ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*basilar*

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: basilar, -basilar-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basilar(แบส'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับฐาน,อยู่ที่ฐาน, Syn. basal,basilary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
norma inferior; norma basilaris; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma ventralis; norma basilaris; norma inferiorสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma basilaris; norma inferior; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basilarส่วนฐาน [การแพทย์]
Basilar Arteryหลอดเลือดแดงบาซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์ [การแพทย์]
Fractures, Basilarกระดูกแตกที่ฐานของกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell him she might have a basilar skull fracture. Let's get her up to C.T.,Now.บอกเขาว่าเธออาจกะโหลกแตกร้าวบริเวณฐาน พาเธอไปแสกน C.Tเดี๋ยวนี้ All by Myself (2008)
Give the patient a calcium channel blocker infusion in the basilar artery.ให้ยาปิดกั้นช่องทางแคลเซียม กับผู้ป่วยหยด เข้าเส้นเลือดแดงบาสิล่า Last Temptation (2011)
But because of this guy's normal variation, I got excited and all the sudden I didn't know whether I was looking at the precentral vein or one of the internal cerebro veins or the Vein of Galen or the Basilar vein of Rosenthal, so one my own me at this point I was ready to sayAber wegen der normalen Abweichung wusste ich nicht, ob es die präzentrale, die innere oder die Galen-Vene ist. Oder die Rosenthalsche Basilarvene, also dachte ich: "Finger weg!" The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
You need to run a basilar arterial scan.Sie müssen einen Scan der Basilararterien durchführen. Visionary (1995)
I didn't realise it had damaged the basilar arteries in your brain stem.Ich merkte nicht, dass sie die Basilararterien beschädigt hatte. Visionary (1995)
When you return to the past, tell me to perform a basilar arterial scan.Verlangen Sie in der Vergangenheit einen Scan der Basilararterien von mir. Visionary (1995)
Dr. Grey, i am clipping A basilar tip aneurysm.Dr. Grey, ich werde ein Basilar Aneurysma klammerem. What I Am (2006)
Ten-millimeter aneurysm at the vertebrobasilar junction.Ein 10 mm großes Aneurysma an der Arteria Basilaris. Shifting Equilibrium (2009)
Next to the trauma, the most likely causes of a sudden onset of locked-in syndrome are basilar artery stroke and brain hemorrhage.Neben einen Trauma sind die wahrscheinlichsten Ursachen für ein plötzliches Auftreten des Locked-In-Syndroms ein Schlaganfall der Basilararterie und eine Hirnblutung. Locked In (2009)
In approximately six months, you will develop a basilar artery aneurysm.In etwa 6 Monaten wird sich ein Aneurysma an der Arteria Basilaris bilden. It's Only the Beginning (2009)
Your CT scan showed no sign of a basilar artery aneurysm.Dein CT zeigt keinerlei Anzeichen eines Basilarisaneurysmas. Welcome to the War (2010)
Give the patient a calcium channel blocker infusion in the basilar artery.Kalziumkanalblocker-Infusion in die Basilararterie. Last Temptation (2011)
It's blocking blood flow to the basilar artery.Es blockiert den Blutfluss in die Basilararterie. Readiness Is All (2013)
Run a pipeline stent and restore the blood flow to the basilar?Einen Durchfluss Stent legen und den Blutfluss in die Basilararterie wiederherstellen? Readiness Is All (2013)
The basilar wall is dissecting.Die Basilaris Wand ist seziert. Readiness Is All (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] basilar artery (central artery of the brain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basilar \Bas"i*lar\, Basilary \Bas"i*la*ry\, a. [F. basilaire,
   fr. L. basis. See {Base}, n.]
   1. Relating to, or situated at, the base.
    [1913 Webster]
 
   2. Lower; inferior; applied to impulses or springs of action.
    [R.] "Basilar instincts." --H. W. Beecher.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 basilar
  basic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top