ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amerikanisch*

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amerikanisch, -amerikanisch-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you know, this agency had the foresight to pioneer the singing commercial, and in so doing, raised the level of musical culture in the American home.Wie Sie wissen, war unsere Agentur Wegbereiter für die gesungene Werbung, was die Musikkultur in amerikanischen Heimen beförderte. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I can give you a cigarette, American.Ich habe Zigaretten, amerikanische. Another Time, Another Place (1958)
I work for an American newspaper.Ich arbeite für eine amerikanische Zeitung. Another Time, Another Place (1958)
Due note is taken of your refusal... to recognize my status as an American Consul.Ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass Sie sich weigern, meinen Status als amerikanischer Konsul anzuerkennen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Given, I take it, to celebrate your recognition... of the first American Consul.Mit der wir, nehme ich an, die Anerkennung des ersten amerikanischen Konsuls feiern. The Barbarian and the Geisha (1958)
An American dollar.Ein amerikanischer Dollar. The Barbarian and the Geisha (1958)
Harris, American Consul!Harris, amerikanischer Konsul! The Barbarian and the Geisha (1958)
You been engaging in un-American activities or something?Hast du mit anti-amerikanischen Aktivitäten zu tun, oder so? Bell Book and Candle (1958)
No, I'd say very American.Nein, eher mit sehr amerikanischen. Bell Book and Candle (1958)
Early American.Früh-amerikanischen. Bell Book and Candle (1958)
I told you Philippe didn't have an American car.Ich sagte ja, Philippe hat kein amerikanisches Auto. Bonjour Tristesse (1958)
On the left side. It's an American car.Von der linken, es ist ein amerikanisches Auto. Bonjour Tristesse (1958)
Half my men are on my neck because I will not let them attack an American ship.Die Hälfte meiner Männer ist sauer, weil ich sie kein amerikanisches Schiff angreifen lasse. The Buccaneer (1958)
I have always respected the American flag.Ich habe die amerikanische Flagge stets respektiert. The Buccaneer (1958)
"Never touch an American ship", says Lafitte."Kein amerikanisches Schiff anrühren", sagt Lafitte. The Buccaneer (1958)
And you won't let us sink American ships!Und amerikanische Schiffe sind Tabu für uns! The Buccaneer (1958)
Rules of American Declaration "That all men are created equal."Regeln der amerikanischen Verfassung: "Alle Menschen sind gleich." The Buccaneer (1958)
She's American, Boss!Ein amerikanisches Schiff, Boss! The Buccaneer (1958)
Just pray that I find your father before he touches that American ship.Bete, dass ich deinen Vater finde, bevor er das amerikanische Boot angreift. The Buccaneer (1958)
I'll need them to find out if those American rules of yours really work.Ich muss rausfinden, ob deine amerikanischen Regeln funktionieren. The Buccaneer (1958)
Well, I was reading some of your American rules.Ich las ein paar ihrer amerikanischen Satzungen. The Buccaneer (1958)
A pardon for me and my men, a place for us under the American flag.Begnadigungen für mich und meine Männer, ein Platz unter der amerikanischen Flagge. The Buccaneer (1958)
Would Lafitte give up $30,000 and a commission in the British Navy just to become an American citizen?Würde er $30.000 und die Kommission in der britischen Marine aufgeben, nur um amerikanischer Bürger zu werden? The Buccaneer (1958)
Your American friends paid us a visit.Deine amerikanischen Freunde haben uns einen Besuch abgestattet. The Buccaneer (1958)
Look. I know an American uniform when I see one.Ich erkenne amerikanische Uniformen, wenn ich sie sehe. The Buccaneer (1958)
Don't you know an American bugle call when you hear it?Erkennst du kein amerikanisches Trompetensignal? The Buccaneer (1958)
At least I am leaving all of you safe in an American New Orleans.Wenigstens verlasse ich Sie alle in Sicherheit, in einem amerikanischen New Orleans. The Buccaneer (1958)
Now for the American caballero!Nun zu dem amerikanischen Reiter. Cowboy (1958)
American?AmerikanischEve Wants to Sleep (1958)
Not American coffee.Keinen amerikanischen Kaffee. Houseboat (1958)
- I've made American coffee.- Ich habe amerikanischen Kaffee gekocht. Houseboat (1958)
Cinzia, I think I should apologise for the behaviour of the upper classes in America.Cinzia, ich denke, ich sollte mich entschuldigen für das Benehmen der amerikanischen Oberschicht. Houseboat (1958)
This is Mr. Philip Adams, an American friend of mine. -Mr. Adams is with NATO.Das ist Mr. Adams, ein amerikanischer Freund, er gehört der Nato an. Indiscreet (1958)
You are running an american company!Wo Sie als amerikanische Firma gehen? Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I mean the American West.Im amerikanischen Westen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Clayborne, Wilkins, I intend to examine your American laws to find out what the penalty is for assault with intent to do bodily harm on the appointed sheriff of Fractured Jaw.Clayborne, Wilkins, ich werde herausfinden, welche Strafe... in ihren amerikanischen Gesetzen für versuchte Körperverletzung... eines Sheriffs vorgesehen ist. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I can overtake any American car.Mit dem überhol ich sämtliche Typen. Auch die amerikanischen Straßenkreuzer. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Men and women who uphold the highest tradition of American journalism... and are dedicated to the task of making you... the best-informed newspaper reader on this earth.Männer und Frauen, die die Tradition des amerikanischen Journalismus aufrechterhalten und sich ganz der Aufgabe widmen, Sie zum bestinformierten Zeitungsleser der Welt zu machen. Teacher's Pet (1958)
"The Effects of Frustration on the American Woman.""Auswirkungen der Frustration auf die Amerikanische Frau." Teacher's Pet (1958)
I'll bring you some cigarettes.-Ich bringe Amerikanischen Tabak! Les tricheurs (1958)
Don't knock it. That's the American dream.Keine Kritik am amerikanischen Traum. Anatomy of a Murder (1959)
"If the main occupation of American women were not alimony, Americans would cheat the most.""Wären amerikanische Frauen nicht so sehr auf Alimente aus, würden die Amerikaner am meisten betrügen." Beloved Infidel (1959)
American women are very direct.Amerikanische Frauen sind sehr direkt. Two Men in Manhattan (1959)
For here, in this tiny village, beneath the rock-bound coast of Maine... the eternal drama of America is being enacted before your very eyes.Denn hier, in diesem kleinen Dorf, am Fuße der felsigen Küste von Maine... ereignet sich gerade wieder einmal das altbekannte amerikanische Drama. It Happened to Jane (1959)
I've never seen an American percolator.Die erste amerikanische Kaffeemaschine, die ich sehe. The Mouse That Roared (1959)
- Are you a typical American girl? - Come on!Sind Sie ein typisch amerikanisches Mädchen? The Mouse That Roared (1959)
Do you like American girls?- Mögen Sie amerikanische Frauen? The Mouse That Roared (1959)
Inform the embassy... Keep your hands off me!Rufen Sie die amerikanische Botschaft an. The Mouse That Roared (1959)
You American women are so charming. So very charming.Amerikanische Frauen sind so charmant. The Mouse That Roared (1959)
Liaison officer aboard the American submarine Sawfish.Sie werden Verbindungsoffizier auf dem amerikanischen U-Boot "Sägefisch". On the Beach (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gallone {f} (Hohlmaß: 4,54 l; amerikanisch 3,78 l) | Gallonen {pl}gallon | gallons [Add to Longdo]
Mitglieder des amerikanischen Repräsentantenhausescongressmen [Add to Longdo]
Whiskey {m} (irisch; amerikanisch)whiskey (Irish; American) [Add to Longdo]
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.] [Add to Longdo]
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Amerikanische Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal (Anas carolinensis) [Add to Longdo]
Nordamerikanische Pfeifente {f} [ornith.]American Wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Nordamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]American Bittern [Add to Longdo]
Südamerikanische Rohrdommel {f} [ornith.]Pinnated Bittern [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Amerikanisches Bläßhuhn {n} [ornith.]American Coot [Add to Longdo]
Südamerikanischer Austernfischer {m} [ornith.]Blackish Oystercatcher [Add to Longdo]
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Amerikanischer Scherenschnabel {m} [ornith.]Black Skimmer [Add to Longdo]
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid [Add to Longdo]
Amerikanisch-Samoa [geogr.]American Samoa (as) [Add to Longdo]
amerikanisch {adj}American [Add to Longdo]
lateinamerikanisch {adj}Latin-American [Add to Longdo]
Pago Pago (Hauptstadt von Amerikanisch-Samoa)Pago Pago (capital of American Samoa) [Add to Longdo]
am. : amerikanischAm. : American [Add to Longdo]
RIAS : Rundfunk im amerikanischen SektorRadio in the American Sector [Add to Longdo]
amerikanischer AutomobilclubAAA : American Automobile Association [Am.] [Add to Longdo]
Amerikanische RundfunkgesellschaftABC : American Broadcast Company [Add to Longdo]
Amerikanisches NormungsorganisationANSI : American National Standards Institute [Add to Longdo]
Amerikanische StandardisierungsvereinigungASA : American Standards Association [Add to Longdo]
Amerikanische Gesellschaft der MaschinenbauerASME : American Society of Mechanical Engineering [Add to Longdo]
Amerikanische Gesellschaft für das Prüf- und MaterialwesenASTM : American Society of Testing Materials [Add to Longdo]
amerikanische NachrichtenagenturAP : Associated Press [Add to Longdo]
Amerikanisches Rotes KreuzARC : American Red Cross [Add to Longdo]
amerikanischer SoldatGI : Government Issue [Am.] [slang] [Add to Longdo]
amerikanische RundfunkanstaltNBC : National Broadcasting Company [Add to Longdo]
OAS : Organisation amerikanischer StaatenOAS : Organization of American States [Add to Longdo]
amerikanische NachrichtenagenturUPI : United Press International [Add to Longdo]
Angehöriger des weißen amerikanischen Bürgertums (protestantischem Glaubens)WASP : White Anglo-Saxon Protestant [Add to Longdo]
amerikanische Norm für DrahtquerschnitteAWG : American Wire Gauge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日米[にちべい, nichibei] Japan_und_Amerika-USA, japanisch-amerikanisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  amerikanisch /ameːriːkaːniʃ/
   American

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top