ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

衣柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衣柜-, *衣柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire, #25,385 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sybil, have spent my blouse?[CN] - Sybil,收拾好我的衣柜了吗? The Reckless Moment (1949)
And I reach my hand into a dresser drawer... and what do I find?[CN] 然后我将手仲追衣柜襄 我发现什么了? Elmer Gantry (1960)
There's a blue dress like this in the big cupboard next to my window in the bedroom.[CN] 在大衣柜里有一条好像这样蓝色的裙子... ...就在我睡房窗户旁边。 Stage Fright (1950)
In my jacket. In the wardrobe.[CN] 我衣服里,在衣柜 Death on the Nile (1978)
Murphy saw me take those knuckles from your bureau drawer.[CN] 墨菲看见我从你衣柜抽屉里找到的 I Wake Up Screaming (1941)
Hand me a negligee from that cupboard over there, will you, Phyllis?[CN] 在那衣柜里拿件外套给我,好吗,Phyllis? Stage Fright (1950)
Joe, there's some whisky on my bureau. Get it quick.[CN] 祖从我衣柜里 拿瓶酒来快点 Shadow of a Doubt (1943)
I reached my hand into a dresser drawer, and I found a Gideon Bible.[CN] 我伸手追衣柜襄 井找到了本《基甸圣经, Elmer Gantry (1960)
I got a couple of hoods, a couple of hatchet men, stashed in that closet,[CN] 我把两个戴帽子的,还是两个持刀带枪的 家伙藏在衣柜 Pocketful of Miracles (1961)
Where is my luggage?[CN] 我的衣柜呢? The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I'm having a little wardrobe trouble.[CN] 我的衣柜有点小麻烦 The Awful Truth (1937)
Pilfering pennies from other children's lockers at school... then a little pocket picking, then a spot of car pinching... then smash and grab and so on to plain burglary.[CN] 在学校里拿同学的衣柜里的东西 偶尔当回扒手 偷停车收费器 然后是进屋打劫 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top