ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inquisitor*

IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquisitor, -inquisitor-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitor[N] ผู้ทำการสอบสวน, See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. analyst, examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. inquisitionist, See also: inquisitorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquisitorial procedureวิธีพิจารณาระบบไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Roger Nixon, Metropolis Inquisitor.ผมโรเจอร์ นิกสัน, นักข่าวประจำที่เมโทรโพลิสน่ะ X-Ray (2001)
But I know the Inquisitor's read by the people. They're the ones I'm interested in.สิ่งที่ฉันสนใจก็คือ พวกนักข่าวสืบสวนที่อยู่ที่นั่น X-Ray (2001)
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
The Grand Inquisitor!นักสอบสวนผู้ยิ่งใหญ่! Frost/Nixon (2008)
A buddy of mine at the Inquisitor ran it for me since leather and lace really isn't Planet fare.เพื่อนสนิทของฉันที่สอบสวน ดำเนินเรื่องให้ฉัน ซึ๋งเครื่องหนังและเครื่องประดับก็ไม่ใช่ค่าทำเนียมของโลกนี้ Supergirl (2010)
Get inquisitor down here.ไปตาม ฝ่ายรีดข้อมูล มาที่นี่ 2.0 (2010)
You're gonna love talking to the inquisitor.คุณกำลังจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่สอบสวน 2.0 (2010)
The inquisitor, huh?The inquisitor, huh? All the Way (2010)
As Francesca prepared her famous ragu for the inquisitors, she heard a knock at the cathedral door.เตรียมซอสรากุสูตรเด็ดให้ผู้ไต่สวน เธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูโบสถ์ Pizza Box (2013)
After three long days, the inquisitors finally left Napoli.หลังจาก 3 วันอันยาวนาน ผู้ไต่สวนก็ออกไปจากนาโปลี Pizza Box (2013)
He's a reporter for the Inquisitor.เขาเป็นนักข่าวสายสอบสวน The Blood Is the Life (2013)
I, head of the family of the Princes of Vaida, in my capacity as Grand Inquisitor, sentence you,Grossinquisitor, verdamme dich. Und als dein Bruder verstosse ich dich. Black Sunday (1960)
You yourself may be discovered to be a witch by the inquisitor.Der Inquisitor stellt vielleicht fest, dass Sie selbst ein Hexer sind. All Our Yesterdays (1969)
I'll denounce you to the inquisitor.Ich denunziere Sie vor dem InquisitorAll Our Yesterdays (1969)
Not even the Inquisitor of Seville can address Alonso Fuentes in this manner.Nicht einmal der Inquisitor von Sevilla darf so mit mir sprechen! Le scomunicate di San Valentino (1974)
Nobody dares enter my rooms, not even the Inquisitor.Niemand wagt es in mein Zimmer einzutreten nicht mal der InquisitorLe scomunicate di San Valentino (1974)
- The Inquisitor has taken her to Seville.Der Inquisitor hat sie nach Sevilla gebracht. Le scomunicate di San Valentino (1974)
The bishop can't do anything. Only the Grand Inquisitor can save her life.Der Bischof kann nichts tun, nur der Großinquisitor kann sie retten. Le scomunicate di San Valentino (1974)
- The Father Inquisitor?- Der Vater InquisitorLe scomunicate di San Valentino (1974)
It's just a trick of the Inquisitor.Das ist nur ein Trick des Inquisitors. Le scomunicate di San Valentino (1974)
Concerning the sisters among you whose only fault was not to resist evil, resigning yourselves to suffer the sins of others, I, Grand Inquisitor of Spain, with the special power conferred on me by our sovereign Ferdinand ll and by the Supreme Roman Pontiff, command that you be freed.Die Schwestern, deren einzige Schuld war dem Bösen nicht widerstehen zu können und die Sünden anderer duldeten, befehle ich, Großinquisitor von Spanien... mit speziellen Befugnissen durch den Souverän Ferdinand II... und durch den Obersten Papst... euch frei zu lassen. Le scomunicate di San Valentino (1974)
You, Father Onorio de Mendoza, former Inquisitor of Seville, wished to present to us your defense in writing. Read it out loud.Ihr, Vater Onorio de Mendosa, früherer Inquisitor von Sevilla wünscht Eure Verteidigung schriftlich vorzulegen. Le scomunicate di San Valentino (1974)
Bishops, cardinals, men of the Inquisition, I have fucked you all.Bischöfe, Kardinäle, Inquisitoren, ich spucke euch ins Gesicht. The Antichrist (1974)
Yes, Grand Inquisitor!Jawohl, Herr InquisitorMondo candido (1975)
Yes, my lord lnquisitor.Ja, Herr GroßinquisitorMondo candido (1975)
A Jew who bought me from the demons and a holy inquisitor who sent him to the stake.Ein Jude, der mich von den Satanassen gekauft hat und ein Heiliger Inquisitor, der ihn zum Scheiterhaufen verurteilt hat. Mondo candido (1975)
When one half empties, it's the inquisitor's turn and when the other's empty it's the Jew's.Ist sie auf der einen Seite leer, ist der Inquisitor dran und wenn die andere leer ist, dann ist der Jude dran. Mondo candido (1975)
Six hours for the inquisitor, six for the Jew.Sechs Stunden für den Inquisitor, sechs für den Juden. Mondo candido (1975)
A guitarist who raped me in my father's castle and a South American governor who's a friend of the inquisitor... - ... of the Jew and of the guitarist.Ein Gitarrist, der mich im Schloss meines Vaters vergewaltigt hat und ein südamerikanischer Gouverneur, der ein Freund des Inquisitors des Juden und des Gitarristen ist. Mondo candido (1975)
But where's that goddamned inquisitor?Aber wo ist dieser verdammte InquisitorMondo candido (1975)
Unfulfilled emperors, great inquisitors, fuhrers, self-appointed benefactors of the human race!Potentielle Herrscher, Inquisitoren, Führer, all diese Wohltäter der Menschheit! Stalker (1979)
The Grand Inquisitor, Torquemada.Torquemada, der GroßinquisitorHistory of the World: Part I (1981)
Now enters His Holiness, Torquemada, the Grand Inquisitor of the Spanish Inquisition.Gleich kommt seine Heiligkeit, Torquemada, der Großinquisitor der spanischen Inquisition. History of the World: Part I (1981)
I also know that anyone who disputes the verdict of an inquisitor is guilty of heresy.Ich weiß aber auch, dass jeder, der das Urteil des Inquisitors anzweifelt, sich der Ketzerei schuldig macht. The Name of the Rose (1986)
I too was an inquisitor but in the early days, when the Inquisition strove to guide not to punish.Ich war auch einmal ein Inquisitor, zu anderen Zeiten. Als die Inquisition den rechten Weg zeigen wollte, und nicht nur bestrafen. The Name of the Rose (1986)
I remind all present that they are bound by their vow of obedience and on pain of excommunication to aid the inquisitor in his painful struggle against heresy.Alle Anwesenden sind durch ihr Gehorsamsgelübde dazu verpflichtet, unter Androhung der Exkommunikation, dem Inquisitor in seinem Kampf gegen die Ketzerei zu unterstützen. The Name of the Rose (1986)
Alone with a killer.DER INQUISITOR The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
The council has sanctioned an inquisitor To come and examine thy stewardship. Why?Ein Inquisitor kommt her, um Eure Amtsführung zu prüfen. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Ryan has killed the inquisitor holmes.- Ryan hat den Inquisitor Holmes getötet. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Inquisitor holmes... Uh, thou art early.Inquisitor Holmes, Ihr kommt früh. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
So, uh, you see... Brother inquisitor? Hmm?Also Ihr seht, Bruder Inquisitor... The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
The inquisitor has ordered thy expulsion.Der Inquisitor befahl Euren Ausschluss. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
But the inquisitor has ordered against thee. I am truly sorry.Aber der Inquisitor entschied gegen Euch. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Inquisitor holmes wishes to see thee.- Inquisitor Holmes will Euch sehen. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
The inquisitor?- Der InquisitorThe Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Try to unseat me, brother inquisitor.Habt Ihr versucht, mich abzusetzen, Bruder InquisitorThe Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Fraser: The inquisitor is dead.Der Inquisitor ist tot. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
An inquisitor of the penitite faith.- Eines Inquisitors der Penitizier. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Thou art accused Of killing a humble and welcome visitor: Inquisitor holmes.Ihr seid angeklagt, unseren willkommenen Gast getötet zu haben, Inquisitor Holmes. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)
Brother matthew said the inquisitor wanted to see me. Josiah: Even after thou has- Der Inquisitor wollte mich sehen. The Quilt of Hathor: The Awakening (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITOR    IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0
INQUISITORS    IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitor    (n) ˈɪnkwˈɪzɪtər (i1 n k w i1 z i t @ r)
inquisitors    (n) ˈɪnkwˈɪzɪtəz (i1 n k w i1 z i t @ z)
inquisitorial    (j) ˈɪnkwˌɪzɪtˈɔːrɪəʳl (i1 n k w i2 z i t oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchungsbeamte {m} | Untersuchungsbeamten {pl}inquisitor | inquisitors [Add to Longdo]
neugieriginquisitorial [Add to Longdo]
neugierig {adv}inquisitorially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitor \In*quis"i*tor\, n. [L.: cf. F. inquisiteur. See
   {Inquire}.]
   1. An inquisitive person; one fond of asking questions. [R.]
    "Inquisitors are tatlers." --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One whose official duty it is to examine and
    inquire, as coroners, sheriffs, etc. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   3. (R.C.Ch.) A member of the Court of Inquisition.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top