ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -矛-, *矛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[矛, máo, ㄇㄠˊ] spear, lance
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A spear pointed up and to the right,  Rank: 1,441
[矜, jīn, ㄐㄧㄣ] to pity, to sympathize, to feel sorry for
Radical: Decomposition: 矛 (máo ㄇㄠˊ)  今 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] spear,  Rank: 3,661
[矞, yù, ㄩˋ] to bore with an awl; bright, charming
Radical: Decomposition: 矛 (máo ㄇㄠˊ)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [ideographic] To bore a hole with an awl 矛,  Rank: 7,243

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, ] spear; lance; pike, #20,688 [Add to Longdo]
[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction, #1,635 [Add to Longdo]
[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] spearhead; barb; an attack or criticism, #17,798 [Add to Longdo]
[cháng máo, ㄔㄤˊ ㄇㄠˊ, / ] lance, #29,513 [Add to Longdo]
自相[zì xiāng máo dùn, ㄗˋ ㄒㄧㄤ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] to contradict oneself; self-contradictory, #38,045 [Add to Longdo]
以子之,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
[máo bǐng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˇ, ] shaft [Add to Longdo]
头指向[máo tóu zhǐ xiàng, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to target sb or sth (for attack, criticism etc) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むじゅん, mujun] ขัดแย้ง ไปด้วยกันไม่ได้ ขัดกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);鉾;戈;鋒;戟;桙;槍[ほこ(P);とかり(鋒), hoko (P); tokari ( hou )] (n) (1) long-handled Chinese spear; lance; pike; (2) (ほこ only) weapon; arms; (3) (ほこ only) grip of a bow; (P) [Add to Longdo]
[むじゅん, mujun] (n,vs,adj-no) contradiction; inconsistency; (P) [Add to Longdo]
盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] (n) {comp} inconsistent data [Add to Longdo]
盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]
盾語法[むじゅんごほう, mujungohou] (n,adj-no) oxymoron [Add to Longdo]
盾撞着[むじゅんどうちゃく, mujundouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
盾律[むじゅんりつ, mujunritsu] (n) law of contradiction (logic) [Add to Longdo]
杉;鉾杉[ほこすぎ, hokosugi] (n) (See 杉) spear-shaped Japanese cedar [Add to Longdo]
先(P);鉾先;鋒[ほこさき, hokosaki] (n) (1) point of spear; (2) brunt; aim of attack; force of argument; (P) [Add to Longdo]
[ほこへん, hokohen] (n) kanji "spear" radical at left [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's a bundle of contradictions.それは盾だらけだ。
It is that Emmet's theory is compatible with previous theories in physics that is of most significance.もっとも重要な点は、エメットの理論が物理学の従前の理論と盾しないということである。
Our diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.我々の外交と戦略はあきらかに盾していた。
Your behavior is in conflict with your principles.君の行動は君の信条と盾している。 [M]
Your story doesn't agree with what I've heard before.君の話は前に聞いた話と盾している。 [M]
The results will not contradict the theory.結果は理論に盾しないだろう。
His opinion is in conflict with mine.彼の意見は私のと盾している。
His argument is inconsistent with our policy.彼の議論はわれわれの方針と盾している。
His actions always contradicted his word.彼の言動は常に盾していた。
His behavior conflicts with what he says.彼の行動は言っている事と盾する。
What he said yesterday was not in accord with what he said last week.彼の昨日の発言は先週の発言と盾していた。
His voting record is riddled with contradictions.彼の票決記録をたどると盾だらけです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I know is the DNA results directly contradict the isotope test.[JA] 知ってる事は DNAの結果と − 同位体テストは 盾する事です Bone May Rot (2015)
Is it because of the conflict that arises from your desperate need to pair-bond with a woman, and the apparent collective decision of all womankind to deny you that opportunity?[CN] 是不是因为你想找女朋友的急切心态 和所有女人对你出奇一致的拒绝 所形成的盾? 嗯... The Desperation Emanation (2010)
That make no sense.[JA] それも盾だ Doctor Strange (2016)
We can't blame security because they're our co-defendant.[CN] 我们不能把头指向安保公司 因为他们是共同被告 Cleaning House (2010)
No, not at all. As a matter of fact, I'm very proud of my wife.[CN] 一点儿也不盾 其实我很为我妻子感到骄傲 Double Jeopardy (2010)
But that somehow, they were steered away from me to my brother-in-law.[CN] 但是不知什么原因 他们将头转向我妹夫 Kafkaesque (2010)
You know, some industrious reporter is going to point out the contradiction.[CN] 有些挖空心思的狗仔乐于指出这样的 Nine Hours (2010)
An eagle holding a trident and anchor.[JA] "三つ叉のとアンカーを 押さえているワシ" よ Pilot (2015)
We'll point out her inconsistencies, so she'll make things more consistent.[CN] 我们会指出她前后盾的地方 她就可以自圆其说 VIP Treatment (2010)
Maybe the contradiction is the point.[JA] 盾は必要だ。 The Well (2016)
Well, it's a catch-22, because if you said it, then it would be spoken... and you would be a liar.[JA] それは君が言ったことに盾する Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Sweet fruit surrounded by bitter... they're something of a contradiction, but heaven for the effort.[JA] 甘いのか苦いのか... 確かに盾だな、 気を付けて味わえば美味いぞ。 The Well (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほこ, hoko] Hellebarde, Spiess [Add to Longdo]
[ほこさき, hokosaki] Speerspitze, Ziel_eines_Angriffs [Add to Longdo]
[むじゅん, mujun] Widerspruch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top