Search result for

*nikita*

(60 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nikita, -nikita-
Possible hiragana form: *にきた*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Nikita's?ยิง Gomorrah (2008)
NIKITA:NIKITAPhoenix (2010)
My name is Nikita.ฉันชื่อนิกิต้า Pilot (2010)
Nikita.นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita.นิกิต้า Pilot (2010)
Never seen you before, Nikita.ไม่เคยเห็นเธอเลย นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita...นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita...นิกิต้า... Pilot (2010)
Nikita, baby, that was 10 years ago.นิกิต้า หนูเอ้ย นั่นมันผ่านมา 10 ปีแล้ว Pilot (2010)
Nikita?นิกิต้า ? Pilot (2010)
Nikita.นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita knew what we would have to do.นิกิต้า รู้ว่า พวกเราจะต้องทำอย่างนี้ กับเขา Pilot (2010)
It's Nikita.นั่น นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita is a complication. If you believe Birkhoff.นิกิต้า คือปัญหาของเรา Pilot (2010)
Nikita sabotaged the op.นิกิต้า เข้ามาแทรกแซง การทำงาน Pilot (2010)
We trained Nikita to be a ghost.เราฝึกนิกิต้า ให้ล่องหนหายตัวได้ Pilot (2010)
Nikita.นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita!นิกิต้า Pilot (2010)
Spare me, Nikita.ตัวแทนผม ,นิกิต้า Pilot (2010)
Nikita is our new priority target.นิกิต้า คือเป้าหมายใหม่ ของเราตอนนี้ Pilot (2010)
I'm Nikita.ฉันคือ นิกิต้า... Kill Jill (2010)
No sign of Nikita.ไม่มีวี่แววของนิกิต้า Kill Jill (2010)
Nikita must have dumped it right after you guys botched the job.นิกิต้าต้องทิ้งมันทันทีที่พวกนายทำพลาด Kill Jill (2010)
Nikita's making good on her threat.นิกิต้าเก่งเรื่องการคุกคาม Kill Jill (2010)
Well, you did have a prolonged interaction with Nikitaคุณมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับนิกิต้า Kill Jill (2010)
A debriefing that Nikita allowedสรุปอีกครั้งว่านิกิต้าเข้ามาได้ Kill Jill (2010)
What did you and Nikita talk about when she captured you?คุณกับนิกิต้าคุยเรื่องอะไรกันตอนที่เธอจับคุณไป Kill Jill (2010)
And you and Nikita were comrades when she served here.คุณกับนิกิต้าเคยเป็นเพื่อนที่ดีตอนที่เธอยังอยู่นี่ Kill Jill (2010)
If you have an emotional connection to Nikita, it's perfectly natural.ถ้าคุณจะมีจิตผูกพันธ์กับนิกิต้า มันก็เป็นไปโดยธรรมชาติ Kill Jill (2010)
Nikita has had access to highly confidential information.นิกิต้าก็เข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดได้ Kill Jill (2010)
Nikita would still be serving us right now.ตอนนี้นิกิต้าก็คงยังทำงานให้เราอยู่ Kill Jill (2010)
Last thing we need right now is for another recruit to discover their inner Nikita.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากได้ตอนนี้ คือให้คนของเราหาตัวนิกิต้าแฝงภายใน Kill Jill (2010)
I have to tell the whole story, Nikita.ฉันต้องบอกเล่าเรื่องทั้งหมด นิกิต้า Kill Jill (2010)
Got a hit on Nikita. 90 miles outside of Blacksburg off highway 81.ได้เบาะแสของนิกิต้า... ห่างจากทางหลวงสาย 81 ไป 90 ไมล์ ทางด้านนอกของแบล็กสเบอร์ก Kill Jill (2010)
Nikita slipped the net.นิกิต้ารอดไปได้ Kill Jill (2010)
Nikita must have planted it there when he was passed out.นิกิต้าต้องฝังมันไว้ที่นั่นตอนที่เขาหมดสติ Kill Jill (2010)
Nikita's in the house.นิกิต้าอยู่ในบ้าน... Kill Jill (2010)
Think Nikita's still in there?คิดว่านิกิต้ายังอยู่ในนั้นไหม Kill Jill (2010)
Nikita?นิกิต้า Kill Jill (2010)
You put him in danger, Nikita.เธอทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย นิกิต้า... Kill Jill (2010)
Nikita.-นิกิต้า Kill Jill (2010)
Supply and demand, Nikita.อุปสงค์ และ อุปทาน นิกิต้า 2.0 (2010)
Nikita.นิกิต้า 2.0 (2010)
Nikita wouldn't allow anyone to control her.นิกิต้า ไม่มีทาง ทำงานให้ใคร หรือให้ใครมาควบคุมเธอ 2.0 (2010)
Hi. I'm Nikita, nice to meet you.ไฮ้ ฉันชื่อ นิกิต้า ยินดีที่ได้รู้จัก 2.0 (2010)
Did he say anything about Nikita?มันบอกอะไร เกี่ยวกับ นิกิต้า บ้างไหม? 2.0 (2010)
That explains Nikita's involvement.นั่นอธิบายถึงนิกิต้า เกี่ยวข้องกัน 2.0 (2010)
Look, find Nikita.เอาล่ะ ค้นหานิกิต้า 2.0 (2010)
Nikita wouldn't buy ammo from a manufacturer,นิกิต้า ไม่มีทางซื้อ กระสุน จากผู้ผลิต โดยตรงอยู่แล้ว 2.0 (2010)
What did Nikita tell you?นิกิต้าบอกอะไรมาอีกบ้าง ? 2.0 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nikitaNikita Khrushchev was at the height of his powers.

CMU English Pronouncing Dictionary
NIKITA    N IH2 K IY1 T AH0
NIKITA    N AH0 K IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nikita    (n) (n i k ii1 t @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy [Add to Longdo]
鉄は熱いうちに鍛えよ[てつはあついうちにきたえよ, tetsuhaatsuiuchinikitaeyo] (exp) (obsc) (See 鉄は熱いうちに打て) strike while the iron is hot [Add to Longdo]
鉄は熱い内に鍛えよ[てつはあついうちにきたえよ, tetsuhaatsuiuchinikitaeyo] (exp) (id) Strike while the iron is hot [Add to Longdo]
盆と正月が一緒に来た様[ぼんとしょうがつがいっしょにきたよう, bontoshougatsugaisshonikitayou] (exp) (id) To be as busy as a bee; Like Christmas and a birthday feast rolled into one [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫鲁晓夫[Hè lǔ xiǎo fu, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄧㄠˇ ㄈㄨ˙, / ] Nikita Khrushchev (1894-1971), secretary-general of Soviet communist party 1953-1964 [Add to Longdo]
赫鲁雪夫[hè lǔ xuě fū, ㄏㄜˋ ㄌㄨˇ ㄒㄩㄝˇ ㄈㄨ, / ] Nikita Sergeyevich Krushchev (1894-1971), Secretary-General of Soviet Communist Party 1953-1964 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top