ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蝲蛄

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝲蛄-, *蝲蛄*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 蝲蛄 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *蝲蛄*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝲蛄[là gǔ, ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ, ] fresh-water crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
海ザリガニ;海蝲蛄[うみザリガニ(海ザリガニ);うみざりがに(海蝲蛄);ウミザリガニ, umi zarigani ( umi zarigani ); umizarigani ( umi tou ko ); umizarigani] (n) (uk) (obsc) (See ロブスター) lobster [Add to Longdo]
日本ザリガニ;日本蝲蛄[にほんザリガニ(日本ザリガニ);にほんざりがに(日本蝲蛄), nihon zarigani ( nippon zarigani ); nihonzarigani ( nippon tou ko )] (n) (uk) (See アメリカザリガニ) Japanese crayfish (Cambaroides japonicus) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top