Search result for

*carlin*

(61 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carlin, -carlin-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carline(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น
carling(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carlin!CarlinScum (1979)
Mrs. Carlin, um, we've prepared the porcine valve replacement.คุณคาร์ลอนคะ เราเคยทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจจากพวกหมู Blink (2010)
I'm sorry. I was supposed to ask for Carline.ขอโทษที ฉันคิดว่า ฉันควรได้คุยกับคาร์ลีน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Millions of people died yesterday, Carline.คนเป็นล้านตายไปเมื่อวาน แคลีน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I tried to stall by going to D.C., but carline's been calling me every single hour.ฉันพยายามหลบ ด้วยการไปที่ดี.ซี. แต่คา์ลีนติดต่อหาฉัน ทุกชั่วโมง The Negotiation (2010)
You asked me to kill my friend, carline, not to bake a cake.คุณขอร้องให้ฉันฆ่าเพื่อน ของตัวเองน่ะคาลีน ไม่ใช่้ผสมแป้งทำเค้ก The Negotiation (2010)
- When can we talk about the Carlin account?- เมื่อเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการบัญชีของคาร์ล? Son of Batman (2014)
It's on the street. Carlin was in Metropolis last week.มันอยู่ในถนน คาร์ลเป็นมเมโทรโพลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Son of Batman (2014)
CARLIN: I tried.ผมพยายามแล้ว. Deja Vu (2006)
CARLIN: Put this on a candy wrapper?เขากำลังทำอะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
-CARLIN: You see that?ใช้ห้องทดลองให้เต็มที่. Deja Vu (2006)
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.แล้วระเบิดมัน. Deja Vu (2006)
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.-เป็นไปได้ว่าสี แดงหรือ เทา. - สร้างรูปแบบได้มั๊ย? Deja Vu (2006)
CARLIN: Gotcha.No matter what, we stiII Iose her. Deja Vu (2006)
CARLIN: Somebody explain it!To see something from a distance, Iight has aIways had to traveI Deja Vu (2006)
CARLIN: Good police work.I can't watch your back if you're holding out on me. Deja Vu (2006)
-holy shit. -CARLIN: AII right.TiIt back down. Deja Vu (2006)
CARLIN: Try to move in on his truck.We need to chase him with the goggIe rig. Deja Vu (2006)
-CARLIN: I got him.I can see him. Deja Vu (2006)
CARLIN: You still see him?He's sIowing down, coming to a fence. Deja Vu (2006)
CARLIN: Testing, one, two, three, four.you were rejected again. Deja Vu (2006)
CARLIN:He... Deja Vu (2006)
CARLIN: What'd you say?And anyone who tries to aIter that destiny wiII be destroyed. Deja Vu (2006)
CARLIN: Maybe I already have.Forty-nine was our low temperature at the airport. Deja Vu (2006)
SOMETIMES, IF BARRY MANILOW ISN'T IN TOWN. ANY OF THEM LOOK LIKE THAT? SHARA CARLINO.มานั่งรอ 3 ชั่วโมง เพื่อการเยี่ยม 10 นาที ถูกเปลื้องผ้าค้นตัวแล้วด้วย The Angel Maker (2008)
He made Carlinhos and Mirandinha get out and finished them off.Carlinho und Mirandinha rausgezerrt und sie einfach erschossen. Pixote (1981)
Carling London.Carling London. Charity Begins at Home (1984)
Carling London.Carling London. Charity Begins at Home (1984)
Guess I should have expected you here, Carling.Hätte mir ja denken können, dass Sie hier auftauchen, Carling. Charity Begins at Home (1984)
You see, Carling London is in the trunk of Mr. Perrine's car.Denn wissen Sie, Carling London liegt im Kofferraum von Mr. Perrines Wagen. Charity Begins at Home (1984)
Under the leadership of our president, Michael Carlino we have gone a long ways toward answering the needs of its members.Unter der Führung von Michael Carlino... kümmern wir uns seit vielen Jahren um die Bedürfnisse unserer Mitglieder. Armed and Dangerous (1986)
You hear about a guy named Michael Carlino?Was von einem Michael Carlino gehört? Armed and Dangerous (1986)
Now, about Michael Carlino.Zu Michael Carlino. Armed and Dangerous (1986)
Carlino is heavy.Carlino ist schwer. Armed and Dangerous (1986)
I have to go to Michael Carlino's party tonight, so...Ich muss heute Abend auf Michael Carlinos Party... Armed and Dangerous (1986)
Maggie, what do you know about Michael Carlino?Maggie, was wissen Sie über Michael Carlino? Armed and Dangerous (1986)
We have reason to believe that your father and Michael Carlino are involved in a major criminal conspiracy.Wir haben Grund zur Annahme, dass Ihr Vater und Michael Carlino... in eine große kriminelle Verschwörung verwickelt sind. Armed and Dangerous (1986)
He's over there talking to Carlino.Er spricht da drüben mit Carlino. Armed and Dangerous (1986)
I must have a complete set of Carlino's fingerprints on my fanny by now.Ich muss Carlinos sämtliche Fingerabdrücke... auf meinem Po haben. Armed and Dangerous (1986)
- Because they said that Carlino was responsible for the warehouse robberies and that you were helping him.- Weil sie sagten... Carlino sei verantwortlich für die Lagerdiebstähle... und dass du ihm geholfen hättest. Armed and Dangerous (1986)
You're with Michael Carlino.Ihr seid mit Michael Carlino. Armed and Dangerous (1986)
Carlino would've had a sudden craving for ribs.Carlino hätte plötzlich Lust auf Spareribs gehabt. Armed and Dangerous (1986)
Carlino is hitting an armored truck.Carlino will einen Panzerwagen ausrauben. Armed and Dangerous (1986)
He can lead Carlino's men to our rendezvous point...Er kann Carlinos Männer zu unserem Treffpunkt führen... Armed and Dangerous (1986)
Something I should have done a long time ago, Carlino:Was ich schon längst hätte tun sollen, Carlino: Armed and Dangerous (1986)
Just that we're prepared to give sworn testimony to a grand jury concerning a criminal conspiracy between Michael Carlino a couple cops, various employees of IMOC Industries.Nur, dass wir eine eidesstattliche Aussage vor Gericht machen möchten... zu einer Verschwörung zwischen Michael Carlino... einigen Cops, diversen Angestellten von IMOC Industries. Armed and Dangerous (1986)
And where is Michael Carlino now?Und wo ist Michael Carlino? Armed and Dangerous (1986)
Doctor Carlin's ordered a glucose drip for Jimmy C.Doktor Carlin verschrieb Jimmy C. eine Glukoseinfusion. Hard to Kill (1990)
We got a bomb in the lobby of the Carlin building, Third and Ordway.Da ist eine Bombe im Carlin-Gebäude, 3., Ecke Ordway. Neverending Battle (1993)
If you've just joined us, the original report... of a bomb planted in the lobby of the Carlin building has now been confirmed.Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, der ursprüngliche Bericht einer Bombe in der Lobby des Carlin-Gebäudes wurde nun bestätigt. Neverending Battle (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARLIN    K AA1 R L IH2 N
CARLING    K AA1 R L IH0 NG
CARLINI    K AA0 R L IY1 N IY0
CARLINO    K AA0 R L IY1 N OW0
CARLIN'S    K AA1 R L IH2 N Z
CARLINER    K AA1 R L AY2 N ER0
CARLING'S    K AA1 R L IH0 NG Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberdistel {f} [bot.]carline thistle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Carlin \Car"lin\, n. [Dim., fr. carl male.]
     An old woman. [Scot. & Prov. Eng.]
     [1913 Webster] Carline

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top