ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-african-american-

AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: african-american, *african-american*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFRICAN-AMERICAN AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンアメリカン[afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
ブラックミュージック[burakkumyu-jikku] (n) African-American music (wasei [Add to Longdo]
黒人兵[こくじんへい, kokujinhei] (n) black (i.e. African-American) soldier; buffalo soldier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hyphenated American \Hyphenated American\
   An American who is referred to by a hyphenated term with the
   first word indicating an origin in a foreign country, and the
   second term being "American", as {Irish-American},
   {Italian-American}, {African-American}, {Asian-American}.
   Used in reference to Americans of foreign birth or ancestry.
   When used of Americans of European ancestry, it is often used
   to refer to those who have a strong attachment to the
   ancestral country or its culture. It implies that the
   individual is imperfectly assimilated into American culture,
   and is sometimes used derogatively.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negro \Ne"gro\ (n[=e]"gr[-o]), n.; pl. {Negroes}
   (n[=e]"gr[=o]z). [Sp. or Pg. negro, fr. negro black, L.
   niger; perh. akin to E. night.]
   A black man; especially, one of a race of black or very dark
   persons who inhabit the greater part of tropical Africa, and
   are distinguished by crisped or curly hair, flat noses, and
   thick protruding lips; also, any black person of unmixed
   African blood, wherever found.
   [1913 Webster]
 
   2. A person of dark skin color descended at least in part
    from African negroes; in the United States, an
    {African-American}. [U.S. usage, sometimes considered
    offensive.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ adj.
   1. of or pertaining to or characteristic of Americans of
    African ancestry or their history or culture
 
   Syn: Afro-American
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African-American \African-American\ n.
   1. 1 an American whose ancestors were born in Africa,
    especially a United States citizen of African descent.
 
   Syn: Afro-American, African, black, negro
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African-American
   adj 1: pertaining to or characteristic of Americans of African
       ancestry; "Afro-American culture"; "many black people
       preferred to be called African-American or Afro-American"
       [syn: {African-American}, {Afro-American}]
   n 1: an American whose ancestors were born in Africa [syn:
      {African-American}, {African American}, {Afro-American},
      {Black American}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top