ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*african-american*

AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: african-american, -african-american-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
charlene is an African-American female, 31 years of age, 5'6", 175Ib, with a tattoo on her left breast.ชาลีน อาฟริกันอเมริกัน เพศหญิง อายุ 31 สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว หนัก 175 ปอนด์ มีสักที่หน้าอกข้างซ้าย Bringing Down the House (2003)
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ Allen (2005)
African-American. About the right length of torso.อัฟฟาริกัน-อเมริกัน สัดส่วนความสูงของชิ้นส่วน The British Invasion (2007)
Are quite obviously dark-skinned African-American boys.เห็นได้ชัดว่า มีผิวดำอย่างกับเด็ก แอฟริกัน อเมริกัน The Ten (2007)
Many of our clients are African-American.อย่างน้อยพี่ก็ไม่ได้ขอแม่อยู่ Burning House of Love (2008)
She's African-American and her husband died.เพราะเธอดำ แล้วสามีเธอตายใช่มั้ย " Chuck Versus the Seduction (2008)
He's African-American, six foot, four.ผิวดำ สูงหกฟุตสี่นิ้ว Eagles and Angels (2008)
African-American ranking officers in the police force.เจ้าหน้าที่ลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน ในกองกำลังตำรวจน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
African-Americans.คนผิวสี I Will Rise Up (2009)
You know, African-American. Black.คุณรู้จักมั้ยล่ะ อัฟริกันอเมริกัน คนผิวดำ Black Swan (2009)
I mean, how does somebody possibly go from being Caucasian to African-American?ผมหมายถึงว่ามันจะเป็น ไปได้อย่างไรกัน จากชายผิวขาว กลายเป็นชายผิวดำ Black Swan (2009)
- well, i do have a young, african-american friend.คงงั้น ผมมีเพื่อนแอฟฟริกัน-อเมรกันหนุ่มด้วย Introduction to Statistics (2009)
I mean, we have a lot of African-American wedding traditions that are great and we should explore them.[ยังไม่ตื่นดี] Our Family Wedding (2010)
African-American, good-looking.เป็นคน อัฟริกัน-อเมริกัน แต่งตัวดี The X in the File (2010)
African-American. Yes.อัฟริกัน-อเมริกัน ใช่ The X in the File (2010)
Well, the owner of the diner said that the victim was seen arguing with an African-American businesswoman.งั้นที่เจ้าของร้านอาหารบอกว่า เห็นเหยื่อ ทะเลาะอยู่ กับนักธุรกิจหญิง อัฟริกัน-อมริกัน The X in the File (2010)
All bishops, I have an african-american boy, blue shirt, superman backpack, approaching kingmaker.บิชอพทั้งหลาย ฉันเห็นเด็กชาย อัฟริกันอเมริกันคนหนึ่ง เสื้อสีน้ำเงิน แบกเป้ซุปเปอร์แมน เดินไปหาตัวล่อเหยื่อ The Garden of Forking Paths (2010)
That african-american police chief characterตัวละครหัวหน้าตำรวจที่ The Science of Illusion (2010)
Patient's a 25-year-old African-American named Ed Bright.คนไข้อายุยี่สิบห้าปี แอฟริกัน-อเมริกัน ชื่อเอ็ด ไบร์ท Mommy Dearest (2011)
So there's a little African-American girl.นั่นคือตุ๊กตาเด็กสาวแอฟริกัน-อเมริกัน Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Victim number 5 is an African-American woman in her 20s who died in 2004.เหยื่อรายที่ 5 เป็นหญิง แอฟริกัน-อเมริกัน อายุประมาณ 20 กว่าๆ เสียชีวิตในปี 2004 Big Sea (2011)
Marrying an African-American?แม้แต่แต่งกับ แอฟริกัน-อเมริกันรึ? Sad Professor (2011)
Maybe I don't want to offend my African-American friends, but the larger point is, maybe I'm not done raging against the machine.ฉันอาจไม่ได้ต้องการพูดกระทบกระทั่ง เพื่อนแอฟริกัน-อเมริกันของฉัน แต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าก็คือ บางทีฉันอาจยังไม่จบเรื่องกับการปฏิวัติจักรกล Geography of Global Conflict (2011)
African-American Lionel Raymond Williams for the murder, calling it a "robbery gone wrong."ลีโอเนล เรย์มอน วิลเลี่ยมไปให้ทำฆาตรกรรม แล้วเรียกมันว่า ปล้นผิดแผน Murder House (2011)
Yeah, got a young African-American male gunned down on his way home.ครับ มีเด็กหนุ่มอาฟริกัน-อเมริกันคนหนึ่ง Get Carter (2011)
Eh, African-American male, 17 years old.เอ่อ, ชาย แอฟริกัน-อเมริกัน อายุ 17 ปี Identity Crisis (2012)
It's African-American.มันเป็นแอฟริกันอเมริกัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Tried to blow up his local post office because they employed too many African-Americans.เพราะพวกเขามีงานมากเกินไปอเมริกันแอฟริกัน White House Down (2013)
She is an African-American treasure.เธอเป็น ลูกครึ่ง แอฟริกา อเมริกา Lights Out (2013)
The defendant burned a cross on the front yard of an African-American family's house who lived next door.จำเลยเผาไม้กางเขน ในสวนหน้าบ้านของครอบครัวแอฟริกัน-อเมริกัน ที่อยู่บ้านถัดไป Broken (2013)
African-American.แอฟริกัน-อเมริกัน Restoration (2013)
The killer switched from white victims to African-Americans.ฆาตกรเปลี่ยนจากเหยื่อผิวขาว มาเป็นแอฟริกันอเมริกัน Restoration (2013)
The man that we're looking for is an African-American male in his late 30s to early 40s, and he's from this area.ชายที่เรากำลังตามหาเป็นแอฟริกันอเมริกัน อายุ 30-40 และโตมาในย่านนี้ Restoration (2013)
I was gonna be the first African-American... to play in the N.H.L.ผมจะเป็น เป็นครั้งแรกที่แอฟริกันอเมริกัน ... ที่จะเล่นใน N.H.L. Bad Ass 2: Bad Asses (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンアメリカン[afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
ブラックミュージック[burakkumyu-jikku] (n) African-American music (wasei [Add to Longdo]
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hyphenated American \Hyphenated American\
   An American who is referred to by a hyphenated term with the
   first word indicating an origin in a foreign country, and the
   second term being "American", as {Irish-American},
   {Italian-American}, {African-American}, {Asian-American}.
   Used in reference to Americans of foreign birth or ancestry.
   When used of Americans of European ancestry, it is often used
   to refer to those who have a strong attachment to the
   ancestral country or its culture. It implies that the
   individual is imperfectly assimilated into American culture,
   and is sometimes used derogatively.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negro \Ne"gro\ (n[=e]"gr[-o]), n.; pl. {Negroes}
   (n[=e]"gr[=o]z). [Sp. or Pg. negro, fr. negro black, L.
   niger; perh. akin to E. night.]
   A black man; especially, one of a race of black or very dark
   persons who inhabit the greater part of tropical Africa, and
   are distinguished by crisped or curly hair, flat noses, and
   thick protruding lips; also, any black person of unmixed
   African blood, wherever found.
   [1913 Webster]
 
   2. A person of dark skin color descended at least in part
    from African negroes; in the United States, an
    {African-American}. [U.S. usage, sometimes considered
    offensive.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ adj.
   1. of or pertaining to or characteristic of Americans of
    African ancestry or their history or culture
 
   Syn: Afro-American
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ n.
   1. 1 an American whose ancestors were born in Africa,
    especially a United States citizen of African descent.
 
   Syn: Afro-American, African, black, negro
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African-American
   adj 1: pertaining to or characteristic of Americans of African
       ancestry; "Afro-American culture"; "many black people
       preferred to be called African-American or Afro-American"
       [syn: {African-American}, {Afro-American}]
   n 1: an American whose ancestors were born in Africa [syn:
      {African-American}, {African American}, {Afro-American},
      {Black American}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top