หรือคุณหมายถึง %foße%?
Search result for

*fosse*

(72 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fosse, -fosse-
Possible hiragana form: *ふぉっせ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But let me warn you that I am a protégé of Fosse and Robbins!แต่ขอเตือนก่อนนะ ว่าผมเป็นโปรแห่ง... ...ผีเสื้อและนกกระจอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Last week, Eddie and Odette performed a Bob-Fosse-inspired number for the elimination dance-off.อาทิตย์ก่อนเอ็ดดี้กับโอเด้ต เต้นเพลงของ บ็อบ ฟอสชี่ เป็นการแข่งตัดเชือก A Dance with Death (2012)
And the reason why I'm dressed all Bob Fosse-chic is because I wanted to show you thatและเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบออลแดทแจ็สของบ๊อบ ฟอสเซ่ เพราะหนูอยากให้ครูรู้ว่า Britney 2.0 (2012)
Take it easy, Bob Fosse.ใจเย็นสิเพื่อน Out of the Frying Pan (2013)
You do Fosse, Fosse, Fosse!ที่คุณทำฟอซฟอซฟอซ! The Birdcage (1996)
I don't have gorillas like Dian Fossey or Jane Goodall with her precious chimps.Ich hab keine Gorillas wie Dian Fossey oder Schimpansen wie Jane Goodall. Delirious (1991)
She thinks she's Dian Fossey.Sie hält sich für Dian Fossey. The Lost World: Jurassic Park (1997)
And every step-ball change would make Bob Fosse rise from the grave just so he could have a heart attack again!So wie ihr tanzt, wird Bob Fosse von den Toten auferstehen und einen zweiten Herzinfarkt kriegen! The Pacifier (2005)
But it's only fair to warn you that I am a protégé of Fupsy and Robbins!Ich warne dich, ich bin ein Protegé von... Fosse und Robbins! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I want a charity that doesn't involve too much effort, but is gonna really make a difference, you know, really put me into the A-list.Ich suche etwas Wohltätiges, das, das nicht so mega-anstrengend ist, Nicole Suzanne Defosset Wohltätigkeits-PR-Beraterinnen aber das etwas bewirkt. Wisst ihr... Brüno (2009)
The House-Parents are my mates, the boy C1 , Olav Fossen, he is one of you.Die Hausväter sind meine Steuermänner, und den Ordnungsmann C1, Olav Fossen, kannst du als deinen Bootsmann ansehen. Er ist einer von euch. King of Devil's Island (2010)
I am disappointed in C-1 , Olav Fossen, whom is responsible for barracks C.Und ich bin enttäuscht von C1, Olav Fossen, der die Verantwortung für die C-Baracke trägt. King of Devil's Island (2010)
Those were wise words, Fossen.Das waren weise Worte. Du solltest sie mit dir mitnehmen, Fossen. King of Devil's Island (2010)
Olav Fossen.Olav Fossen. King of Devil's Island (2010)
Olav Fossen.Olav Fossen. King of Devil's Island (2010)
No doubt you will lean hard on it, Miss Dufossat.Kein Zweifel, dass Sie sich daran stützen werden, Miss Dufosset. Smoke My Peace Pipe (2010)
"Then Pete Rose plowed into his friend Ray Fosse...""Dann pflügte Pete Rose in seinen Freund Ray Fosse... " MoneyBart (2010)
"...dislocating Fosse's shoulder in a meaningless game.""renkte Fosses Schulter aus in einem bedeutungslosen Spiel. " MoneyBart (2010)
We've got a car show at the Long Beach Event Center near the airport, a Bob Fosse tribute at the Performing Arts Center, and a food and wine festival at the Grand Belmont Hotel.Wir haben eine Auto-Show im Long Beach Event-Zentrum, nahe dem Flughafen, ein Tribut für Bob Fosse im Performing Arts Center und... ein Ess - Wein-Fest im Grand Belmont Hotel. Anonymous (2010)
Two, three, four.- und Fosse. - Interessant. That's My Boy (2012)
I guess it was over by Hunderfossen campsite.Es war wohl am Campingplatz Hunderfossen. Trolls (2012)
You know the truckstop by the Hunderfossen?Kennst du den Rastplatz beim Hunderfossen? Trolls (2012)
At Hunderfossen?In Hunderfossen? Trolls (2012)
Hijos, I've missed you so much. Dad!Zeigt mir etwas Fosse, etwas Twyla. Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! (2012)
I mean, if you want a challenge, all you have to do is go for Jon Fosse.Also, wenn ihr eine Herausforderung sucht, probiert euch mal an Jon FosseKiss Me You Fucking Moron (2013)
Jon Fosse.Jon FosseKiss Me You Fucking Moron (2013)
Don't you know who Jon Fosse is?Weißt du nicht, wer Jon Fosse ist? Kiss Me You Fucking Moron (2013)
Imagine, Jon Fosse!Stellt euch das mal vor: Jon FosseKiss Me You Fucking Moron (2013)
We're staging a play by Jon Fosse, "Fall Dream".Wir spielen ein Stück von Jon Fosse; "Hebbstraum". Kiss Me You Fucking Moron (2013)
If you runts wanna stage Fosse, God himself, you should, and this is just a suggestion, try to get the title right.Wenn ihr ein Stück des göttlichen Jon Fosse aufführen wollt, solltet ihr den Titel des Stückes kennen. Das nur so als Vorschlag. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
We're going for Jon Fosse, by the way.Übrigens: Wir werden Jon Fosse spielen. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
But isn't Jon Fosse way too ambitious for a bunch of amateur midgets?Ist Fosse nicht etwas zu anspruchsvoll für einen Haufen kleiner Amateure? Kiss Me You Fucking Moron (2013)
Jon Fosse is the man.Jon Fosse ist ein Held. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
Jon Fosse requires a bit more friction.Jon Fosse - braucht mehr Reibung. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
You know who Jon Fosse is?Jon Fosse - weißt du, wer das ist? Kiss Me You Fucking Moron (2013)
- It's Jon Fosse.- Das ist Jon FosseKiss Me You Fucking Moron (2013)
He doesn't understand Fosse at all.Er versteht Fosse überhaupt nicht. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
You've chosen Jon Fosse, which is great.Ihr habt euch Jon Fosse ausgesucht, und das ist eine gute Wahl. Kiss Me You Fucking Moron (2013)
Like Jon Fosse.Genau wie bei Jon FosseKiss Me You Fucking Moron (2013)
Jon Fosse can burn in hell!Jon Fosse soll in der Hölle schmoren! Kiss Me You Fucking Moron (2013)
It's a Norwegian play, by Jon Fosse.Ein norwegisches Stück von Jon Fosse1001 Grams (2014)
"Something came up." That sounds like another play by Fosse."Es kam was dazwischen." Das könnte auch ein Stück von Fosse sein. 1001 Grams (2014)
Yes, it is.- Das ist nicht Jon FosseBacon? Salt of the Earth (2015)
Think Fosse. Think Balanchine. Okay?Denkt an Fosse und Balanchine. Activities (2015)
Liza Minnelli mounted her iconic Liza with a "Z" on this very stage, directed by the great Bob Fosse.Liza Minnelli hat ihr symbolisches Liza with a "Z" auf jener Bühne aufgeführt, unter der Regie des großartigen Bob FosseOh, Hello on Broadway (2017)
And if you listen very closely, you can hear in the rafters the ghost of Bob Fosse, snorting Dexedrine and drinking Visine.Und wenn Sie genau hinhören, können Sie in den Dachsparren den Geist von Bob Fosse hören, Dexedrine schnupfend und Visine trinkend. Oh, Hello on Broadway (2017)
Raoul Delfosse, Jean-Claude Rémoleux,Raoul Delfosse, Jean-Claude Remoleux, The Trial (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSSE    F AA1 S
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSETT    F AA1 S AH0 T
LAFOSSE    L AH0 F AA1 S
DELFOSSE    D EH1 L F AH0 S
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z
VANFOSSEN    V AE0 N F AA1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) (f o1 s)
fosses    (n) (f o1 s i z)
Fossett    (n) (f o1 s i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graben {m} | Gräben {pl}fosse | fosses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
堀(P);濠;壕[ほり, hori] (n) (1) moat; fosse; (2) canal; ditch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fosse \Fosse\, n. [F., fr. L. fossa, fr. fodere, fossum, to
   dig.]
   1. (Fort.) A ditch or moat.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) See {Fossa}.
    [1913 Webster]
 
   {Fosse road}. See {Fosseway}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top