ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝲-, *蝲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, ] see 蛄, fresh-water crayfish (Procambarus clarkii), #262,906 [Add to Longdo]
[là gǔ, ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ, ] fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you liked the boys and the band, weren't they great tonight?[CN] 大家喜欢那些乐队和服裆? 他们今晚是不是很棒? Revolutionary Road (2008)
I think it was a simple case of wanting to be a man again after all that abortion business.[CN] 我想这是因为经历了 流产的麻烦事之后蚁胍っ髯约夯故歉瞿腥 Revolutionary Road (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top