หรือคุณหมายถึง %faßen%?
Search result for

*fassen*

(120 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fassen, -fassen-
Possible hiragana form: *ふぁっせん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unreal.- Nicht zu fassenBite of the Jackal (1984)
Foul.Nicht zu fassenMaster and Commander: The Far Side of the World (2003)
- Aye-aye.Nicht anfassenI, Daniel Blake (2016)
God, I can't believe it.Gott, ich kann's nicht fassenThe Warriors (1979)
My lady. You must not touch him.Prinzessin, du darfst ihn nicht anfassenCaligula (1979)
When he embraced her lovingly she found there purest delight when the man gave her all his love and awakened all her own love.Da er sie liebend umfing da seligste Lust sie fand da ganz sie minnte der Mann, der ganz ihr' Minne geweckt von der süßesten Wonne heiligster Weihe die ganz ihr Sinn und Seele durchdrang Grauen und Schauder ob gräßüchster Schande musste mit Schreck die Schmähliche fassen die je dem Manne gehorcht', der ohne Minne sie hielt! Die Walküre (1980)
No! Oh, no, don't touch that!Nein, nicht anfassenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Oh, no, no, don't touch that. Stay away from that!Oh, nein, nicht anfassenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Commander, our monitors have detected a ship floating un-powered toward Earth.Commander, unsere Scanner erfassen ein Schiff, dass ohne Antrieb auf die Erde zutreibt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Let's see if I can give you a hand.Vielleicht kann ich noch mit anfassenThe Furlough (1980)
I don't believe this.Das ist doch nicht zu fassenThe Last Straw (1980)
I don't believe this.Das ist doch nicht zu fassenThe Last Straw (1980)
I don't believe this.Das ist doch nicht zu fassenThe Last Straw (1980)
I don't believe this.Das ist doch nicht zu fassenThe Last Straw (1980)
- I can't believe this.- Das ist nicht zu fassenThe Last Straw (1980)
- I still don't believe it.- Ich kann es kaum fassenThe Outrage: Part 2 (1980)
I just can't believe it.Ich kann es noch gar nicht fassenThe Travelling Man (1980)
- Oh, John, can you believe all this?- Ach, John, kannst du das fassenThe Travelling Man (1980)
- I am the Permanent undersecretary of the State known as the Permanent Secretary.Ich will mich kurzfassen, Sir, ich bin Stellvertreter des Ministers im Range eines ständigen Staatssekretärs. Open Government (1980)
You demanded a complete study, facts and figures.Sie wollten eine umfassende Studie. Einen Überblick, Zahlen und Fakten. The Economy Drive (1980)
It is an opportunity I must not allow to slip through my fingers.Die Gelegenheit muss man beim Schopf fassenThe Miser (1980)
We must take into account all the national and international implications.In einem anderen Maßstab auffassen. Im Landesmaßstab, oder gar im internationalem Maßstab. The Conductor (1980)
You're taking it to much to heart.Sie fassen das emotional auf. Unnötig. The Conductor (1980)
So you don't want to go to the office and sit in waiting-rooms?Das heißt also, daß du keine Lust hast, dich mit etwas zu befassen und in Empfangszimmern zu sitzen? Oblomov (1980)
Christ, I can see those hills over there, but I can't touch them.Verdammt, ich sehe die Berge, aber kann sie nicht anfassenTom Horn (1980)
- Lf I didn't see this, I wouldn't believe it!- Ich kann es kaum fassenAltered States (1980)
I've got nothing else to do except write up my report.Ich muss ja momentan nur meinen Bericht verfassenAltered States (1980)
How dare he put his hands on me!Wie konnte er mich nur anfassenBronco Billy (1980)
Get your hands off me!Fassen Sie mich nicht an! Brubaker (1980)
Don't touch anything inside.Nichts im Inneren anfassenBrubaker (1980)
- Now, don't touch it.- Nicht anfassenBrubaker (1980)
Don't touch it!Nicht anfassenCaddyshack (1980)
I don't believe it.Nicht zu fassenLa Cage aux Folles II (1980)
Okay, Brenda, follow directions.Folge bitte den Anweisungen! Nicht anfassenCheech and Chong's Next Movie (1980)
Don't touch the girl. Sy said don't touch the girl.Wenn Sy sagt, nicht die Mädchen anfassen, dann nicht anfassenCheech and Chong's Next Movie (1980)
You gotta cool it, man.- Hey, bleib mal cool. - Lass mich mal anfassenCheech and Chong's Next Movie (1980)
Do you mind telling me what you do with this?- Was ist das denn? - Geben Sie mir das. - Fassen Sie mich nicht an! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
You'd like to touch me.- Ihr würdet mich gerne anfassenCheech and Chong's Next Movie (1980)
I'll kill you before I'll let you lay a finger on me.Ich werde euch alle töten, bevor ihr mich anfassen könnt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
How in the hell can you tell time by grabbing' a donkey's balls, man?""Wie können Sie mir die Zeit verraten, indem Sie dem Esel an die Eier fassen?" Cheech and Chong's Next Movie (1980)
"First you take the balls of that burro and you lift 'em up," and you see that clock over there?"Wenn Sie dem Esel an die Eier fassen und sie hochheben, können Sie die Turmuhr da drüben erkennen." Cheech and Chong's Next Movie (1980)
- May I?Darf ich sie anfassenCity of Women (1980)
She has requested that accounts of her life should be brief, unillustrated and translated for her mother's benefit into Kath-a-ganian.Sie bat darum, jeden Bericht über ihr Leben kurz zu fassen und für ihre Mutter ins Kath-a-ganische zu übersetzen. The Falls (1980)
Bewick Fallcaster was busy collecting music for an encyclopaedic work of biography.Bewick Fallcaster sammelte die Musikstücke für eine umfassende, enzyklopädische Biographie. The Falls (1980)
Ostler Falleaver is a middle-aged sufferer of respiratory problems, glaucoma, involuntary speech and compound schizophrenia.Ostler Falleaver ist ein Mann mittleren Alters, der an Atemnot, Glaukom, unwillkürlichem Sprechen und umfassender Schizophrenie leidet. The Falls (1980)
I'll be damned.Nicht zu fassenHeaven's Gate (1980)
In everything I can see and tοuch.An alles, was ich sehen und anfassen kann. Inferno (1980)
Oh, my God! I don't believe it.Mein Gott, nicht zu fassenNightmare City (1980)
Don't touch, I'll take care of that.Nicht anfassen, ich kümmere mich darum. The Long Good Friday (1980)
Don't touch it.Nicht anfassenLoulou (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren
verfassen(vt ) |verfasste, hat verfasst| ประพันธ์ เขียนแต่งเรื่อง เช่น Der Admin konnte nicht wissen, wer den Artikel verfasst hat, aber macht das einen Unterschied wer ihn verfasst hat?, See also: S. abfassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth. [Add to Longdo]
einen Blick werfen in; sich flüchtig befassen mitto dip into [Add to Longdo]
Fassen {n}; Greifen {n}bite [Add to Longdo]
Fuß {m} | Füße {pl} | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage [Add to Longdo]
Mut fassen; wieder fröhlich werdento bear up [Add to Longdo]
Samthandschuh {m} | Samthandschuhe {pl} | jdn. mit Samthandschuhen anfassen [übtr.]velvet glove | velvet gloves | to handle sb. with kid gloves [Add to Longdo]
jdn. am Schlafittchen fassen [ugs.]to collar sb.; to nab sb. [coll.] [Add to Longdo]
Verfassen {n}; Schreiben {n}; Erstellen {n}authoring [Add to Longdo]
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.) [Add to Longdo]
Werbebrief {m} | nachfassender Werbebriefadvertising letter; sales letter | follow-up letter [Add to Longdo]
abfassen | abfassend | abgefasstto indite | inditing | indited [Add to Longdo]
abfassen; aufsetzen (Schriftstück)to draft [Add to Longdo]
abfassen; zusammensetzen | abfassend; zusammensetzendto compose | composing [Add to Longdo]
allumfassend; gesamtheitlich {adj}overall [Add to Longdo]
allumfassend {adj}; alles umfassendall-embracing [Add to Longdo]
allumfassend {adj}overarching [Add to Longdo]
anfassen; ergreifen; zugreifen; greifento take hold of; to catch hold of [Add to Longdo]
anfassen; handhaben; behandeln | anfassend; handhabend; behandelnd | angefasst; gehandhabt; behandeltto handle | handling | handled [Add to Longdo]
angrenzend; einfassend {adj}bordering [Add to Longdo]
anschaffen; erfassento acquire [Add to Longdo]
auffassend; interpretierendinterpreting [Add to Longdo]
sich eingehend befassen (mit)to delve (into) [Add to Longdo]
sich befassen mit; bearbeiten; (Problem, Frage) austragen; (ein Thema) behandelnto deal with [Add to Longdo]
sich befassen mit | befassend | befasst mit | er/sie befasst sich mitto occupy with | occupying with | occupied with | he/she occupies with [Add to Longdo]
begreifen; erfassen; erkennen; sich klarmachen; mitkriegento realize; to realise [Br.] [Add to Longdo]
beinhaltend; fassendcontaining [Add to Longdo]
berühren; anfassen | berührend; anfassend | berührt; angefasst | berührt | berührteto touch | touching | touched | touches | touched [Add to Longdo]
sich beschäftigen; sich befassen mitto deal with [Add to Longdo]
decken; bedecken; umfassento cover [Add to Longdo]
einschließen; umfassen; involvierento involve [Add to Longdo]
enthalten; umfassen | enthaltend; umfassend | enthalten; umfasst | er/sie/es enthält | ich/er/sie/es enthielt | er/sie/es hat/hatte enthaltento contain | containing | contained | he/she/it contains | I/he/she/it contained | he/she/it has/had contained [Add to Longdo]
entwerfen; verfassento draw up [Add to Longdo]
erfassento capture [Add to Longdo]
erfassento gather [Add to Longdo]
erfassen; verstehen; begreifen | erfassend; verstehend; begreifend | erfasst; verstanden; begriffen | erfasst | erfassteto apprehend | apprehending | apprehended | apprehends | apprehended [Add to Longdo]
erfassento embrace [Add to Longdo]
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]
fassendcollaring [Add to Longdo]
fassend; zufassendgrabbing [Add to Longdo]
festnehmen; fassento apprehend [Add to Longdo]
konzentrieren; zusammenfassento pool [Add to Longdo]
kurz zusammenfassento brief [Add to Longdo]
missverstehen; falsch verstehen; falsch auffassen | missverstehend; falsch verstehend; falsch auffassend | missverstanden; falsch verstanden; falsch aufgefasst | er/sie missversteht; er/sie versteht falsch; er/sie fasst falsch auf | ich/er/sie missverstand; ich/er/sie verstand falsch; I/he/she fasste falsch aufto misconceive | misconceiving | misconceived | he/she misconceives | I/he/she misconceived [Add to Longdo]
missverstehen; falsch verstehen; falsch auffassen | missverstehend; falsch verstehend; falsch auffassend | missverstanden; falsch verstanden; falsch aufgefasstto mistake {mistook; mistaken} | mistaking | mistaken [Add to Longdo]
neu fassendresetting [Add to Longdo]
sich niederlassen; Fuß fassen | niederlassend | niedergelassento settle down | settling sown | settled down [Add to Longdo]
packen; zupacken; fassen; ergreifen; greifen; zugreifen | packend; zupackend; fassend; ergreifend; greifend; zugreifend | gepackt; zugepackt; gefasst; ergriffen; gegriffen; zugegriffen | packt; packt zu; fasst; ergreift; greift; greift zu | packte; packte zu; fasste; ergriff; griff; griff zuto grip | gripping | gripped | griped | griped [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] ergreifen, erfassen, begreifen [Add to Longdo]
挟む[はさむ, hasamu] stecken (zwischen), klemmen (in, zwischen), fassen (mit, zwischen), halten (mit, zwischen) [Add to Longdo]
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] -greifen, ergreifen, -fassen, erfassen, ballen [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
著す[あらわす, arawasu] schreiben, verfassen, veroeffentlichen [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (ein Gedicht=Lied) verfassen, komponieren, singen [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] Verfassen_eines_Gedichts, (buddh.) Lobgesang [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] umfassende_Kenntnisse, umfangreiches_Wissen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fassen [fasən]
     caught}; to catch {caught; to grip; to subsume
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fassen [fasən] (n) , s.(n )
     bite
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top