Search result for

*bebe*

(104 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bebe, -bebe-
Possible hiragana form: *べべ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... it'dbebetterfor everyoneifIleave.มันจะดีกว่า สำหรับทุกคน ถ้าฉันจากไป 24: Redemption (2008)
Sceawere, folgie min bebeod.Sceawere, folgie min bebeod. Beauty and the Beast (2009)
Ic bebeod this giesterntacen feollon.Ic bebeod this giesterntacen feollon. The Lady of the Lake (2009)
Ic the bebeode thaet thu ne slaepest!Ic the bebeode thaet thu ne slaepest! The Fires of Idirsholas (2009)
Ic bebeod thisne swurd thaet he forcearf tha bende thara dracan!Ic bebeod thisne swurd thaet he forcearf tha bende thara dracan! The Fires of Idirsholas (2009)
Folgie min bebeod...Folgie min bebeod... The Witch's Quickening (2009)
You're not ready to compete, Bebe.เบบี้จัง เธอเข้าแข่งขันไม่ได้หรอก Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You still have 6 pieces to work on plus your test piece, Bebe.เธอมีงาน 6 ชิ้น ยังไม่รวมสอบอีกนะ "เบบี้จัง" Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Must you call me "Bebe"?ทำไมต้องเรียกหนูว่า "เบบี้จัง" ด้วยอะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm not "Bebe" anymore!เค้าไม่ใช่ "เบบี้จัง" อีกต่อไปแล้ว! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
So long Bebe!"ลาก่อนเบบี้จัง! Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
This is Bebe. I'm Gino.นี่คือเบเบ้ และผมจีโน่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
That's why it was so clean when Bebe stole it.นั่นอธิบายว่าทำไมมันถึงสะอาดนักตอนที่เบเบ้ขโมยมัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Guess what, uh, kind of pick Bebe said Gino uses.ให้ทายว่า เอ่อ เบเบ้บอกว่าจีโน่ใช้อะไรเป็นปิ๊ก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Waitit thenene can't bebeere.เดี๋ยวก่อน งั้นพวกเรา ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ Founder's Day (2010)
Nu bebeod ic the thaet thu laetest thine flaecsclice gelicnysse.Nu bebeod ic the thaet thu laetest thine flaecsclice gelicnysse. The Hunter's Heart (2011)
♪ Satisfaceme, bebeโปรดทำให้ชั้นกระชุ่มกระช่วย ทูนหัว The Spanish Teacher (2012)
Lucas used to he'll bebe so sweet.เคเลบ ลูคัสเคยเป็น คนที่อ่อนหวาน Kingdom of the Blind (2012)
Mon bebe.อาเดล: The Hard Drive (2012)
Mon bebe.แม่จ๋า แม่จ๋า The Hard Drive (2012)
Bebe!เบเบ! Namastey London (2007)
Bebe, London is like....เบเบ, ลอนดอนก็เหมือนกับ... Namastey London (2007)
Bebe, if I don't get married to her, then I will kidnap her.เบเบ ถ้าผมไม่ได้แต่งงานกับเธอ งั้นผมจะฉุดเธอซะเลย Namastey London (2007)
Bebe, London is just like Punjab..เบเบ, ลอนดอนก็เหมือนปันจาบ... Namastey London (2007)
I spent the day watching over his body.Ich verbrachte den Tag an seinem Sterbebett. Zombie (1979)
Shy, astonished, I stood in shame."was tief im Busen das Herz zu heil'gem Beben mir traf Die Walküre (1980)
And if we've been lucky enough to share it with friends then when the time comes to die we know we've lived fully and are ready for the next great adventure.Und wenn wir das Glück haben, es mit Freunden zu teilen, dann wissen wir auf dem Sterbebett, dass wir in vollen Zügen gelebt haben, und sind für das nächste Abenteuer bereit. The Idol (1980)
[IN NORMAL VOICE] My grandpa looked so fierce that they were convinced he was in direct contact with God and could call down floods and earthquakes.(MIT NORMALER STIMME) Mein Opa sah so grimmig aus, dass sie dachten, er stünde in Kontakt mit Gott und könnte Fluten und Erdbeben verursachen. The Unthinkable (1980)
How your fingers are trembling.Wie deine Finger beben. Oblomov (1980)
There was an earthquake!Da war ein Erdbeben! The Blues Brothers (1980)
If we have a landslide, earthquake, a volcano erupts, I'm covered.Bei einem Erdrutsch, Erdbeben, Vulkanausbruch bin ich abgedeckt. Brubaker (1980)
Especially when she developed symptoms like a loss of memory and outbreaks of uncontrollable grief that shook her body and dangerously lowered her temperature.Vor allem, als ihre Mutter Symptome wie Erinnerungslücken und unkontrollierbare Schmerzensausbrüche entwickelte, die sie erbeben ließen und ihre Temperatur senkten. The Falls (1980)
EARTHQUAKEERDBEBEFlash Gordon (1980)
I visit it with mysteries, earthquakes, unpredicted eclipses. Strange craters in the wilderness.Ich besuche es mit Erdbeben, plötzlichen Sonnenfinsternissen... seltsamen Kratern in der Wildnis. Flash Gordon (1980)
After the earthquakes and tidal waves, they won't be the same human beings.Nach den Erdbeben und Flutwellen sind sie andere Menschen. Flash Gordon (1980)
The town was destroyed by an earthquake.Die Stadt wurde ganz einfach durch ein Erdbeben zerstört. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Sounds like an earthquake.Wie ein Erdbeben. Superman II (1980)
Yes, I know, more deaths caused by cancer then earthquakes.Ja, ich weiß, es sterben mehr Menschen durch Krebs als durch Erdbeben. The Party (1980)
It's the third night and the walls are shakingEs ist die dritte Nacht und die Wäne bebeDowntown 81 (1981)
Now, we want you to take this sample bag... [COUGHING]Und Sie nehmen jetzt diesen Probebeutel... (HUSTET) The Lumberjack (1981)
Didn't treat me like I was some kind of trash so I feel bound to honor her deathbed request.Also ist es meine Pflicht, an ihrem Sterbebett zu sein. The Pearls (1981)
It could save him, in case of an earthquake.Bei 'nem Erdbeben kann ihn das retten. Diva (1981)
When I pressed Elsa with threats, her pale trembling and apprehension proved to us her terrible crime.als ich mit Drohen nun in Elsa drang, da ließ in bleichem Zagen und Erbeben der gräßlichen Schuld Bekenntnis sie uns sehn. Lohengrin (1982)
How she trembles!Wie seh ich sie erbeben! Lohengrin (1982)
Like an earthquake?Wie ein Erdbeben? The Entity (1982)
No, it wasn't. It was much stronger than any earthquake.Nein, es war viel stärker als ein Erdbeben. The Entity (1982)
What about the smell?Und der Geruch und das Beben? The Entity (1982)
It also could be a dead cat and a tremor.Es könnte eine tote Katze und ein Erdbeben sein. The Entity (1982)
- Shudder, Ted?- Beben, Ted? Airplane II: The Sequel (1982)
- She's starting to shudder.- Es fängt an zu beben. Airplane II: The Sequel (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant   FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
ลูกแมวน้ำ[n. exp.] (lūk maēonām) FR: bébé phoque [m] ; blanchon [m] (Québ.)
ลูกอ่อน[n.] (lūk øn) EN: baby ; infant   FR: bébé [m] ; nouveau-né [m] ; nourisson [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ทารก[n.] (thārok) EN: baby ; infant ; child   FR: bébé [m]
แว้[interj.] (waē) EN: cry of a new-born infant   FR: cri d'un bébé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEBE    B IY1 B IY0
BEBEE    B EH1 B IY0
BEBER    B IY1 B ER0
BEBE'S    B IY1 B IY0 Z
BEBEAR    B AH0 B IH1 R
BEBEAU    B IH2 B OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bebear    (n) (b ii1 b e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabebezeichnung {f}edition statement [Add to Longdo]
Erdbeben {n}earthquake; temblor [Add to Longdo]
Erdbebenherd {m}seismic focus [Add to Longdo]
Erdbebenkunde {f}seismology [Add to Longdo]
Gewerbebetrieb {m}business enterprise [Add to Longdo]
Nachbeben {n}aftershock [Add to Longdo]
Probebelastung {f}proof load [Add to Longdo]
Seebeben {n}seaquake [Add to Longdo]
Seismograf {m}; Seismograph {m} [alt]; Erdbebenmessgerät {n} [geol.]seismograph [Add to Longdo]
Sterbebett {n} | Sterbebetten {pl} | auf dem Sterbeett liegendeathbed | deathbeds | to lie on one's deathbed [Add to Longdo]
Werbebeilage {f}advertising supplement [Add to Longdo]
Werbeberater {m}advertising consultant [Add to Longdo]
Zucken {n}; Zittern {n}; Beben {n}tremor [Add to Longdo]
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
bebend; furchtsam; zitternd; zittrig {adj}tremulous [Add to Longdo]
bebendquaky [Add to Longdo]
bebend {adv}quiveringly [Add to Longdo]
bebend {adv}tremulously [Add to Longdo]
eingabebereit seinto accept input [Add to Longdo]
zittern; beben | zitternd; bebend | gezittert; gebebt | zittert; bebt | zitterte; bebteto quiver; to quake | quivering | quivered | quivers | quivered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[, beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] Draba nemerosa bebe carpa, #78,441 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地震[じしん, jishin] Erdbeben [Add to Longdo]
揺らぐ[ゆらぐ, yuragu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺り返し[ゆりかえし, yurikaeshi] das_Nachbeben [Add to Longdo]
揺るぐ[ゆるぐ, yurugu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
揺れる[ゆれる, yureru] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
津波[つなみ, tsunami] Flutwelle (nach Seebeben) [Add to Longdo]
烈震[れっしん, resshin] heftiges_Erdbeben [Add to Longdo]
震える[ふるえる, furueru] zittern, beben [Add to Longdo]
震動[しんどう, shindou] Erschuetterung, Beben, Schwingung [Add to Longdo]
震央[しんおう, shin'ou] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
震度[しんど, shindo] Erdbebenstaerke (zb. [Add to Longdo]
震源[しんげん, shingen] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]
震災[しんさい, shinsai] Erdbebenkatastrophe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top