Search result for

*periodicals*

(27 entries)
(1.1066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: periodicals, -periodicals-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bound periodicalsวารสารเย็บเล่ม

วารสารเย็บเล่ม เป็นงานที่ทำต่อเนื่องจากการบริหารจัดการวารสารฉบับล่วงเวลา (วารสารฉบับเก่า) คือ การนำวารสารฉบับปีพิมพ์เก่ามาทำการรวมเล่มเข้าด้วยกัน โดยจะไม่นำวารสารปีพิมพ์ปัจจุบันมาเย็บเล่ม เพราะผู้ใช้บริการยังต้องการใช้อยู่ สาเหตุที่ต้องเย็บเล่มวารสาร วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้มีรูปเล่มที่คงทน หยิบใช้งานง่าย และสะดวกต่อการค้นหา อาจพบปัญหาบ้างในกรณีทำสำเนา ที่ไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากติดที่สันที่เย็บเล่มไว้

การเตรียมวารสารส่งเย็บเล่ม มีวิธีและขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

1. รวบรวมวารสาร เมื่อได้รับวารสารครบปีแล้ว ห้องสมุดจะสำรวจว่ามีวารสารชื่อใดบ้างที่จะนำมาเย็บเล่ม

2. ก่อนการเย็บเล่มควรตัดหน้าที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้ง่ายขึ้น รูปเล่มไม่ควรหนาเกิน โดยนำสารบัญของวารสารแต่ละฉบับมาเรียงรวมกันไว้ด้านหน้า หากมีดัชนีจะจัดเรียงไว้ท้ายเล่มเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาบทความได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3. รูปแบบการจัดเรียงวารสารส่งเย็บเล่ม คือ ปกฉบับแรกของเล่ม ถ้าต้องการเย็บเล่มวารสารฉบับที่ 1–2 จะเก็บเฉพาะปกฉบับที่ 1 ส่วนฉบับอื่น ๆ จะเก็บเฉพาะหน้าสารบัญ แล้วจัดเรียงส่วนอื่นตามลำดับ คือ สารบัญ เนื้อหา และดัชนี

4. การจัดทำทะเบียนวารสารเย็บเล่ม เพื่อให้ทราบว่ามีวารสารฉบับใดบ้างที่อยู่ในระหว่างการเย็บเล่ม

5. การตรวจรับวารสารเย็บเล่ม ตรวจสอบการจัดเรียงเนื้อหาให้ถูกต้อง

6. การให้บริการ นำวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้นให้บริการที่ชั้นวารสารเก่า และเปลี่ยนสถานะของวารสารด้วยคำว่า Bound เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานทราบ

กระบวนการจัดส่งวารสารเย็บเล่ม ห้องสมุดจะมีรายชื่อบริษัท ร้านค้า ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องมีการประเมินเรื่องคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Youths' periodicals วารสารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Women's Periodicals วารสารสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Women's periodicals, Thai วารสารไทยสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Children's periodicalsวารสารสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's periodicals, Thaiวารสารไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
College student newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารของนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
English periodicalsวารสารอังกฤษ [TU Subject Heading]
Free circulation newspapers and periodicalsหนังสือพิมพ์และวารสารให้เปล่า [TU Subject Heading]
Periodicalsวารสาร [TU Subject Heading]
Sex-oriented periodicalsวารสารทางเพศ [TU Subject Heading]
Shelving for periodicalsการจัดชั้นวารสาร [TU Subject Heading]
Thai periodicalsวารสารไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Latrine's down past the periodicals.ห้องส้วมอยู่เลยชั้นวารสาร Critical (2012)
Most periodicals from the '20s Haven't been transferred to digital,ส่วนใหญ่สิ่งพิมพ์จากยุค 1920 ยังไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล Self Made Man (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodicalsPeriodicals may not be removed from the reading room.
periodicalsThere are a number of shops selling foreign books and periodicals.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERIODICALS    P IH2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periodicals    (n) (p i@2 r i o1 d i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periodika {pl}periodicals [Add to Longdo]
Zeitschrift {f} | Zeitschriften {pl} | eine Zeitschrift regelmäßig zusendenperiodical; serial | periodicals | to supply a periodical regularly [Add to Longdo]
Zeitschriftenregal {n}periodicals rack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top