ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*blending*

B L EH1 N D IH0 NG   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blending, -blending-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blending colourสีกลืนกัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blending taperปลายสอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Blendingการผสม [การแพทย์]
Blending of Immiscible Liquidsการช่วยการละลายของของเหลว2ชนิดที่ไม่เข้ากันโด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Viktor feared a blending of the species.วิกเตอร์หวาดกลัวการผสมข้ามสายพันธ์ Underworld (2003)
The blending of high-test rocket fuel is clearly not a project for amateurs.การผสมเชื้อเพลิงสำหรับการทดสอบจรวด ขั้นสูงไม่ใช่โครงการสำหรับมือสมัครเล่น The Astronaut Farmer (2006)
Nice job blending in with the crowd. Who you rooting for, death?ทำตัวกลมกลืนดีนะ ว่าแต่คุณมางานศพเหรอ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
In between the crispy noodles and the cabbage the meat and fish blending together is the best, isn't it?ตรงกลางระหว่างของบะหมี่กรอบๆและกระหล่ำปลี เนื้อและปลาผสมรวมเข้าด้วยกันมันยอดมากเลย ใช่มั้ย? Operation Proposal (2007)
This is just called blending in like a ninja.นี่เค้าเรียกว่า พรางตัวเหมือนนินจา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- You're supposed to be blending in.- เธอควรทำตัวให้เหมือนเด็กธรรมดา. Princess Protection Program (2009)
- I am blending.-ชั้นทำอยู่ Princess Protection Program (2009)
You're not blending in. Pick a ball.เธอไม่ใช่เจ้าหญิง มาเลือกบอล Princess Protection Program (2009)
So I become an expert at blending in, camouflaging myself, becoming one of the guys.-ผมน่าจะทำตัวไปตามเหตุการณ์นี้ ทำตัวให้เป็นปกติ เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น Blinded by the Light (2009)
This blending in thing isn't as easy as it looks. [eerie music] [indistinct sobbing] We're here.-มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ดูเหมือนปกติ Blinded by the Light (2009)
All in the name of blending in.ทั้งหมดอยู่ในส่วนผสมกันของชื่อ If I Had a Hammer (2009)
Are you blending in well here, Natalie?กลมกลืนกับคนที่นี่ดี้มั้ย? Iron Man 2 (2010)
Why can't you just work harder at blending in? I'm sure that'd be easier for you.- มันคงง่ายกับนาย Theatricality (2010)
Right, just a couple of regular people blending in.ใช่แล้ว แค่คู่รักที่อยู่ด้วยกัน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Yes, best wishes for a successful blending of familial obligations, as well as monetary and property consolidation.ใช่แล้วเพื่อร่วมแสดงความยินดี สำหรับการประสบความสำเร็จ ในการสำนึกรู้คุณ อย่างคุ้นเคยกันดี รวมถึงเรื่องฐานะการเงิน The Boy with the Answer (2010)
Wow. Look at the shadowing and the blending.ดูแสงเงาตรงนี้ที่เธอแรเงาสิ Epiphany (2010)
I was good at blending in too.ฉันว่าเป็นความแตกต่างเข้ากันดีออกนะ Beastly (2011)
- What are you doing? - I'm blending.ช้าไปแล้ว กลมกลืนแล้ว Rango (2011)
I was blending in pretty well back there.ผมว่าผมทำตัวกลมกลืนดีแล้วนะ A Night of Neglect (2011)
Alari-Klaus was blending was too easily.อลาริก-เคล้าส์ กลมกลืนกับบทบาทได้ดีเกินไป Klaus (2011)
What made me the way I am left a hollow place inside. So I've become an expert at blending in... camouflaging myself.นั่นคือต้นเหตุที่ผมเป็นเช่นนี้ คนที่มีแต่ความอ้างว้างในจิตใจ ดังนั้น ผมจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน... Those Kinds of Things (2011)
If I have any hope of blending in I need to learn this.ถ้าหวังจะทำตัวกลมกลืน ผมต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ Those Kinds of Things (2011)
So, our unsub hunts and travels through the areas unnoticed, blending in with his surroundings.ถ้างั๊น คนร้ายก็ล่าและเดินทาง ผ่านที่ที่ไม่มีใครสังเกต ทำตัวให้กลมกลืน Proof (2011)
We're just blending in with all the supernatural wannabes.เราแค่ทำตัวกลมกลืน ด้วยชุดพวกเหนือธรรมชาติพวกนี้ Masked (2011)
What if you were a Jehovah's Witness that was merely pretending to be into Christmas, gathering clues and blending in to take down the holidays from within?จะเป็นไปได้มั้ยถ้านายคือพยานพระยะโฮวา ที่แสร้งเข้ามาเฉลิมฉลองคริสต์มาส เพื่อหาวิธีการที่จะ Regional Holiday Music (2011)
I'll get it, after I finish blending together the remaining tissue.หลังจากผม ผสมเนื้อเยื่อที่เหลือเสร็จ The Don't in the Do (2012)
I was admitted to Eton on a scholarship where I minored in blending in.ผมได้ทุนเรียนต่อที่อีตัน ผมเข้ากับคนที่นั่นไม่ค่อยได้ The Limey (2012)
Doesn't matter. We just need to start blending in.ไม่สำคัญหรอก พวกเราแค่ต้อง ทำตัวให้กลมกลืน Predestination (2014)
You blending somebody?นายปั่นคน? The Secret Life of Pets (2016)
- for two people blending in. - Freeze!สำหรับคนสองคนเข้าด้วยกันแช่ แข็ง! Rogue One: A Star Wars Story (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendingI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLENDING    B L EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blending    (v) blˈɛndɪŋ (b l e1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermischung {f}blending; mixture; immixture [Add to Longdo]
verblendend; vermengendblending [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラスコ(P);フレスコ[, furasuko (P); furesuko] (n) (1) fresco (technique of blending wet plaster with water based paint) (ita [Add to Longdo]
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
混合語[こんごうご, kongougo] (n) (linguistic) blending or contamination; new language created by blending two or more existing languages (example [Add to Longdo]
混炭[こんたん, kontan] (n,vs) coal blending; coal mixing [Add to Longdo]
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P) [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] (n,adj-no) a blending of Japanese and Western styles; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blending \Blend"ing\, n.
   1. The act of mingling.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) The method of laying on different tints so that
    they may mingle together while wet, and shade into each
    other insensibly. --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\ (bl[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Blended} or
   {Blent} (bl[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Blending}.] [OE.
   blenden, blanden, AS. blandan to blend, mix; akin to Goth.
   blandan to mix, Icel. blanda, Sw. blanda, Dan. blande, OHG.
   blantan to mis; to unknown origin.]
   1. To mix or mingle together; esp. to mingle, combine, or
    associate so that the separate things mixed, or the line
    of demarcation, can not be distinguished. Hence: To
    confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       Blending the grand, the beautiful, the gay.
                          --Percival.
    [1913 Webster]
 
   2. To pollute by mixture or association; to spoil or corrupt;
    to blot; to stain. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commingle; combine; fuse; merge; amalgamate;
     harmonize.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top