ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珑-, *珑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珑, lóng, ㄌㄨㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 3,797

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng lóng, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] onomat. clink of jewels; exquisite; detailed and fine; clever; nimble, #17,157 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] tinkling of gem-pendants, #48,404 [Add to Longdo]
八面玲[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry about Sloane.[CN] 别在意丝 Barbie in Rock 'N Royals (2015)
I think it's called making music, Sloane.[CN] "这是什么?" 我想她称之为创作音乐 丝 Barbie in Rock 'N Royals (2015)
You're so smart and capable and fun... and that personality happens to be wrapped in a nice little package.[CN] 你聪明能干 还很有趣 这些上好品质恰巧还被包裹在 一具小巧玲的躯体里 Talismans (2014)
Right over here we have the phone room.[CN] 美无上限 玲曼妙 The Girl Who Walks Away (2015)
Shortest and how about tall, dark, and flawsome.[CN] 我来选两个人 那位玲小美女 The Girl Who Walks Away (2015)
Sloane, nobody's feeling this number.[CN] 丝 没人喜欢这歌 Barbie in Rock 'N Royals (2015)
Hey, Sloane! Hey![CN] - 嗨 丝! Barbie in Rock 'N Royals (2015)
You were awesome.[CN] 寇特妮 别在意丝 Barbie in Rock 'N Royals (2015)
You want to win, don't you, Sloane? Yes.[CN] 你想赢 不是吗 丝? Barbie in Rock 'N Royals (2015)
Creativity should always be encouraged, Sloane.[CN] 我总是鼓励创造 丝 Barbie in Rock 'N Royals (2015)
Among the troupes with tents up alongside Asano River in Kanazawa, there was a water artist named Taki no Shiraito.[CN] 在北陆金泽浅野川河畔 搭篷献艺人中 有位水艺的名角儿叫做之白丝 Taki no shiraito (1933)
Oh, yes? And what was that?[CN] "虽然她这么小巧玲 但厉害得很啊" Einstein: Chapter One (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top