Sie gehen zurück nach PolenGodard's Passion (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLEN    P OW1 L AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Polen(n uniq) |die, nur Sg.| ประเทศโปแลนด์ เช่น Polen hat sich zum siebten Mal für die Endrunde einer FußballWeltmeisterschaft qualifiziert., See also: S. die Republik Polen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polente {f}cops [Add to Longdo]
(an den Polen) abgeplattet {adj}oblate [Add to Longdo]
polarisieren; polen | polarisierend | polarisiert | polarisiertto polarize | polarizing | polarized | polarizes [Add to Longdo]
umpolen | umpolendto reverse the polarity of | reversing the polarity of [Add to Longdo]
Noch ist Polen nicht verloren.Down but not out. [Add to Longdo]
Polen [geogr.]Poland (pl) [Add to Longdo]
Katowice; Kattowitz (Stadt in Polen)Katowice (city in Poland) [Add to Longdo]
Warszawa; Warschau (Hauptstadt von Polen)Warszawa; Warsaw (capital of Poland) [Add to Longdo]
Lódz (Stadt in Polen)Lódz (city in Poland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポレンタ[, porenta] (n) polenta (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉米糕[yù mǐ gāo, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄍㄠ, ] corn cake; polenta (corn mush) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 Polen
   Poland
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 Polen
   Poland
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Polen [polən]
   Poland
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Polen [poːlən]
   Poland (pl)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top