ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indies*

IH1 N D IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indies, -indies-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
West Indies(n) หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ, See also: และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East Indiesอินเดียตะวันออก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm also engaged to go to the West Indies with Lord Craven's expedition against the French, as chaplain.ผมจะต้องเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน ในฐานะอนุศาสนาจารย์เพื่อต่อต้านฝรั่งเศส Becoming Jane (2007)
Cassandra, who is forsaking us for her brother Edward and his family at the coast whilst Robert voyages to the West Indies with Lord Craven's expedition.คาสซานดร้า จะจากพวกเราไปอยู่กับ เอ็ดเวิร์ดพี่ชายและครอบครัวที่ชายทะเล ส่วนโรเบิร์ตก็จะเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน Becoming Jane (2007)
The hell-bound ship's black sails against the yellow Indies sky.สำเภาจากนรก ที่แล่นตรงเข้ามาก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดมิด Watchmen (2009)
In Malaya and the Dutch East Indies, ที่มาลายา.. และอีสต์ อินดี้ส์ ในความครอบครองของดัทช์ Guadalcanal/Leckie (2010)
Well, as a boy, my parents used to refer to the region as the British West Indies.ตอนเด็กๆ พ่อแม่ของฉันเคยพาไป เกาะอินดิสตะวันตก Spider and the Fly (2010)
... notinthiscentury.... nichtindiesemJahrhundert. Gigi (1958)
In these parts, strange birds lay bizarre eggs.IndiesenTeilen seltsame Vögel legen Eier bizarre. The Oldest Profession (1967)
Parking in this area is limited to three minutes.ParkenindieserZone ist auf 3 Minuten beschränkt. The Thomas Crown Affair (1968)
"We'll call you back once we get more on this, back in studio!"Ich melde mich wieder, sobald wir genauereswissen. ZurückindieStudios! Peur sur la ville (1975)
Perhaps there's nothing like that flower in our land?{ \cHFFFFFF } Vielleicht blüht sie gar nicht hierindieserGegend! { \cHFFFFFF } Vielleicht träumte Aljonanurvonihr ! The Scarlet Flower (1978)
Japan, Australia, California, the West Indies...In Japan, Australien, Kalifornien, auf den West Indies... Jobs for the Boys (1980)
... inthatsilence...... indieserStille... Amadeus (1984)
Why don't we go to Hoolihan's?Warum gehen wir nicht zu Indies? St. Elmo's Fire (1985)
I'd begun to think a great deal about Hannah again lately.Ich dachte indiesen Tagen wieder öfter anHanna. Voyager (1991)
But I understand there were reports, sharks in the area.... aberesgibtHaieindiesemGebiet . Mad City (1997)
Men, when you're out there in the battlefield and you're looking into the beady eyes of a Canadian as he charges you with his hockey stick or whatever he has and people are dying all around you, just remember what the MPAA says:Männer, wenn ihr auf dem Schlachtfeld seid... ... undindieSchweinsäuglein eines Kanadiers blickt... ... dermitHockeyschlägeroderwas auch immer auf euch zustürmt... South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
"They lay down in the grass; "they kissed in the shade of the poplars; "and they would have likedSielegensichins Gras sieküssensichimSchatten derPappeln undsiewürdegern ewigan diesem indiesemkleinenOrt leben densiesichglückseligvorstellten denprächtigstenauf der Erde East/West (1999)
That's good. No, no. Now, I'm sorry.indieser Trauerstimmungwegzufahren. Happy Campers (2001)
You know I don't like indies.Du weißt, ich mag keine Indies. The Scene (2004)
This is indeed an historic occasion as we sithere in this marvellous Edward J. Hazen memorialstadium provided for us by our warden, Rudolph Hazen.Dies ist ein historischer Moment ... ... indiesemfantastischen Edward-J.-Hazen-Stadion ... ... unseresDirektorsRudolphHazen. The Longest Yard (2005)
No indies, E!Keine Indies, E! Unlike a Virgin (2008)
Deeks, in that suit?Deeken, indiesemAnzug? Enemy Within (2011)
Only happens with cursed videotapes, you know, like in that movie The Ring or the original...Nur geschieht mit verflucht Videobänder, weißt du, wieindiesemFilmTheRing oder das Original ... Tell-All (2011)
Captain George East has just arrived from the West Indies.Captain George East ist gerade von den West Indies heimgekehrt. Austenland (2013)
Thousands of punks, Goths, psychobillies, indie kids, rockers, and just general knobheads are just sitting there arguing about what to call themselves.Tausende Punks, Goths, Psychobillys, Indies, Rocker und allgemeine Idioten sitzen herum und streiten sich darüber, wie sie sich nennen wollen. God Help the Girl (2014)
The guy that walks into a good-looking dame's front parlor and says, "good afternoon, I sell accident insurance on husbands."IchfahreextraindieseGegend, umihrenMannzuversichern... Meltdown (2014)
Looks to me as though they have headed for the West Indies.Es sieht aus, als ob sie Richtung West Indies fahren. Chapter Two: How Is Lady Pole? (2015)
- West Indies Club.- Zum West Indies Club. Another Thin Man (1939)
The ones who dropped that chip at the West Indies Club last night.Die, die den Chip gestern im West Indies Club fallen ließen. Another Thin Man (1939)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDIES IH1 N D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Indies (n) ˈɪndɪz (i1 n d i z)
shindies (n) ʃˈɪndɪz (sh i1 n d i z)
windiest (j) wˈɪndɪɪst (w i1 n d i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西印度[Xī Yìn dù, ㄒㄧ ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 西] West Indies (i.e. the Caribbean) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディーズ[indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
ヴィジュアル系;V系[ヴィジュアルけい, vijuaru kei] (n) visual-kei (Japanese rock indies style) [Add to Longdo]
東インド;東印度[ひがしインド(東インド);ひがしいんど(東印度), higashi indo ( higashi indo ); higashiindo ( higashi indo )] (n) East Indies [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top