ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*houp*

HH UW1 P   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: houp, -houp-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I even have one of Choupette's in vitro kittens.ฉันยังมีลูกแมวหลอดแก้วของ Choupette ด้วย Chainsaw (2015)
Who's Choupette?ใครคือชูแพตต์? Chainsaw (2015)
My dentist is Dr. Shoup in New York. Do you know him?Mein Zahnarzt ist Dr. Shoup in New York. 10 (1979)
How long since you've seen Dr. Shoup?Wann war ihr letzter Besuch bei Dr. Shoup10 (1979)
No.(Beaudeen) Miss Shoup. - Mrs. Picard, ein Gentleman war hier. December 1864 - February 1865 (1986)
Would you like me to find out what this gentleman wants?(Shoup) Es scheint ein feiner Herr zu sein. Er sagte, er würde jederzeit vorbeikommen. December 1864 - February 1865 (1986)
Blew through the light at Nashville and Tchoupitoulas.Er überfuhr eine rote Ampel an der Nashville und Tchoupitoulas. Shallow Water, Oh Mama (2010)
Sorry I can't put a face to that Tchoupitoulas stop.Tut mir leid, dass ich kein Gesicht zu diesem Tchoupitoulas-Halt machen kann. Shallow Water, Oh Mama (2010)
The young man on Tchoupitoulas who ran a red light--Der Junge Mann auf der Tchoupitoulas, der über die rote Ampel fuhr... Shallow Water, Oh Mama (2010)
Pontchartrain, tchoupitoulas, muffaletta-- I'm learning stuff.Pontchartrain, Tchoupitoulas, Muffaletta, ich lerne was dazu. Accentuate the Positive (2011)
We have dupes-- "The Wild Tchoupitoulas."Wir haben Duplikate von "The Wild Tchoupitoulas." Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
Every household in New Orleans should have two copies of "the wild Tchoupitoulas."Jeder Haushalt in New Orleans sollte zwei Exemplare von "The wild Tchoupitoulas" haben. Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
When did Houphouët-Boigny decide to separate from communism?Wann hat Houphouet-Boigny beschlossen, mit dem Kommunismus zu brechen? La rupture (2013)
Her name is Houpflé.Sie heißt Houpflé. Confessions of Felix Krull (1957)
Enter!(Houpflé) Entrez! Confessions of Felix Krull (1957)
But of course not under the name of Houpflé.Natürlich nicht unter dem Namen Houpflé. Confessions of Felix Krull (1957)
-In my education at Monrefuge Castle great importance was attached to mythology, a hobby of my private tutor Houpflé.- Oh, bei meiner Erziehung auf dem Schloss wurde aufs Mythologische viel wert gelegt. Eine persönliche Liebhaberei des Hauslehrers, eines gewissen Houpflé. Confessions of Felix Krull (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
งานโกนจุก[n. exp.] (ngān kōn juk) FR: cérémonie du rasage de la houppe [f]
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUP    HH UW1 P
HOUPT    HH UW1 P T
SHOUP    SH UW1 P
SHOUPE    SH UW1 P

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后壁乡[Hòu bì xiāng, ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Houpi (village in Taiwan), #995,893 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Houp \Houp\, n. (Zool.)
     See {Hoopoe}. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  houp /u/ 
   gee-up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top