ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bespatter*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bespatter, -bespatter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bespatter with[PHRV] ทำให้เปรอะไปด้วย, See also: ทำให้เปื้อนด้วย, Syn. spatter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle

English-Thai: Nontri Dictionary
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespattered    (j) bˈɪspˈætəd (b i1 s p a1 t @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespatter \Be*spat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Bespattered}; p.
   pr. & vb. n. {Bespattering}.]
   1. To soil by spattering; to sprinkle, esp. with dirty water,
    mud, or anything which will leave foul spots or stains.
    [1913 Webster]
 
   2. To asperse with calumny or reproach.
    [1913 Webster]
 
       Whom never faction could bespatter.  --Swift.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top