ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carline

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carline-, *carline*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carline(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry. I was supposed to ask for Carline.ขอโทษที ฉันคิดว่า ฉันควรได้คุยกับคาร์ลีน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Millions of people died yesterday, Carline.คนเป็นล้านตายไปเมื่อวาน แคลีน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I tried to stall by going to D.C., but carline's been calling me every single hour.ฉันพยายามหลบ ด้วยการไปที่ดี.ซี. แต่คา์ลีนติดต่อหาฉัน ทุกชั่วโมง The Negotiation (2010)
You asked me to kill my friend, carline, not to bake a cake.คุณขอร้องให้ฉันฆ่าเพื่อน ของตัวเองน่ะคาลีน ไม่ใช่้ผสมแป้งทำเค้ก The Negotiation (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARLINER    K AA1 R L AY2 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberdistel {f} [bot.]carline thistle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carline \Car"line\, Caroline \Car"o*line\, n. [F. carin; cf. It.
   carlino; -- so called from Carlo (Charles) VI. of Naples.]
   A silver coin once current in some parts of Italy, worth
   about seven cents. --Simmonds.
   [1913 Webster] Carline

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carline \Car"line\, Carling \Car"ling\n. [Cf. F. carlingur, Sp.
   Pg., & It. carlinga.] (Naut.)
   A short timber running lengthwise of a ship, from one
   transverse desk beam to another; also, one of the cross
   timbers that strengthen a hath; -- usually in pl.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top