Search result for

เฉพาะส่วน

(24 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉพาะส่วน-, *เฉพาะส่วน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topographic; topographicalเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topographical; topographicเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The body just tells it to go there, but the thighs will respond to toning exercises.ร่างกายจะสะสมไขมันที่นั่น แต่ต้นขาใช้วิธีออกกำลังเฉพาะส่วนเอาได้ Burn After Reading (2008)
It stimulates, in particular, the Wernicke area, the memory center and the right prefrontal region.มันช่วยกระตุ้นสมอง โดนเฉพาะส่วน Wernicke ที่เป็นศุนย์กลางความจำ.. และบริเวณสมองส่วนนอกทางซีกขวา Episode #1.3 (2009)
They say we only use a fraction of our brain's true potential.พวกเขาบอกว่าเราใช้เฉพาะส่วนของศักยภาพที่แท้จริงของสมองของเรา Inception (2010)
And I-I hope you learn from this, okay, mostly that I'm always right.แล้วฉันก็หวังว่า เธอจะได้เรียนรู้อะไรมั่งนะ โดนเฉพาะส่วนที่ว่า ฉันพูดถูกเสมอ The Empire Strikes Jack (2010)
Oh, I thought it said "personal only." Ugh.ฉันคิดว่าอ่านว่า เฉพาะส่วนตัวซะอีก A Birthday Story (2010)
THIS IS FOR PERSONAL USE ONLY AND NOT FOR RESALEซับนี้ใช้เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่าย Sungkyunkwan Scandal (2010)
"bring the past only if you're going to build from it.""เอาอดีตมา เฉพาะส่วนคุณกำลังจะสร้างจากมัน" Out of the Light (2011)
Especially the part we added in crayon.โดยเฉพาะส่วนที่เราเขียน ด้วยสีเทียนเพิ่มลงไป Studies in Modern Movement (2011)
Maybe even the best of both of us.เขารวมทุกอย่าง โดยเฉพาะส่วนดีที่สุดของเราทั้งคู่ She Knows (2012)
Especially the part about you turning 40.โดยเฉพาะส่วนที่เธอบอกว่าเพิ่งจะอายุ 40. Bear on a Stage (2012)
Really nice rack also. One of my favorite parts on a woman.โดยเฉพาะส่วนเว้าซึ่งผมชอบมาก. Closet Bear (2013)
Barnes has always operated with a certain level of detachment... always the designer, the seller, never the delivery agent of his own weapons.บานส์ มักจะปฏิบัติการเฉพาะส่วนการผลิต ตรงกลาง ระหว่างนักออกแบบ และผู้ขายเสมอ เขาไม่เคยขนส่งอาวุธด้วยตัวเอง Frederick Barnes (No. 47) (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
localise(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
locally(โล'เคิลลี) adv. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน,เกี่ยวกับสถานที่
ophthalmoscope(ออฟแธล'มะสโคพ) n. เครื่องตรวจส่องภายในลูกตา (โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเรตินา) .
stylus printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงผลออกมาเป็นจุดห่าง ๆ ประเภทเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ผลที่ออกมาจะไม่คมชัด โดยเฉพาะส่วนโค้ง จะดูไม่ค่อยสวย
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk

English-Thai: Nontri Dictionary
locally(adv) ในท้องถิ่น,ภายในเมือง,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top