ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*greave*

G R IY1 V   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greave, -greave-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greave[N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Hardy Greaves, sir.ผมฮาร์ดี้ กรีฟส์ครับ The Legend of Bagger Vance (2000)
Uh, Hardy. Hardy Greaves.ฮาร์ดี้ กรีฟส์ฮะ The Legend of Bagger Vance (2000)
- You Frank Greaves' boy ?- ลูกแฟรงค์ กรีฟส์หรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
Hardy ! Hardy Greaves, you come back here.ฮาร์ดี้ กรีฟส์ กลับมานี่ The Legend of Bagger Vance (2000)
Mr. Hargreaves wants me to bring you into town, that's all.Mr. Hargreaves will, dass ich dich in die Stadt mitnehme. The Young One (1960)
I had to tell Hargreaves I would buy a 150 motor.Da hab ich Hargreaves gesagt: "Gib mir den Job, und ich besorg mir ein Boot mit 150 PS." The Young One (1960)
If Hargreaves wants me in town, I have to go.Mr. Hargreaves sagt: "Komm in die Stadt." Also muss ich in die Stadt. The Young One (1960)
- Depend on Hargreaves.Denk mal, das entscheidet Mr. Hargreaves. The Young One (1960)
I have talked about you to Mr. Hargreaves.Ich hab mit Mr. Hargreaves über dich geredet. The Young One (1960)
Mr. Hargreaves called me.Mr. Hargreaves hat mich angerufen. The Young One (1960)
Hargreaves thought the interference was man made.Hargreaves teilt meinen Standpunkt nicht. Er ist der Meinung, daß diese Störung künstlich hervorgerufen wird. The Gravediggers (1965)
Dr Hargreaves.Ich bin Dr. Hargreaves. The Abominable Dr. Phibes (1971)
Do the names Hargreaves, Thornton and Dunwoody mean anything to you, sir?Sagen Ihnen die Namen Hargreaves, Thornton und Dunwoody etwas, Sir? The Abominable Dr. Phibes (1971)
Any news of betty bailey's expedition, hargreaves?Gibt es Neuigkeiten von der Betty-Bailey-Expedition, Hargreaves? The Money Programme (1972)
Admiral Hargreaves, Flag Officer Submarines.Admiral Hargreaves, Flaggoffizier. The Spy Who Loved Me (1977)
- Admiral Hargreaves, myself, and Talbot, the captain of the submarine.Admiral Hargreaves, ich und Talbot, der Kapitän des U-Boots. The Spy Who Loved Me (1977)
Right. I'm Mr Sands, this is Mr Greaves.Okay, ich bin Mr. Sands, dies ist Mr. Greaves. Scum (1979)
I think we can arrange that, Mr Greaves?Ich denke, dass wir dies arrangieren können, oder Mr. Greaves? Scum (1979)
You remember Hattie Hargreaves?Erinnern Sie sich an Hattie Hargreaves? The Travelling Man (1980)
This is Hardy Greaves, sir.Hier ist Hardy Greaves, Sir. The Legend of Bagger Vance (2000)
Hardy Greaves.Hardy Greaves. The Legend of Bagger Vance (2000)
-You Frank Greaves' boy?- Der Sohn von Frank Greaves? The Legend of Bagger Vance (2000)
Hardy! Hardy Greaves, come back here!(Ida) Hardy Greaves, komm sofort zurück! The Legend of Bagger Vance (2000)
Greaves, you're with me.Greaves, komm mit. Lost City: Part 1 (2004)
Painter, this is Hargreaves.Markierer, hier ist Hargreaves. The Marksman (2005)
Painter, this is Hargreaves.Markierer, hier ist Hargreaves. The Marksman (2005)
Painter, this is Hargreaves.Markierer, hier ist Hargreaves. The Marksman (2005)
-Send in Greaves on your way out.- Schicken Sie gleich Greaves rein. Demons (2005)
Greaves.Greaves. Dog Pound (2010)
What I'm going to do is refer you to my colleague,Das kann ich sehen. Was ich tun kann, ist, Sie an meinem Kollegen Adam Greaves zu verweisen. The Morning After Job (2010)
I'm going to refer you to my colleague, Adam Greaves.Ich werde Sie an meinem Kollegen Adam Greaves verweisen. The Morning After Job (2010)
Yeah? It's Adam Greaves.Hier ist Adam Greaves. The Morning After Job (2010)
Mr. Greaves, thank God you're here.Mr. Greaves, Gott sei Dank das Sie hier sind. The Morning After Job (2010)
Thank you, Mr Hargreaves, but it would help if you were a little more specific.Danke, Mister Hargreaves, aber es würde helfen, wenn Sie doch ein wenig präziser wären. Murder à la Mode (2013)
Surveillance data is all in the hospital mainframe.Nelson Greave. Vor vier Nächten. Mama (2014)
I'm sure Private McGreavey would agree with me, if he were able.Ich bin sicher, Gefreiter McGreavey stimmte mir zu, wenn er es könnte. The Garrison Commander (2014)
Two weeks ago, Private McGreavey made the mistake of wandering away from patrol.Vor zwei Wochen machte der Gefreite McGreavey den Fehler, sich von der Patrouille zu entfernen. The Garrison Commander (2014)
It was a sad day for Private McGreavey when he got stationed to Scotland.Es war ein trauriger Tag für den Gefreiten McGreavey, als er nach Schottland abkommandiert wurde. The Garrison Commander (2014)
Well, you can be sure that Private McGreavey's sentence was administered without benefit of trial.Sie können sicher sein, dass das Urteil des Gefreiten McGreavey ohne Verhandlung vollstreckt wurde. The Garrison Commander (2014)
By the way, I looked at your hand.Übrigens, ich sah mir dein Blatt... Hargreaves wird folgendermaßen zitiert: The Myth of Sisyphus (2015)
Were you a pilot before you retired, Mr Greaves?Waren Sie vor Ihrer Pensionierung Pilot, Mister Greaves? Murder & the Maiden (2015)
Greaves... please escort Miss Fisher on a full tour of the base.Greaves. Bitte begleiten Sie Miss Fisher auf einer umfassenden Tour über die Basis. Murder & the Maiden (2015)
Greaves tells me you found evidence in Willis's desk.Greaves sagte mir, du hast Beweise in Willis' Schreibtisch gefunden. Murder & the Maiden (2015)
Like Mr Greaves said, like being in heaven.Wie Mister Greaves sagte, so muss es im Himmel sein. Murder & the Maiden (2015)
I wish I felt the same way about flying as Mr Greaves does.Würde ich doch für das Fliegen so viel empfinden wie Mister Greaves. Murder & the Maiden (2015)
Did he, Mr Greaves?Nicht wahr, Mister Greaves? Murder & the Maiden (2015)
Hargreaves.Hargreaves. Goodbye, Mr. Chips (1939)
Good bye. Hargreaves.Wiedersehen, Hargreaves. Goodbye, Mr. Chips (1939)

CMU English Pronouncing Dictionary
GREAVE G R IY1 V
GREAVES G R IY1 V Z
HARGREAVES HH AA1 R G R IY2 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greaves (n) grˈiːvz (g r ii1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beinschienen {pl}greaves [Add to Longdo]
Griebe {f}; Grammel {f} [Ös.] (ausgebratener Speckwürfel)crackling; greaves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n.
   A grove. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n. [OF. grees; cf. Sp. grevas.]
   Armor for the leg below the knee; -- usually in the plural.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, v. t. [imp. & p. p. {Greaved} (gr[=e]vd); p.
   pr. & vb. n. {Greaving}.] [From {Greaves}.] (Naut.)
   To clean (a ship's bottom); to grave.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top