Search result for

*messages*

(85 entries)
(0.466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: messages, -messages-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Electronic mail messagesข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  I just got all of your messages.ฉันเพิ่งได้ข้อความทั้งหมดของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
  Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
  By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
  'You have no messages.'"คุณไม่มีข้อความใหม่" Passengers (2008)
  My dad's left a dozen messages. They're at the hospital.พ่อฉันทิ้งข้อความไว้โหลนึง ว่าพวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาล Day of the Dead (2008)
  After that hopefully a buzz of messages will then pass among jihadists' networks announcing the Brothers of Awareness as a new player.จากนั้น หวังว่าข้อความพวกนี้ จะกระจายไปทั่วเครือข่ายพวกจิฮัด ประกาศศักดาของพวกภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
  But you didn't. I must have left him least a hundred messages.ฉันเลิกส่งข้อความไปเลย The Ramen Girl (2008)
  BENTON: He left messages for you to see him at the embassy.เขาว่าเขามีข้อความ\มาถึงนายว่าให้ไปหาเขาที่สถาทูต 24: Redemption (2008)
  I got his messages.ผมได้ข้อความแล้ว 24: Redemption (2008)
  Do you have any messages for 325?มีข้อความฝากถึงห้อง 325 ไหม ? Quantum of Solace (2008)
  I sent you several text messages. Didn't you get that?ฉันส่งข้อความมาตั้งหลายครั้ง นายไม่ได้รับหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
  And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)
  To listen to your messages press...ฟังข้อความ กด... Blow Out (2008)
  We've tracked two messages, both to Tracy Strauss.เราจึงแกะรอยข้อความที่เขาส่งมา สองข้อความ ปรากฏว่า ทั้งสองข้อความ ถูกส่งไป ยัง Tracy Strauss Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
  She's been leaving messages at our office all day.เธอส่งข้อความมาที่ออฟฟิศเราทั้งวัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
  We speak in codes, we send little messages. Origami.เราต้องบอก ส่งข้อความ ออริมีี่ Prison Break: The Final Break (2009)
  Guess what? Messages on machine?ทายซิ มีกี่เมสเสจในเครื่อง Julie & Julia (2009)
  This is bullshit. I've left you five messages today.คุณนี่มันแย่มากนะ,วันนี้ฉันฝากข้อความ ให้คุณตั้ง 5 ครั้งแล้วนะ I Knew You Were a Pig (2009)
  You have three messages marked urgent.คุณได้รับสามข้อความเร่งด่วน The Final Destination (2009)
  Fair enough. Any other messages?ก็สมเหตุสมผลดี แล้วมีเรื่องอื่นมั้ย Up in the Air (2009)
  Any messages?มีข้อความอื่นไหม The Fourth Kind (2009)
  I heard all those messages, figured it out. You figured it out, huh?ผมได้ยินเสียงข้อความโทรศัพท์ และผมก็นึกขึ้นมาได้ Phoenix (2009)
  No, I didn't get any messages.ไม่ ผมไม่ได้รับข้อความอะไรเลย Bit by a Dead Bee (2009)
  Unless she's calling in for her messages.ไม่แน่อาจเป็นหล่อนโทรมาเช็กข้อความ Pleasure Is My Business (2009)
  I thought we were using Katherine for all sorts of things... sending messages,จริงเหรอ ฉันคิดว่าเราใช้แเทอรีน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
  Notes, messages. Anything that seems tied to my mom.เอ บันทึก ข้อความ ทุกอย่างที่ดูจะเกี่ยวข้องกับแม่ของฉัน In the Realm of the Basses (2009)
  Anna could transmit powerful messages to her people.เตรียมตัวประหลาดใจได้ V (2009)
  and people use their hands to give messages to dolphins.มีใครยืนอยู่หรือเปล่าน่ะ? The Cove (2009)
  The guard got his messages out there somehow.ทหารยามข้างนอกนั่น ได้รับข้อความจากมันด้วยวิธีใดสักอย่าง The Hidden Enemy (2009)
  And he just ignores my text messages.เขาไม่สนใจข้อความที่ฉันส่งไป Episode #1.9 (2009)
  SHE HASN'T GOTTEN YOUR MESSAGES.พวกเขายึดโทรศัพท์มือถือไปตอนอยู่ในคุกน่ะ Valley Girls (2009)
  How many messages we gonna leave this guy before we move on to Plan B?ก่อนเราจะเปลี่ยนไปใช้แผน B Rates of Exchange (2009)
  Those messages you sent to my receptionist didn't fool anybody.ข้อความที่คุณส่ง ให้พนักงานของผมนั้น หลอกใครไม่ได้หรอก Everybody Says Don't (2009)
  Tanya, I've left you three messages already.ธัญญ่า,ผมทิ้งข้อความไว้\ 3 ข้อความแล้วนะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
  I'm not sure if you got my other messages.ฉันไม่แน่ใจถ้าหากคุณจะบอกอะไรอีก Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
  And text dirty messages to every other girl at this schoolและส่งข้อความลามก ให้สาวๆทุกคนใน ร.ร. Hairography (2009)
  No text messages, no suicide note.ไม่มีข้อความสั่งลา ว่าจะฆ่าตัวตาย Blinded by the Light (2009)
  - yeah, i got your messages.-ใช่ ผมได้ข้อความของคุณแล้ว Dex Takes a Holiday (2009)
  I left you messages weeks ago.ฉันฝากข้อความให้คุณหลายสัปดาห์ก่อน Slack Tide (2009)
  OK, I left messages for both Jake and Traci's phones.โอเค พ่อฝากข้อความไว้ที่มือถือของเจค และ เทรซี่แล้ว Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
  There are six messages on our voice mail from some agent...มี6ข้อความในเครื่องฝากข้อความของเราจากเอเยนต์อะไรซักอย่าง Pilot (2009)
  Didn't you get my messages?นี่เธอไม่ได้รับเมสเสสฉันเหรอ? Reversals of Fortune (2009)
  We speak in codes, we send little messages.เราพูดเป็นรหัส/ สิ่งข้อความสั้นๆ Free (2009)
  I've left you three messages.ฉันฝากข้อความไปสามข้อความแล้ว Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
  She won't answer my text messages.เธอไม่ตอบกลับข้อความของฉัน Bolt Action (2009)
  But first I need something from home. you have two new messages.แต่ก่อนอื่นผมจำเป็นต้องมี บางสิ่งมาจากบ้านเสียก่อน คุณมีสองข้อความใหม่ Earthling (2009)
  iz,I'm done.I'm done leaving you messages.อิซ พอกันที พอกันที ฝากข้อความของคุณไว้ I Saw What I Saw (2009)
  I left you messages.ชั้นฝากข้อความให้เธอตั้งเยอะ Invest in Love (2009)
  Young lady, I said we are the masters of the universe... a society dedicated to promulgating the philosophical and political messages contained in the 1981 to '83 cartoon featuring he-man.สาวน้อย ผมบอกว่าพวกเรานี่แหละคือปรมาจารย์แห่งจักรวาล สังคมที่อุทิศตนให้กับการป่าวประกาศหลักปรัชญา รวมถึงข้อความทางการเมือง Dan de Fleurette (2009)
  Yeah, I left Carter, like, a dozen messages.ใช่ ฉันฝากข้อความให้คาเตอร์เป็นโหลได้แล้ว The Lost Boy (2009)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  messagesAre there any messages for me?
  messagesComputers are used to send messages by e-mail.
  messagesDo you have any messages for me?
  messagesFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
  messagesThese messages have to be read between the lines.
  messagesThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
  messagesToday, through radio and television, mass advertising can reach millions of people at one time with its messages.
  messagesWe often use gestures to convey simple messages.
  messagesWith the development of networks a huge and unprecedented volume of messages flies around the world.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  เดินป้าย[V] deliver a document, See also: send messages, Syn. ส่งหนังสือ, Example: เจ้าคุณกลาโหมให้คนเดินป้ายไปหาหลวงเทพฯ

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   

  CMU English Pronouncing Dictionary
  MESSAGES    M EH1 S AH0 JH AH0 Z

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  messages    (n) (m e1 s i jh i z)

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
  カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
  スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
  スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
  ダイレクトメッセージ[, dairekutomesse-ji] (n) {comp} direct message; direct messages [Add to Longdo]
  格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] (n) {comp} stored-messages [Add to Longdo]
  交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.) [Add to Longdo]
  交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P) [Add to Longdo]
  取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P) [Add to Longdo]
  受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] (n) {comp} redirection of incoming messages [Add to Longdo]
  [しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
  親トモ[おやトモ, oya tomo] (n) (obsc) (sl) (See 親指) keitai-mail friend (someone one keeps in touch with only by typing messages with one's thumb) [Add to Longdo]
  通信欄[つうしんらん, tsuushinran] (n) (1) letters-to-the-editor column; readers' section; (2) space for correspondence, messages, etc. [Add to Longdo]
  伝え合う[つたえあう, tsutaeau] (v5u,vt) to exchange (e.g. messages, thoughts, etc.); to communicate [Add to Longdo]
  投稿一覧[とうこういちらん, toukouichiran] (n) posts list; (summary) list of all messages (threads) [Add to Longdo]

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, ] Bye bye! (in chat room and text messages) [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
  格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages [Add to Longdo]
  受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top