ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

掌柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掌柜-, *掌柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That man, He's a rich merchant,[CN] 那个老板是舶来品批发店的掌柜 Taki no shiraito (1933)
Boss?[CN] 掌柜掌柜 Red Sorghum (1987)
Only three times a day, you are lucky[CN] 掌柜的听着,楼上叫菜写单子 Fo tiao qiang (1977)
Proprietor, this applies to you and your staff.[CN] 掌柜,包括你的伙计在内 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Waiter, ask your boss to come out[CN] 小二,叫你们掌柜的出来 The Avenging Eagle (1978)
Some refreshments for the boss.[CN] 送宵夜给掌柜 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Don't worry, I already earn as much as some - little bank manager, although I'm just an ordinary worker[CN] 别担心 我颇攒了点钱 小银行掌柜 虽然我只是普通工人 Sensuela (1973)
Innkeeper, didn't you say... there's room in the stable?[CN] 掌柜的,你不是说过 马房还有地方住吗? Long Road to Gallantry (1984)
There'll be morning orisons tomorrow, let's rest early[CN] 掌柜 Fo tiao qiang (1977)
If Taki no Shirato is asking, he's saying he'l lend money wth no strngs attached.[CN] 那掌柜明说过 白丝来借钱我会二话不说 又没有非分之想的 Taki no shiraito (1933)
Fortunately the inn owner, ...took me in.[CN] 身受重伤,亏得这位掌柜的 末将才能够栖身在这儿 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
I am the owner and the waiter[CN] 在,小的就是掌柜的 小二也是我 The Avenging Eagle (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top