Search result for

*euler*

(66 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: euler, -euler-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Euler phi functionฟังก์ชันฟายออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Euler's constantค่าคงตัวออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Eulerian functionฟังก์ชันแบบออยเลอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eulerian windลมยูเลเรี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]
Euler circuitวงจรออยเลอร์, วงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eulerian graphกราฟออยเลอร์, กราฟที่มีวงจรออยเลอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Euler's Theorem gives you that immediately.แต่ทฤษฎีของออยเลอร์ จะแก้ได้ในทันที The Imitation Game (2014)
Euler's Method.ออยเลอร์ วิธี Hidden Figures (2016)
- Euler's Method?ออยเลอร์ วิธี? Hidden Figures (2016)
This is my once in a lifetime deal.Glaub mir, das ist der heulerUsed Cars (1980)
This is gonna give you a big yahoo.Das wird ein RiesenheulerMexican Slayride (1983)
Now, what's this guy? -Get a job.Hey, was macht denn der heuler hier? Suburbia (1983)
Boy, when I first saw you-- Talk about crying.Mensch, als ich dich sah... Was für eine Heulerei das war. Joey Gets Tough (1988)
Eben's crying!- Eben, der Heuler. Eben, der HeulerThe Reflecting Skin (1990)
Eben's crying!Eben, der HeulerThe Reflecting Skin (1990)
Eben's crying! Eben's crying!Eben, der HeulerThe Reflecting Skin (1990)
Nice set of hooters you got there.- Ihre 2 Dinger sind ja echte HeulerDumb and Dumber (1994)
Who am I, Tonto?Ist sie nicht ein HeulerThe Replacements (1995)
I'm here with my faithful companion Tonto.Ist sie nicht ein HeulerThe Replacements (1995)
She's safe... ..from the howlers.Sie ist sicher... ..vor den Heulern. Unruhe (1996)
It's over, Mulder.Er nannte sie "Heuler". Unruhe (1996)
It was the howlers.Es waren die Heuler. OK. Unruhe (1996)
0K. Then let's talk about the howlers.Sprechen wir über die HeulerUnruhe (1996)
What if you're wrong, Gerry? What if there are no such things as howlers?Und wenn es gar keine Heuler gibt, Gerry? Unruhe (1996)
If there are such things as howlers, Gerry,... ..they live only inside your head.Wenn es Heuler gibt, Gerry,... ..dann leben sie nur in Ihrem Kopf. Unruhe (1996)
Quit your whining!MANN: Hör mit der Heulerei auf! L.A. Confidential (1997)
Stop crying, Estrellita!Hör mit der Heulerei auf! Dance with the Devil (1997)
Besides, all this whining is giving me a headache.Von dieser wehleidigen Heulerei krieg ich Kopfschmerzen. Empok Nor (1997)
We had two bags of grass... 75 pellets of mescaline... five sheets of high-powered blotter acid... a salt shaker half full of cocaine... a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, a quart of rum, a case of beer...Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Meskalin, 5 Löschblätter extradarkes Acid, 'n Salzstreuer halb voll mit Kokain, 'n ganzes Spektrum vielfarbiger Uppers, Downers, Heuler, Lacher, dazu 'n Liter Tequila, Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
"I hate it when you make me laugh even worse when you make me cryIch hasse, wenn Du mich zum Lachen bringst. Noch mehr als meine Heulerei. 10 Things I Hate About You (1999)
That's enough of that whining!Genug der Heulerei! Ambush (1999)
Tony, you are a sketch.Tony, du bist schon der HeulerCollege (1999)
Why were you crying?Was soll'n die Heulerei? The Princess and the Warrior (2000)
"A Howler Demon."Ein "Heuler Dämon". The Ring (2000)
You should've seen what he did to the Howlers.Du sahst nicht, wie er's den Heulern zeigte. The Ring (2000)
Then go to the owlery.Dann gehst du zur Eulerei. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Cherry bombs, nipsy dazers, with or without the scooter stick or one single whistling kitty-chaser?Blitzkracher, Feuertöpfe, Kanonenschläge, Luftheuler... einfache oder doppelte Kanonenschläge... nicht mal 'nen Knallfrosch? Joe Dirt (2001)
What started as an awesome day has become, like, a real bummer.Ich bin Courtney Tyler. Was als herrlicher Tag begann, wurde zu einem echten HeulerJimmy Neutron: Boy Genius (2001)
Stop your fucking whining.Hört auf mit der Heulerei. The Last Castle (2001)
Stop your crying, I'll tell him.Lass die Heulerei sein! Ich sag's ihm schon. Another Toothpick (2001)
It's cracking me up.Die Frau ist 'n HeulerHalloween: Resurrection (2002)
The crying had started again.Schon wieder diese Heulerei. About a Boy (2002)
Weasley's got himself a Howler.Weasley hat da einen HeulerHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The two of you together would be a kick.Du und Luke, ihr wärt wirklich ein HeulerOne's Got Class and the Other One Dyes (2002)
Oh, you has slept with me best friend.' You know, crying...Oh, du hast meine beste Freundin gevögelt', du weißt schon, die Heulerei, Art (2003)
FILCH: I searched the Astronomy Tower and the Owlery.(Filch) Ich hab den Astronomie-Turm und die Eulerei durchsucht. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Nobody does.Kröte, was soll die Heulerei? - Ich vermisse das Baby? Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
I think we've got a crier.Achtung, gleich geht die Heulerei los. Wedding Crashers (2005)
Stop the crying. The crying stops now. You dort cry.Hör auf mit der Heulerei, echte Männer weinen nicht! This Is England (2006)
I'm just frustrated with my learning curve, or my re-learning curve.Mich frustriert nur mein Lerntempo, oder mein Neulerntempo. The Hypnotherapist (2007)
Maybe I'm pms'ing but I feel like I could use a good cry.Vielleicht kriege ich meine Tage, aber ich könnte eine gute Heulerei gut gebrauchen. The Raw & the Cooked (2008)
That's a pup.- Das ist ein HeulerSummer Heat (2008)
Your deceitful whining won't work with me.Glaub nicht, dass du mit deiner verlogenen Heulerei bei mir durchkommst. The White Ribbon (2009)
Everyone stop fucking crying.Jetzt hören alle mit der Heulerei auf. Nowhere Boy (2009)
Man, that was a great cry.Mann! Das war ein guter HeulerOur Drunk Friend (2009)
Now that's a howl.Endlich ein richtiger HeulerAlpha and Omega (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าใหญ่[v. exp.] (dā yai) FR: incendier ; engueuler
แผนภาพของเวนน์[n. exp.] (phaēnphāp khøng Wēnn) EN: Venn diagram ; Venn-Euler diagram   FR: diagramme de Venn [m]
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry   FR: hurler ; gueuler (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EULER    OY1 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function [Add to Longdo]
Knicklast {f} | Eulersche Knicklast {f}buckling load | Euler's buckling load [Add to Longdo]
Eulertyrann {m} [ornith.]Euler's Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイラーの定理[オイラーのていり, oira-noteiri] (n) Euler's theorem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧拉[Ōu lā, ㄡ ㄌㄚ, / ] Leonhard Euler (1707-1783), Swiss mathematician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Euler
      n 1: Swiss mathematician (1707-1783) [syn: {Euler}, {Leonhard
           Euler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top