ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*leuchten*

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leuchten, -leuchten-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phil, can you move your truck over to the door... and shine your big light into the market?Phil, kannst du deinen Wagen zur Türe rüber fahren und mit den Scheinwerfern in den Laden leuchtenThe Blob (1958)
May every bright star attend theeMöge jeder leuchtende Stern euch beschützen Rock-a-Bye Baby (1958)
And befriend thee with its light This little song may I send theeUnd euch als Freund mit seinem Licht leuchten ich schicke euch dieses kleine Liedchen Rock-a-Bye Baby (1958)
To shine out for your people and my people together... ... andblindtheeyesofRome.Möge er deinem Volk leuchten und auch meinem, und möge er Roms Augen blenden. Ben-Hur (1959)
- as a light man on the night shift? - For throwing light into a dirty joint.- Um das Dreckloch richtig auszuleuchtenFace of the Frog (1959)
I've known idiots before, but at least they were polite!Eure Vorgänger waren auch keine Leuchten, aber sie haben sich wenigstens anständig betragen. The 400 Blows (1959)
The hair bristled on the nape of his neck. His eyes lit up. A breath caressed his face and made it sublime.Die Haare standen ihm plötzlich zu Berge und sein Gesicht begann zu leuchten, was ihm einen erhabenen Ausdruck verlieh. The 400 Blows (1959)
I'LL NEVER FORGET YOU.Einst leuchtender Stern in einem Firmament, welches nicht länger ein Teil des Himmels ist. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
Sounds reasonable the way you put it, but Travis has a point, too.Das klingt einleuchtend. Aber Travis hat auch einen Plan. The Alamo (1960)
Copper and iron, blue vitriol and yellow sulfur.Sie leuchten wie Kupfer und Eisen, blaues Vitriol und gelber Schwefel. The Virgin Spring (1960)
- Whatever you want. - The lamps, too?Und die WandleuchtenPurple Noon (1960)
- No matter what you understood The crown for this child must be radiant as though for the head of a queen.- Ganz gleich, was ihr dachtet... die Krone für dieses Kind hat zu leuchten wie für den Kopf einer Königin. The Story of Ruth (1960)
And all other luminous objects in the sky, I suppose.Und auch die anderen leuchtenden Objekte am Himmel, nehme ich an? The Story of Ruth (1960)
IT'S THE SHINY ONE.Der Leuchtende. Third from the Sun (1960)
Take your time. I'm difficult to light, I know.Ich bin nicht leicht auszuleuchtenCarry on Regardless (1961)
We saw birds, and many overgrown plants, as if patches of nature had gone wild.Es gab Vögel und Blumen in leuchtenden Farben, von einer ungesehen Pracht und Größe. Mysterious Island (1961)
"What though the radiance which was once so bright "Is now for ever taken from my sight... "Though nothing can bring back the hour Of splendor in the grass..."Wenn auch der Glanz, der einst so prächtig war und frei, für immer mir vom Aug genommen sei, und nichts die Stunde wiederbringen kann, da Leuchten durch das Gras, da Glut durch alle Blüten rann, Splendor in the Grass (1961)
"Though nothing can bring back the hour "Of splendor in the grass... "...of glory in the flower;"Und nichts die Stunde wiederbringen kann, da Leuchten durch das Gras, da Glut durch alle Blüten rann, wollen wir nicht klagen. Splendor in the Grass (1961)
Perhaps you can tell me exactly what the poet means by such expressions as "splendor in the grass" and "glory in the flower."Was genau meinte der Dichter mit "Leuchten durch das Gras" und "Glut durch alle Blüten rann"? Splendor in the Grass (1961)
"Though nothing can bring back the hour Of splendor in the grass... "...of glory in the flower;Und nichts die Stunde wiederbringen kann, da Leuchten durch das Gras, da Glut durch alle Blüten rann, wollen wir nicht klagen. Splendor in the Grass (1961)
WOULD YOU ALLOW ME TO PLEASE MAKE THIS CLEAR TO YOU?Würden Sie bitte erlauben, Sie erleuchten zu dürfen? Once Upon a Time (1961)
That would be enough to heat, illuminate and provide with electricity our town and institute for 2 weeks.Das reicht aus, um Siedlung und Institut zwei Wochen lang zu beheizen, zu beleuchten und auch sonst mit Strom zu versorgen. Nine Days of One Year (1962)
You really look stupid. Let's go.- Willst du uns mit der Kanne leuchtenWar of the Buttons (1962)
ForStroud,thatmicroscope was the lantern he had been waiting for to light his way into the marvellous and exacting truth of scientific research.DasMikroskopwardas Licht, auf das Stroud gewartet hatte. Es sollte ihm den Weg zur faszinierenden Wahrheit der Wissenschaft erleuchtenBirdman of Alcatraz (1962)
-We will home-shine for you!-Dir werden wir heimleuchtenThe Devil and the Ten Commandments (1962)
I am suggesting that Dr. Cudler, who is the district psychologist to the Board of Education should visit you in the home with his three member board of psychologists and once they are in the home they can investigate thoroughly in the home situation, with all four of them.Ich würde anregen, dass Dr. Cudler, das ist der Distriktpsychologe und Oberschulrat, Sie einmal im Haus besucht und seine 3 psychologischen Mitarbeiter mitbringt, um einmal gründlich die häusliche Situation und die Umwelt des Kindes... zu durchleuchten. Das würde ich vorschlagen. Lolita (1962)
To light the drop zones for our paratroops.Die Abwurfzone zu beleuchtenThe Longest Day (1962)
It will take about a week, working between visiting hours, to check the mechanism out.Sie brauchen eine Woche, um ihn zu durchleuchtenThe Manchurian Candidate (1962)
"illuminating their memory, regilding their name.""lässt ihr Gedenken leuchten und ihren Namen golden scheinen." The Eye of the Monocle (1962)
- Dr Gruber, he's a lush. Seven years of treating you could do it.Es gibt einen einleuchtenden Grund, warum ich so früh trinke. That Touch of Mink (1962)
Enough to light up an entire city.Damit kann man eine ganze Stadt beleuchtenA Monkey in Winter (1962)
Here we should light everything up.Man müsste hier alles beleuchtenA Monkey in Winter (1962)
? are the stars out tonight?Leuchten Sterne heute Nacht? The Dummy (1962)
I had one. Bright red.Leuchtend rot. Cleopatra (1963)
And the old glint in your eye?Wo sind deine leuchtenden Augen von früher? The Fire Within (1963)
There's an explanation you don't have to think twice about.Es ist eine einleuchtende Erklärung. The Haunting (1963)
You don't know how your face looks like, at night.Sie leuchten wie Sterne. Komm! Goliath and the Sins of Babylon (1963)
The Lord let the light of His countenance shine upon you and be gracious unto you.Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch... und sei euch gnädig. Winter Light (1963)
Look at the way his eyes lit up.Wie seine Augen aufleuchtenShock Corridor (1963)
She was graceful as a willow with flaming red hair that fell below her hips.Sie war anmutig wie eine Weide, mit leuchtend rotem Haar bis zu den Hüften. The Visit (1964)
The dam helps make enough electricity to light up homes 300 miles away.Die erzeugte Elektrizität kann Häuser in 480 km Entfernung beleuchtenViva Las Vegas (1964)
Make them think they can't live without door knobs that light up.Sie müssen denken, dass sie ohne leuchtende Türknäufe nicht leben können. What a Way to Go! (1964)
- They are so bright.- Sie leuchten so schön. The Tomb of Ligeia (1964)
There's a painting I want to do... a butter-yellow field... white luminous sky... the sun just rising.Ich will ein Bild malen. Ein gelbes Feld, mit einem leuchtenden Himmel, die Sonne geht gerade auf. The Collector (1965)
Gritare high enough that the police 4 counties heard.Dann leuchten wir's an und ich schreie bis die Polizei kommt. Color Me Blood Red (1965)
These newspaper clippings of the Shimizu tunnel and village cases mention that a strange light went on and off.Ich habe hier die Berichte über die Vorkommnisse im Shimizu-Tunnel. Dort wird etwas von einem seltsamen Leuchten erwähnt. Frankenstein Conquers the World (1965)
Which part of Frankenstein's body glows like that? His eyes?Gibt es bei Frankenstein so ein Leuchten, vielleicht in seinen Augen? Frankenstein Conquers the World (1965)
No, they don't glow.Seine Augen leuchten nicht. Frankenstein Conquers the World (1965)
During the earthquake in Akita, I saw a mysterious light that went on and off.Während des Bebens auf den Ölfeldern von Akita sah ich ein seltsames LeuchtenFrankenstein Conquers the World (1965)
I told myself that the violent earthquake had upset me so much that it had made me imagine things.Dennoch bin ich sicher, dass ich ein Ungeheuer vor mir hatte. Diese leuchtenden Augen haben wirklich existiert. Frankenstein Conquers the World (1965)

German-Thai: Longdo Dictionary
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fortdauer {f}; Nachleuchten {n}persistence [Add to Longdo]
Glanz {m}; Leuchten {n}luminousness; refulgence [Add to Longdo]
Helligkeit {f}; Leuchten {n}; Funkeln {n}brilliance; brilliancy [Add to Longdo]
Leuchte {f} | Leuchten {pl}shiner; lamp | shiners [Add to Longdo]
Leuchten {n}; Strahlen {n}; Glanz {m} | freudiges Strahlenradiance; radiancy | radiance of joy [Add to Longdo]
Nachleuchten {n}phosphorescence [Add to Longdo]
Nachleuchten {n}afterglow [Add to Longdo]
Nachthimmelsleuchten {n}airglow [Add to Longdo]
Sonolumineszenz {f} (Leuchten von Flüssigkeiten unter Einwirkung von intensiven Schallwellen) [chem.]sonoluminescene [Add to Longdo]
Vorbild {n}; Beispiel {n} | leuchtendes Vorbild | sich ein Beispiel nehmen an jdm.example | shining example | to take sb. as an example [Add to Longdo]
Wetterleuchten {n}sheet lightning [Add to Longdo]
anstrahlen; beleuchten | anstrahlend; beleuchtend | angestrahlt; beleuchtet | strahlte an; beleuchteteto illuminate | illuminating | illuminated | illuminated [Add to Longdo]
aufblitzen; aufleuchten | aufblitzend; aufleuchtend | aufgeblitzt; aufgeleuchtetto flash | flashing | flashed [Add to Longdo]
aufleuchten | aufleuchtend | aufgeleuchtetto light up | lighting up | lighted up [Add to Longdo]
ausleuchten (Bühne)to floodlight [Add to Longdo]
ausleuchtento illuminate [Add to Longdo]
beleuchtento illumine [Add to Longdo]
beleuchten; erleuchten | beleuchtend; erleuchtend | beleuchtet; erleuchtedto light {lit, lighted; lit, lighted} | lighting | lit; lighted [Add to Longdo]
durchleuchtento screen [Add to Longdo]
durchleuchten | durchleuchtend | durchleuchtet | durchleuchtet | durchleuchteteto shine through | shining through | shone through | shines through | shone through [Add to Longdo]
durchleuchtento roentgenize [Add to Longdo]
durchleuchtendradioscopic [Add to Longdo]
einleuchtento be clear [Add to Longdo]
erhellen; erleuchten; erleichternto lighten; to brighten [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtet | erleuchteteto enlighten | enlightening | enlightened | enlightens | enlightened [Add to Longdo]
erleuchten | erleuchtend | erleuchtet | erleuchtetto illuminate; to illume | illuminating | illuminates; illumes | illuminated; illumed [Add to Longdo]
funkeln; leuchten; aufflammen; blitzento flash [Add to Longdo]
grell scheinen; grell leuchtento glare [Add to Longdo]
heimleuchten | heimleuchtendto tell off | telling off [Add to Longdo]
klar; einleuchtend; offensichtlich; augenscheinlich {adj}evident; self-evident [Add to Longdo]
leuchten; scheinen; glänzen; erstrahlen | leichtend; scheinend; glänzend; erstrahlend | geleuchtet; geschienen; geglänzt; erstrahltto shine {shone; shone} | shining | shone [Add to Longdo]
leuchtend; hell {adj}; Leucht...luminous [Add to Longdo]
leuchtend {adv}luminously [Add to Longdo]
leuchtend; transparentlucent [Add to Longdo]
leuchtend; heiter; froh; gescheit {adj}bright [Add to Longdo]
lichterausstrahlend; leuchtend {adj}luminescent [Add to Longdo]
nachleuchtento luminesce [Add to Longdo]
scheinen; leuchten | scheinend; leuchtend | geschienen; geleuchtet | er/sie/es scheint | ich/er/sie/es schien | er/sie/es hat/hatte geschienento shine {shone; shone} | shining | shone | he/she/it shines | I/he/she/it shone | he/she has/had shone [Add to Longdo]
strahlend; leuchtend; glänzend {adj}refulgent [Add to Longdo]
strahlend; leuchtend; glänzend {adv}refulgently [Add to Longdo]
unerleuchtendunenlightening [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
光り輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] -glaenzen, -leuchten, -strahlen [Add to Longdo]
発光[はっこう, hakkou] Leucht-, leuchten [Add to Longdo]
輝く[かがやく, kagayaku] scheinen, leuchten, strahlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  leuchten /lɔiçtən/
   to flash; to shine {shone, shone}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Leuchten /lɔiçtən/ 
   shiners

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top