Search result for

*farms*

(77 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: farms, -farms-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmstead[N] พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในฟาร์ม, Syn. farmyard, ranch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dairy farmsฟาร์มโคนม [TU Subject Heading]
Farmsไร่นา [TU Subject Heading]
School farmsไร่นาในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Tree farmsสวนป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How can growing worldwide demand be satisfied without recourse to concentration camp-style cattle farms?ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการ โดยไม่ต้องพึ่งพาฟาร์มสัตว์แบบเก่าๆ Home (2009)
The forest gives way to cattle ranches or soybean farms.ป่าต้องเสียพื้นที่ให้ปศุสัตว์ หรือฟาร์มถั่วเหลือง Home (2009)
I have seen wind farms off the coast of Denmark that produce 20% of the country's electricity.ฉันเห็นไร่กังหันลม บนชายฝั่งเดนมาร์ก ซึ่งผลิต 20% ของไฟฟ้าทั่วประเทศ Home (2009)
Josh was trying to connect ultima national's coal processing with farms being wiped out.จอชกำลังพยายามเชื่อมโยงโรงเผาถ่านหิน ของUNR กับการตายของสัตว์ในฟาร์ม Hey! Mr. Pibb! (2009)
Whatever ultima national is dumping in that water-- entire farms are being wiped out.อะไรก็ตามที่UNRกำลังทิ้งลงในน้ำ ทุกอย่างจะตายหมดแน่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I don't know as much about pig farms as you might think.ฉันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับฟาร์มหมู To Hell... And Back (2009)
Your husband is hiding his kielbasa In a hickory farms gift basket that doesn't belong to you.สามีเธอแอบทำอะไรลับๆล่อๆ กับผู้หญิงอื่น Vitamin D (2009)
I pulled the corporate fings on aunt sally's farms.ฉันค้นข้อมูลของฟาร์มอันท์แซลลี่ Bad Seed (2009)
Thought all the farms around here d.นึกว่าฟาร์มทั้งหมดแถวนี้ทำให้กับเขา Bad Seed (2009)
Cattle farms that proce e coli.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดอีควอไลน์ Bad Seed (2009)
He's head of personnel at Clucksten Farms.เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคล ที่ฟาร์มครัสเติร์น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Clucksten Farms has been here since the 1940s.ฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1940 แล้ว The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Are you suggesting that the killer was working in Clucksten Farms?คุณกำลังจะบอกว่าฆาตกร ทำงานอยู่ในฟาร์มอย่างนั้นหรือ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Is there anyone else who benefits from Clucksten Farms going under?มีใตรอีกไหมที่จะได้ประโยชน์ จากการที่ฟาร์มปิด? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We understand that you're trying to get the state to shut down Clucksten Farms?เราเข้าใจว่าคุณกำลังพยายามวางแผน ที่จะปิดฟาร์ม Clucksten ใช่มั๊ย? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Thanks to Clucksten Farms, to smell my cinnamon buns, people got to jam their noses right in the damn thing.ต้องขอบคุณ Clucksten Farms ที่ได้กลิ่นขนมปังซินนามอนของผม คนเรามักจะยื่นจมูกไปดมอะไรที่มันแย่ๆเสมอ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Clucksten Farms is trying to put you out of business.Clucksten Farms พยายามจะผลักคุณออกจากธุรกิจนี้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We should see if any employee of Clucksten Farms was treated for a broken hand.เราควรมองหา พนักงานของ Clucksten Farms คนไหนก็ตาม ที่มีการรักษาอาการบาดเจ็บที่มือ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We lived on farms and then we lived in cities, and now we're going to live on the Internet!เราใช้ชีวิตกลางทุ่ง แล้วก็มาใช้ชีวิตในเมือง คราวนี้เราจะได้ใช้ชีวิตทางอินเตอร์เนตกัน The Social Network (2010)
Nice place, mostly family farms, a few meth labs.เมืองสวย ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มของครอบครัว มีโรงงานยา้บ้า 2-3 ที่ The Robotic Manipulation (2010)
They would burn our farms so we had nothing to eatพวกเขาจะเผาฟาร์มของพวกเรา ดังนั้นพวกเราจะไม่มีอะไรกิน Aftermath (2010)
Let's go check out these farms.เราไปตรวจฟาร์มพวกนี้กัน Consumed (2010)
All right, so what's the common thread... farms?เอาล่ะ แล้วอะไรที่เป็นภัยคุกคามร่วม ... Consumed (2010)
Jeju island's aloe farms and grind it myself, but... here's something better!แต่ ฉันพบสิ่งที่ดีกว่านี้~ Episode #1.7 (2010)
Wally, do you know what they do to ducks at the Waterfowl farms?วอลลี่ คุณลุงรู้หรือเปล่าพวกเขาทำอะไรกับเป็ดบ้างที่ฟาร์มวอเตอร์ฟาว The Switch (2010)
The United States proposes using China's money to fund agricultural programs to support Ethiopia's sustainable farms.อเมริกาขอเสนอใช้เงินของจีน เป็นทุนเพื่อการฟื้นฟูแผนเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนฟาร์มที่ยั่งยืนของเอธิโอเปีย Geography of Global Conflict (2011)
You take away other's farms, ,àúí ìå÷çéí çååä ùì àðùéí àçøéí eat, drink, and live there.คุณเอาฟาร์มของคนอื่นไป กิน ดื่ม และอาศัยอยู่ที่นั่น Ojakgyo Brothers (2011)
There are villas and farms, far from the city.มีวิลล่าและฟาร์ม ไกลจากเมือง Fugitivus (2012)
They came in droves from the mountains, the farms, the hollows, with nothing but the shirts on their backs and hope.พวกเขามากันมากมาย จากภูเขา ฟาร์ม โพรง ด้วยตัวเปล่า มีแค่เสื้อเชิ้ตและความหวัง Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Burn the villages, burn the farms.เผาหมู่บ้าน เผาฟาร์มพวกมัน A Man Without Honor (2012)
We were living on farms in Alabama.เราอาศัยอยู่ที่ฟาร์มในอลาบาม่า Run (2012)
Vickerdale Enterprises have patented terminator seeds that kill the crops of neighbouring farms and then take root in that farm's soil.Vickerdale Enterprises เป็นเจ้าของสิทธิบัครเมล็ดพันธุ์พืช มันการทำลายพืชจากฟาร์มใกล้เคียง และปลูกเมล็ดพันธุ์ของตนเองลงไปแทน Family Time (2012)
I can't go to Hickory Farms. I can't.หนูไม่ไปอยู่ฮิคโครี่ฟาร์มนะ ไม่เอา The Second Act (2012)
I hacked into the Veldt Corp. servers using a back door in their website and found a proposed multimillion-dollar project for offshore wind farms.ผมแฮกเข้าไปในเซิฟเวอร์ของเวลท์คอร์ป โดยใช้ทางลับในเว็บไซต์ของพวกเขา และพบโครงการหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกเสนอ Critical (2012)
There's five farms there.แถวนี้มันฟาร์มอยู่5แห่ง The Tiger in the Tale (2012)
You should search those five farms for a tiger.คุณควรไปค้นฟาร์มทั้ง5แห่งนั้นเพื่อมองหาเสือ The Tiger in the Tale (2012)
I love farms.ฉันรักฟาร์ม The Tiger in the Tale (2012)
I was thinking more along the lines of looking at satellite photos on the Internet, and seeing if any of the farms shout "tiger!"ฉันกำลังคิดในแนวทางที่ มองหารูปถ่ายจากดาวเทียมในอินเตอร์เน็ต และดูว่าจะมีฟาร์มไหนที่ร้องออกมาว่า 'เสือ' The Tiger in the Tale (2012)
What about farms?แล้วฟาร์มล่ะ The Good Earth (2012)
Piping Rock Farms west of town, with 100 acres, belonged to her husband's family.ฟาร์มไพพิ่งร็อค ทางตะวันตกของเมือง ด้วยพื้นที่ 100 เอเคอร์ เป็นของครอบครัวของสามี The Good Earth (2012)
They are raiding villages, destroying farms.สม็อกมิได้สวามิภักดิ์ต่อผู้ใด The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Dan Conway farms the place, but he never tore it down.ในฟาร์มของ แดน คอนเวย์ แต่เขายังไม่รื้อทิ้ง Nebraska (2013)
Well, if you need another buyer, I know some petting farms.งั้นถ้านายอยากหาคนซื้อเพิ่ม ฉันก็พอรู้จักพวกฟาร์มปศุสัตว์นะ Upstream Color (2013)
A lot of weed farms grow more than they're legally allowed.ฟาร์มกัญชาหลายแห่งปลูกมากกว่า ที่พวกเขาได้รับอนุญาติตามกฎหมาย Pizza Box (2013)
He saw Visualize controlling an agricultural empire based on wheat, but he wanted each of the farms to be a self-sustaining bio-community.เขาเห็นวิชัวไลซ์ควบคุมอาณาจักรเกษตรกรรม ที่อาศัยข้าวสาลี แต่เขาต้องการให้แต่ละฟาร์ม เป็นชุมชนชีวภาพ ที่ยืนไ้ด้ด้วยตัวเอง The Red Barn (2013)
The church bought a half-dozen farms.โบสถ์ซื้อฟาร์มหกแห่ง The Red Barn (2013)
They were stealing water from neighboring farms, and still failing to make the farm produce.พวกเขาขโมยน้ำจากฟาร์มข้างเคียง และยังทำให้ฟาร์มผลิตผลผลิตไม่ได้ The Red Barn (2013)
I got some names from Vice, prost farms.พอดีฉันได้ชื่อใครบางคน มาจากหัวหน้าคนงานในไร่ The Long Bright Dark (2014)
Unlike solar collectors wind farms take up very little land and none at all if offshore, where the winds are strongest.ฟาร์มลมใช้ที่ดินน้อยมาก และไม่มีเลยถ้าต่างประเทศ ที่ลมแรง The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farmsA lot of people work on farms.
farmsOn large farms, cattle are usually marked with brands.
farmsTheir farms adjoin.
farmsThe woodland was parceled into farms.
farmsWe will be able to build farms and create fields there.

CMU English Pronouncing Dictionary
FARMS    F AA1 R M Z
FARMS'    F AA1 R M Z
FARMSTEAD    F AA1 R M S T EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farms    (v) (f aa1 m z)
farmstead    (n) (f aa1 m s t e d)
farmsteads    (n) (f aa1 m s t e d z)
home-farms    (n) - (h ou1 m - f aa1 m z)
stud-farms    (n) - (s t uh1 d - f aa m z)
dairy-farms    (n) - (d e@1 r i - f aa m z)
sewage-farms    (n) - (s y uu1 i jh - f aa m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernhof {m}; Hof {m}; Bauerngut {n} | Bauernhöfe {pl}; Höfe {pl}; Bauerngüter {pl} | ab Hoffarm | farms | direct from the farm [Add to Longdo]
Bauernhof {m}farmstead [Add to Longdo]
Farm {f} | Farmen {pl}farm | farms [Add to Longdo]
Gehöft {n} | Gehöfte {pl}farmstead | farmsteads [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top