ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*notfall*

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: notfall, -notfall-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Emergency?- Ein NotfallPartners (1987)
_Notfallabriegelung Luther Braxton (No. 21) (2015)
I've never been too shy to dirty my hands with the enemy, and if need be, would do it right now.Ich habe mich nie geschämt, es Feinden heimzuzahlen, Notfalls würde ich es auch jetzt tun. Tikhiy Don (1957)
Yeah, it's an emergency, yes.Ja, ein NotfallPoison (1958)
This is an emergency!Dies ist ein NotfallTogether (1958)
Listen, this is an emergency, and it can affect every one of us.Hört mir zu. Das ist ein Notfall, und es kann jeden einzelnen von uns treffen. The Blob (1958)
Just in case.Nur für den NotfallThe Bravados (1958)
Of course, in an emergency, we do sometimes make an exception.In einem Notfall machen wir natürlich manchmal eine Ausnahme. Horror of Dracula (1958)
Isn't that a wonderful combination for an emergency like this?Ist das nicht eine wunderbare Kombination für einen Notfall wie diesen? Me and the Colonel (1958)
Now, do try and remember the buzzer's only for emergencies.Bitte denken Sie daran, nur im Notfall zu klingeln. Carry on Nurse (1959)
- This is an emergency.Das ist ein NotfallCarry on Nurse (1959)
- What kind of an emergency?Was für ein NotfallCarry on Nurse (1959)
Right now she's undergoing emergency around-the-clock modification... in the Bremerton Navy Yard.Gerade im Moment liegt das Boot in der Bremerton Werft und wird für diesen Notfall rund um die Uhr umgerüstet. The Atomic Submarine (1959)
I can defend myself!Im Notfall werde ich mich schon verteidigen. The Bridge (1959)
In blue jeans, in a bikini, in a potatoe sack if it has to be!In Blue Jeans, im Bikini, notfalls im Kartoffelsack! An Angel on Wheels (1959)
Sit on her if you have to... but don't let her talk to anyone until my man gets there.Im Notfall, setzen Sie sich auf sie... aber lassen Sie auf keinen Fall jemanden mit ihr sprechen, bis mein Mann ankommt. It Happened to Jane (1959)
Swain's out through the escape trunk, sir.Swain ist durch die Notfallluke rausgegangen, Sir. On the Beach (1959)
Drain the escape trunk.Notfallluke entleeren. On the Beach (1959)
You are going to learn something if I have to poor it into you!Ich bringe Ihnen schon das Leben auf U-Booten bei! Notfalls auch intravenös! Operation Petticoat (1959)
Well, if an emergency arose.Tja, wenn ein Notfall vorläge. Pillow Talk (1959)
Then say it's an emergency.- Sagen Sie ihnen, es ist ein NotfallPillow Talk (1959)
And you, Miss Morrow, are an emergency.Und Sie, Miss Morrow, sind ein NotfallPillow Talk (1959)
If worse comes to worse, you work on her maid.- Im Notfall bearbeitet man die Hausangestellte. Pillow Talk (1959)
- Suppose it's an emergency.- Wenn es ein Notfall ist. Some Like It Hot (1959)
- We'll walk. lf we have to, we'll starve.Wir gehen zu Fuß. Notfalls hungern wir. Schon wieder dieses "wir". Some Like It Hot (1959)
- It's an emergency.- Er ist ein NotfallCome Dance with Me! (1959)
It's an emergency.Es ist ein NotfallThe Apartment (1960)
We should forget the rule book sometimes, particularly in an emergency.Ich will sie auch nicht bemuttern. Aber wir sollten die Vorschriften manchmal außer Acht lassen, besonders in einem Notfall wie diesem. Carry On Constable (1960)
Benno Bronstein and Ludwig Zimmer... guilty according to Section 58 of the emergency regulations of 1946.Akiva Ben Canaan, Benno Bronstein und Ludwig Zimmer schuldig im Sinne von Abschnitt 58 der Notfallverordnung von 1946. Exodus (1960)
It's an emergency.Wir haben einen NotfallExodus (1960)
We soaked her in disinfectant, wrapped her in a towel, pinned a label to her saying Emergency Ward, andWir haben Sie in Desinfektionsmittel gebadet, sie in ein Handtuch gewickelt ... und ihr ein Schild umgehängt: "Notfallstation". The Grass Is Greener (1960)
The gentleman with the emergency.Der Herr mit dem NotfallLet's Make Love (1960)
What emergency concerns Mr Clément?Welcher Notfall könnte Mr. Clément angehen? Let's Make Love (1960)
What's the matter?- Aber wenn... lch rufe dich notfalls. Black Sunday (1960)
Emergency. I say again, emergency.Dies ist ein NotfallVillage of the Damned (1960)
I'VE GOT TO CALL HER BACK.- Nein, ich habe einen NotfallThe Chaser (1960)
IT'S AN EM ERG ENCY!Das ist ein NotfallThe Chaser (1960)
Ward 10.- Station 10. - NotfallCarry on Regardless (1961)
- Oh, only in case of need.- Oh, nur im NotfallThe Devil's Daffodil (1961)
For heaven's sake, a doctor!Ein NotfallTintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Emergency!NotfallVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
Load State And should be delivered safe ... "Nur im äußersten Notfall Gewalt anwenden! Striped Trip (1961)
This is an emergency.Das ist ein NotfallShadow Play (1961)
He said, "turn to the conelrad station" and then everything went completely blank."Schalten Sie auf den Notfallkanal" und dann wurde alles komplett weiß. The Shelter (1961)
This is conelrad, your emergency broadcasting station.Hier ist Conelrad, Ihr Notfallradiosender. The Shelter (1961)
It's a work of art and I wouldn't part with it for the world.Ein richtiges Kunstwerk. Davon würde ich mich nur im äußersten Notfall trennen. Antoine and Colette (1962)
I'm running an emergency check.Ich mache eine Notfallüberprüfung. Experiment in Terror (1962)
- Combat emergency has priority.- Ein Notfall beim Einsatz geht vor. Hell Is for Heroes (1962)
He couldn't. It was an emergency.Er konnte nicht, es war ein NotfallIvan's Childhood (1962)
General Masami Shinzo, in charge of Japan's defense... has kept the emergency council in all-night session.General Shinzu, Hauptbefehlshaber der japanischen Verteidigungskräfte befand sich die ganze Nacht über in einer Sitzung mit dem Notfall-Komitee. King Kong vs. Godzilla (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not {f}; äußerer Zwang | der Not gehorchen | im Notfallnecessity | to bow to necessity | in case of necessity [Add to Longdo]
Notfall {m}; Notlage {f}; Notsituation {f} | Notfälle {pl} | im äußersten Notfallemergency | emergencies | in cases of dire emergency [Add to Longdo]
Notfalleinheit {f}emergency service unit [Add to Longdo]
Notfallkrankenwagen {m}emergency ambulance [Add to Longdo]
im Notfallat a push [Add to Longdo]
im Notfallin case of need [Add to Longdo]
Notfallstation {f}emergency department [Add to Longdo]
unter Umständen; notfallsif need be [Add to Longdo]
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]
緩急[かんきゅう, kankyuu] schnelle_und_langsame_Bewegung, Notfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Notfall /noːtfal/ 
   emergency

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top