ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*junger*

JH AH1 NG ER0   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: junger, -junger-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your solicitor and I feel you may be able to enlighten me on an important point.Junger Mann! Kommen Sie bitte her! Witness for the Prosecution (1957)
- What, young man?- Wie bitte, junger Mann? L'étrange Monsieur Steve (1957)
He's a fine-looking young man.- Ein gutaussehender junger Mann. The Right Kind of House (1958)
Good morning, young man.Guten Morgen, junger Mann. Another Time, Another Place (1958)
He's a fine, upstanding' young fella.Er ist ein gesunder und kräftiger junger Mann. The Big Country (1958)
Young man, this is the last time you're ever going to take my daughter out!Junger Mann, das ist das letzte Mal, dass du mit meiner Tochter ausgegangen bist. The Blob (1958)
Just because some kid smacks into his wife on the turnpike... doesn't make it a crime to be 17 years old!Nur weil so ein junger Kerl auf der Schnellstraße in seine Frau reingebracht ist ist es noch lange kein Verbrechen, 17 Jahre alt zu sein. The Blob (1958)
Goodbye, young man.Auf Wiedersehen, junger Mann. Cowboy (1958)
He waltzed divinely.Er tanzte wie ein junger Gott. Indiscreet (1958)
As a young man, I didn't display any banking tendencies at all.Nein, als junger Mann hatte ich zu Zahlen überhaupt keine Beziehung. Indiscreet (1958)
Go, you foolish young man, and shut the door behind you.Geh, du junger Narr, und mach die Tür hinter dir zu. Indiscreet (1958)
Oh, what a weeping shame to die so young and so fair.So ein Jammer, wenn ein schöner junger Mensch daran glauben soll. The Left Handed Gun (1958)
Romeo is a young man, in love! C'mon, try again.Romeo ist ein junger Mann, der zum ersten Mal liebt. Mädchen in Uniform (1958)
I got them from a guy who said he was her fiancé!Ein junger Mann hat sie gebracht. Wohl ihr Verlobter. Big Deal on Madonna Street (1958)
You, one of the most dynamic industrialists...Sie sind ein junger, dynamischer Industrieller des Landes... Back to the Wall (1958)
I was one of the most dynamic industrialists.Ich war ein junger, dynamischer Industrieller. Back to the Wall (1958)
Well, he was a young man of more than average height.Es war ein junger Mann. Größer als der Durchschnitt. Out There - Darkness (1959)
-You're a headstrong young man.Sie sind ein starrköpfiger junger Mann. Plan 9 from Outer Space (1959)
- to cut the Shark loose. - That's all very well, young man.Das ist ja gut und schön, junger Mann. The Atomic Submarine (1959)
- Oh, young man?- Junger Mann? - Ja, Sir? Beloved Infidel (1959)
Young man, I demand...Junger Mann! Le Bossu (1959)
You're a lucky man, you know.Sie haben Glück, junger Mann, wirklich. Face of the Frog (1959)
You can come in now.Treten Sie ein, junger Mann. Face of the Frog (1959)
Using image and sound, the filmmaker strives to express the nightmare of a young man whose weaknesses lead him to commit acts of theft for which nothing destined him.Ziel des Autors ist es, in Bild und Ton darzustellen, wie ein junger Mensch ins Verderben gerissen wird. Durch seine Schwäche wird er zum Taschendieb. Dafür war er nicht geschaffen. Pickpocket (1959)
Of course. As a young writer.Natürlich, als junger Schriftsteller! Pickpocket (1959)
You'll be happy to know that at this very minute my lawyers are working on the Sebastian Venable Memorial Foundation to subsidize the work of young people like yourself who are pushing out the frontiers of art and science but have a financial problem.Es wird Sie freuen, zu erfahren, dass meine Anwälte... im Begriff sind, die Sebastian Venable Gedenkstiftung auszuarbeiten. Sie soll der Arbeit junger Menschen dienen, die wie Sie... in der Wissenschaft ganz neue Wege erforschen... die aber finanzielle Schwierigkeiten haben. Suddenly, Last Summer (1959)
I was taken there by some boy who got too drunk to stand.Ein junger Mann hatte mich mitgenommen. Er war betrunken. Suddenly, Last Summer (1959)
Such a strong such a persuasive doctor.So ein starker... überzeugender, junger Arzt. Suddenly, Last Summer (1959)
What happened to those rules I learned about what every young girl should do?Was ist aus den ganzen Regeln geworden, die ich hinsichtlich der Verhaltensweisen junger Mädchen gelernt habe? The Tingler (1959)
Young man?Junger Mann! The Tingler (1959)
A young man is working for the Post Office here.Im Postamt arbeitet ein junger Mann Floating Weeds (1959)
WHAT DO YOU WANT, YOU NG MAN?Was möchten Sie, junger Mann? Walking Distance (1959)
- I was just a youngofficial.- Ich war noch ein sehr junger Beamter. The Red Circle (1960)
Do you know a book by Dylan Thomas, "Portrait of the Artist as a Young Dog"?Kennst du ein Buch von Dylan Thomas mit dem Titel "Porträt des Künstlers als junger Hund"? Breathless (1960)
Hold up there, bub.Halt, junger Mann! The Alamo (1960)
Did you do your training at the sports hotel or at Scotland Yard?Wo haben Sie gelernt, junger Mann? Bei Hilton oder bei Scotland Yard? The Terrible People (1960)
All young men will go out of their minds when you make an appearance.Wär ich ein junger Mann, ich würd bei Ihrem Anblick den Verstand verlieren. The Terrible People (1960)
You're a most extraordinary young man.Sie sind ein höchst außergewöhnlicher junger Mann. A Breath of Scandal (1960)
I want you to meet a young American friend.Dies ist ein junger amerikanischer Freund von mir. A Breath of Scandal (1960)
A young man is breathing heavily on her.Ein junger Mann atmet schwer auf ihr. So... The Devil's Eye (1960)
Was he young or old?War es 'n junger oder 'n alter? La Dolce Vita (1960)
- Yes, I do. He must be young, you're just a kid.Er kann noch nicht so alt sein, Sie sind ja noch ein junger Mann. La Dolce Vita (1960)
Allow me to introduce you to one of my son's friends.Nina, tu permets que je te présente à l'ami de mon fils. Charmant garçon. - Wirklich ein reizender junger Mann. La Dolce Vita (1960)
There's a young man who says he's Mr. Steiner's friend.Da ist ein junger Mann, der sagt, dass er ein Freund von Steiner ist. La Dolce Vita (1960)
Some call me my lord Tsuchiya.Einige nennen mich schon "junger Herr". The River Fuefuki (1960)
I'm Rafe Copley and I got a nervous young friend named Theron Hunnicutt who sent me to talk to you.Ich bin Rafe Copley. Mein aufgeregter, junger Freund, Theron Hunnicutt, hat mich geschickt, um mit Ihnen zu reden. Home from the Hill (1960)
Come with me, young man.Kommen Sie, junger Mann. Let's Make Love (1960)
It would be a good idea, young man, if you went along, too.Es wäre gut, wenn Sie mitgingen, junger Mann. Let's Make Love (1960)
Look... her young body, destroyed.Ich werde niemals Ruhe finden. Ihr junger Koerper....zerstört! Black Sunday (1960)
Have you been running, young man?Sind Sie gerannt, junger Mann? Peeping Tom (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGER    JH AH1 NG ER0
JUNGERS    JH AH1 NG ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick [Add to Longdo]
Strichjunge {m}; Stricher {m}; junger Mann, der der Prostitution nachgehtyoung male prostitute [Add to Longdo]
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]
junger Baum; junge Bäumesapling [Add to Longdo]
junger Schwancygnet [Add to Longdo]
junger Vogelsqueaker [Add to Longdo]
junger Wolf; junger Bär; junger Löwecub [Add to Longdo]
Ochse {m} [zool.] | Ochsen {pl} | junger Ochse {m}bullock | bullocks | steer [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]
? : Christlicher Verein Junger Frauen und MädchenYWCA : Young Women's Christian Association [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
苗木[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]
若手[わかて, wakate] junger_Mann, junges_Mitglied [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] junger_Mann, Jugendlicher, Jugend [Add to Longdo]
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top