Search result for

beleuchten

(56 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beleuchten-, *beleuchten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beleuchten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beleuchten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To throw further light on the subject, I have with me Dr Richard Philmore from the Ministry of Health and Social Security.Um das Thema weiter zu beleuchten, habe ich Dr. Richard Philmore vom Gesundheitsministerium im Studio. The Final Conflict (1981)
This week's spotlight will shine on a shameful situation that has been allowed to exist for close to a 100 years.Heute beleuchten wir eine schändliche Situation, die schon seit fast hundert Jahren toleriert wird. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
How'd you know that? It was in all the papers.Sie beleuchten die Nahaufnahme neu. Heart of Darkness (1984)
Then the question of incompetence arises.Dann wird man die Frage der Inkompetenz näher beleuchten müssen. One of Us (1986)
Would you mind shedding some light for us on what seems to be... some extraordinary money management here?Wären Sie so nett, ihren erstaunlich geschickten Umgang mit Geld etwas näher zu beleuchtenRaw Deal (1986)
We call it "Real Life Reviews"... in which we critique the life of an average person just like you.Besprechungen "Aus dem wahren Leben"... wo wir das Leben eines Durchschnitts- menschen wie Ihnen kritisch beleuchtenAmazon Women on the Moon (1987)
In the meantime, I can light the Santa and the reindeer and the Merry Christmas sign.Unterdessen kann ich Santa, Rentier und das Weihnachtsschild beleuchtenNational Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Imagine electric cable the size of that coin that could light up an entire city.Ein Elektrokabel von der Größe dieser Münze könnte eine Stadt beleuchtenSee No Evil, Hear No Evil (1989)
We will be lighting up a runway.Wir werden eine Landebahn beleuchtenDie Hard 2 (1990)
If he is, we're gonna run enough electricity through him to light up Birmingham.Dann jagen wir genug Strom durch ihn durch, um ganz Birmingham zu beleuchtenMy Cousin Vinny (1992)
- Make Honolulu glow in the dark.- Ich gehe Honolulu beleuchtenUnder Siege (1992)
No, but if we run the warp field through the deflector, we could radiate a field outside.Keine Ahnung. Mit den Deflektoren könnten wir die Stränge beleuchtenImaginary Friend (1992)
Captain, we should illuminate any strands within 2,000 kilometres.Wir dürften Stränge auf 2.000 km Entfernung beleuchtenImaginary Friend (1992)
I gotta go light up a camel.Ich muss das Kamel beleuchten'Twas the Night Before Chaos (1994)
Let's get some perspective here.Beleuchten wir es einmal gründlich! The One with the List (1995)
Harry, what kind of transformer will get this to light up, like, real bright?Ok, Harry, welchen Transformator brauche ich, um das hier echt hell zu beleuchtenThe Wood, the Bad and the Hungry (1996)
Mm-hm. I got Rudolph up on the roof.Wenn wir die Nase beleuchten, sieht man ihn bis nach Akron. The Wood, the Bad and the Hungry (1996)
My understanding of this conference was that it was supposed to be an examination of the occupation from a dispassionate, historical perspective.Die Konferenz sollte die Besatzungszeit beleuchten, und zwar aus leidenschaftsloser Perspektive. Things Past (1996)
Light up your workshop and get rid of toxic fumes at the same time.Kombination aus Licht und Ventilator. Sie beleuchten die Werkstatt und werden zugleich allen giftigen Rauch los. Family Un-Ties (1997)
We should have Jimmy run a background check on him.Wir sollten Jimmy bitten, seinen Hintergrund zu beleuchtenToy Story (1997)
I've gotta choose replacements the night before the opening re-light them and I... (SIGHING) focus.Ich muß einen Ersatz am Abend vor der Vernissage aussuchen, sie neu hängen, neu beleuchten und ich... What Dreams May Come (1998)
And because The Wizard of Oz is being filmed entirely in Technicolor actually billions of candlepower are being poured onto this set enough to light a fair-sized city.Weil Das zauberhafte Land in Technicolor gedreht wird, werden Milliarden von Lichtstärken am Set benötigt, genug, um eine Stadt zu beleuchtenGlorious Technicolor (1998)
And Selznick said that if they just dressed me in blue and lit me a certain way nobody would notice that I didn't have blue eyes.Selznick sagte, man solle mich blau anziehen und so beleuchten, dass es niemandem auffallen würde. Glorious Technicolor (1998)
I was just trying to get a psychological perspective on men in general.Ich wollte nur Männer im Allgemeinen psychologisch beleuchtenFrom Top to Bottom (1998)
To take a closer look at the relationship: : : Between Visconti and Mann: : : Let's listen to the words of the scholar Nathalie Biefield: : :Um Viscontis verhältnis zu Thomas Mann etwas näher zu beleuchten, hören wir im "Buddenbrook-Haus", einem Museum über Thomas und Heinrich Mann, die Worte von nathalie BieIfeIdt. Luchino Visconti (1999)
Shed your light upon my penMeine Schreibfeder zu beleuchten Notre-Dame de Paris (1998)
We power your car. We warm your home. We light your city.Wir bewegen lhr Auto, wärmen lhr Heim, beleuchten lhre Stadt. Monsters, Inc. (2001)
They're just about to light this Christmas tree.Sie wollen eben den Weihnachtsbaum beleuchtenThe Mothman Prophecies (2002)
Consider, therefore, the events surrounding the incident for which my client is being asked to pay compensation.Es gilt, den Kontext zu beleuchten, in dem die Tat begangen wurde, für die mein Mandant heute auf Schadenersatz verklagt wird. Mondays in the Sun (2002)
Find a subject with a little bit more of an edge... and explore that edge with the weight it deserves. What do you think?Ein Thema mit Ecken und Kanten, das wir mit dem nötigen Tiefgang beleuchtenIntermission (2003)
This baby puts out enough juice to light up Ghost City.Dieses Ding produziert genug Saft, um eine Geisterstadt zu beleuchtenHell-Bound (2003)
I mean, at least try to show both sides.Beleuchten Sie wenigstens beide Seiten. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
You light a million lamps, O traveller!Sie beleuchten Million Lampen, O Reisender! Swades (2004)
Then you can come light a bulb on my shrine.Dann können Sie kommen beleuchten Sie eine Birne auf meinem Schrein. Swades (2004)
I want to be able to light this place up.Ich will diesen Ort voll beleuchtenRising (2004)
And they had slow film, they're shooting in black and white but the courage to light the scene with a human torch.Sie hatten einen langsamen Film, drehten in Schwarz-Weiß, hatten aber den Mut, die Szene durch eine menschliche Fackel zu beleuchtenWatch the Skies!: Science Fiction, the 1950s and Us (2005)
It's really been forcing me to re-examine some of the different things that have made me "me."Das zwingt mich, Dinge noch mal zu beleuchten, die mich zu dem machten, was ich heute bin. The Sun Won't Set (2005)
Nvelists and filmmakers should look into that side of women more.Autoren und Filmemacher sollten diese Seite der Frauen näher beleuchtenThe Exterminating Angels (2006)
I met some detectives Now I need to meet some gangsters.Polizisten habe ich schon befragt, jetzt will ich die andere Seite beleuchtenA Dirty Carnival (2006)
But everything in the Universe is energy. I don't care what city you're living in you've got enough power in your body, potential power, to illuminate the whole city for nearly a weekGanz egal, in welcher Stadt Sie leben, in lhrem Körper steckt genügend Energie, um die Stadt fast eine Woche zu beleuchtenThe Secret (2006)
Can you shed light on this?Kannst du das beleuchtenResident Evil: Degeneration (2008)
No, your flashlight is meant to illuminate.Nein, die ist zum Beleuchten da. Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
According to most mainstream archaeologists... torches were used by the ancient Egyptians. to light the pitch black chambers of tombs and temples.Jedenfalls, laut den etablierten Archäologen, ... benutzten die antiken Ägypter Fackeln, um ihre stockfinsteren Kammern von Gräbern und Tempeln zu beleuchtenChariots, Gods and Beyond (2009)
But if the ancient Egyptians had use some kind of electric light, to illuminate their passage ways, why is the visual evidence exists only at the temple of Dendera?Aber, wenn die antiken Ägypter eine Art von elektrischem Licht benutzten, um ihre Durchgänge zu beleuchten, warum existiert der sichtbare Hinweis nur im Tempel von Dendera? Chariots, Gods and Beyond (2009)
We have a good plan that involves the top-rated media in the United States and the UK so that they're prepared to cover all aspects of the good news.BESTÄTIGTE WAFFEN EINE QUELLE BESTÄTIGTE... Unser Konzept schließt die führenden Medien in den USA und Großbritannien ein, damit sie alle Aspekte der guten Neuigkeiten auch beleuchten können. Green Zone (2010)
Plucked all the torches that light the way up there night and day, the fires of Fate,als habe er alle Fackeln gepflückt, die den Weg hinauf beleuchten, Tag und Nacht, die Feuer des Schicksals, The Mill and the Cross (2011)
I can light up his head.Ich kann seinen Kopf beleuchtenEpisode #1.2 (2012)
Can you light on your phone?Kannst du es hier mit deinem Handy beleuchtenZlo (2012)
And for your own peace of mind, you might not want to shine that around the rest of the room.Und zu deinem eigenen Seelenfrieden solltest du damit nicht den Rest des Raums beleuchtenThe Hawking Excitation (2012)
As I said earlier, it's essential that we shine a light into every corner.Wie schon gesagt, wir müssen alle Ecken beleuchtenAblution (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstrahlen; beleuchten | anstrahlend; beleuchtend | angestrahlt; beleuchtet | strahlte an; beleuchteteto illuminate | illuminating | illuminated | illuminated [Add to Longdo]
beleuchtento illumine [Add to Longdo]
beleuchten; erleuchten | beleuchtend; erleuchtend | beleuchtet; erleuchtedto light {lit, lighted; lit, lighted} | lighting | lit; lighted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beleuchten [bəlɔiçtən]
     illuminate; to illumine; to light
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top