ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*experte*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: experte, -experte-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Expert.Experte. Suddenly (1954)
I'm used to criminals, not to lovers.- Ich bin Polizist, kein Paarexperte. The Night Heaven Fell (1958)
The mayor mentioned that Walgate was an authority on psychic phenomena.Der Bürgermeister erwähnte, dass Walgate ein Experte für psychische Phänomene war. Fiend Without a Face (1958)
- You're an atomic expert.Sie sind Atom-Experte. Fiend Without a Face (1958)
You learn to know women.Man wird Frauenexperte. The Magician (1958)
Professor, I met a bank whiz.Professor, Ich lernte einen Experten von Banken. Eve Wants to Sleep (1958)
I met a pro.Ich kenne einen Experten. Eve Wants to Sleep (1958)
This is our Professor, the hit man.Und das ist Professor, Ein Experte von nasser Arbeit. Eve Wants to Sleep (1958)
WELL, THINK OF THE MAINTENANCE MEN, Sie sind doch angeblich Experte. How to Make a Monster (1958)
A LOT OF LAUGHS. JUST ONE HAPPY FAMILY. YEAH, WELL, IT'S NOT HAPPY NOW.In Sachen Mord bin ich kein Experte, das ist Ihr Fachgebiet. How to Make a Monster (1958)
Then we call a safe expert.Dann holen wir einen Experten. Big Deal on Madonna Street (1958)
Here you see only a handful... of the 2, 500 highly-trained specialists employed by the Evening Chronicle.Hier sehen Sie nur eine Handvoll der 2500 hochqualifizierten Experten, die beim Evening Chronicle arbeiten. Teacher's Pet (1958)
I'm a geologist, I know all about rock formations and that sort of thing.Ich bin Geologe, Experte für Gesteinsformationen. The Crawling Eye (1958)
An expert on the subject of the human mind.Einen Experten für das menschliche Verhalten. Anatomy of a Murder (1959)
Wouldn't it have been better to have these slides worked up by a pathologist or an expert in this field?Wäre es nicht besser gewesen, wenn Ihnen ein Pathologe geholfen hätte, oder ein anderer Experte? Anatomy of a Murder (1959)
Wouldn't it have been better to wait for the expert if the possible question of rape hung on the result?Hätten Sie nicht besser auf einen Experten gewartet, da vom Ergebnis eine mögliche Vergewaltigung abhing? Anatomy of a Murder (1959)
I am considered something of an authority.Man bezeichnet mich oft als Experten. The Hound of the Baskervilles (1959)
I'm practically an authority on that subject.Und ich bin ein Experte auf dem Gebiet. Last Train from Gun Hill (1959)
You know, my ancestors were pretty good at this banzai business.Meine Vorfahren waren Experten in solchen Selbstmordaktionen. Pork Chop Hill (1959)
You know, my ancestors were pretty good at this banzai business.Meine Vorfahren waren Experten in solchen Selbstmordaktionen. Pork Chop Hill (1959)
I'm an expert on saloons.Ich bin Experte in Kneipen. Rio Bravo (1959)
So naturally I figured you're an expert.Ich glaube, Sie sind ein Experte. Rio Bravo (1959)
But you're the expert.Sie sind ja Experte. Rio Bravo (1959)
And here you are, making a chump out of all those experts.Und dann kommst du und widerlegst all diese Experten. Some Like It Hot (1959)
Our experts never make a mistake.Unsere Experten irren sich nicht. Come Dance with Me! (1959)
In this, we are experts.- Da sind wir quasi Experten. The Devil's Eye (1960)
Here you will be trained by experts to fight in pairs to the death.Hier bringen euch Experten bei, einen Kampf auf Leben und Tod zu führen. Spartacus (1960)
Practically every man in this school is an expert with a Thracian sword... but the trident is something very rare these days.Fast jeder Mann in dieser Schule ist ein Experte am thrakischen Schwert... aber der Dreizack ist heutzutage etwas sehr Seltenes. Spartacus (1960)
We are gathered here as advisers, as scientists, as government experts.Wir sind hier als Berater, Forscher und Regierungsexperten versammelt. Village of the Damned (1960)
I KNOW, I'M AN EXPERT ON TRUMPETS.Ich weiß das, ich bin Experte dafür. A Passage for Trumpet (1960)
I'M A EXPERT ON HAS-BEENS.Ich bin ein Experte für Ehemalige. The Big Tall Wish (1960)
expert and thorough.Du bist Experte und gründlich. Blast of Silence (1961)
Expert.Du bist ein Experte. Blast of Silence (1961)
You have a job to do and you're an expert.Du hast eine Aufgabe und bist Experte. Blast of Silence (1961)
I'm no expert, but ask me, the whole island could go up.Ich bin kein Experte, aber ich denke, die ganze Insel könnte hochgehen. The Devil at 4 O'Clock (1961)
I know, because you are an expert at anagrams.Aber natürlich, Sie sind ein Experte für Anagramme. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Introducing four experts in the questionable art of crime:Sie sehen hier vier Experten der fragwürdigen Kunst des Verbrechens. The Rip Van Winkle Caper (1961)
Mr. Farwell, expert on noxious gases, former professor with a doctorate in both chemistry and physics;Mr. Farwell, Experte für Giftgase, früher Professor mit einem Doktortitel in Chemie und Physik. The Rip Van Winkle Caper (1961)
mr. Erbie, expert in mechanical engineering;Mr. Erbie, Experte für Maschinenbau. The Rip Van Winkle Caper (1961)
mr. Brooks, expert in the use of firearms and other weaponry;Mr. Brooks, Experte für Schusswaffen und anderen Technologien. The Rip Van Winkle Caper (1961)
and mr. Decruz, expert in demolition and various forms of destruction.Und Mr. De Cruz, Experte für verschiedene Formen der Zerstörung. The Rip Van Winkle Caper (1961)
Harvey hunnicut- an expert on commerce and con jobs a brash, bright and larceny- loaded wheeler and dealer who when the good lord passed out a conscience must have gone for a beer and missed out.Ein Experte für Autohandel und Beschiss. Ein dreistes, fröhliches und gaunerhaftes Schlitzohr, das bei der göttlichen Verteilung eines Gewissens wahrscheinlich am Bierwagen stand und keins mehr abbekam. The Whole Truth (1961)
Its contents established beyond doubt that the ageing prisoner was the world's foremost authority in his field.Der Inhalt bewies zweifellos, dass der alternde Gefangene auf seinem Gebiet der größte Experte war. Birdman of Alcatraz (1962)
Because, with only a third-grade education, he's become expert in subjects like haematology - that's blood.Sondern weil er trotz seiner eher geringen Schulbildung Experte geworden ist auf Gebieten wie der Hämatologie - dem Blut. Birdman of Alcatraz (1962)
- I am the expert on Africa.- Ich bin der Afrika-Experte. Five Weeks in a Balloon (1962)
I'm the expert in balloons.Ich bin der Ballon-Experte. Five Weeks in a Balloon (1962)
You're the expert on African affairs.Sie sind doch der Afrika-Experte. Five Weeks in a Balloon (1962)
All right, African expert, what would you say those drums mean?Nun, Afrika-Experte, was haben die Trommeln zu bedeuten? Five Weeks in a Balloon (1962)
I have an expert.Ich hab einen Experten. The Gentleman from Epsom (1962)
Watch him. I hear Cleve's an expert on petticoats.Cleve ist Experte für Unterröcke. How the West Was Won (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญ[phūchīochān] (n) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur  FR: expert [ m ] ; experte [ f ] ; spécialiste [ m, f ] ; connaisseur [ m ]

German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliotheksexperten { pl }peers [Add to Longdo]
Experte { m }; Sachverständiger | Experten { pl }; Sachverständigen { pl }; Fachleute { pl }expert | experts [Add to Longdo]
Expertengremium { n }braintrust [Add to Longdo]
Expertensystem { n }expert system [Add to Longdo]
Fachgelehrter { m }; Experte { m }; Expertin { f }; Pandit { m }pundit [Add to Longdo]
Meister { m }; Experte { m }adept [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte { m }; Spurensicherungsexpertin { f }forensic expert [Add to Longdo]
Der Artikel wendet sich an Experten.The article is intended for experts. [Add to Longdo]
Er hält sich für einen Experten.He fancies himself as an expert. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top