ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอบสัมภาษณ์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบสัมภาษณ์-, *สอบสัมภาษณ์*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口试[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอบสัมภาษณ์ก. สอบท่วงทีวาจาและไหวพริบพิจารณาดูชั้นเชิงและความสามารถของผู้เข้าสอบ ว่าจะเป็นผู้เหมาะสมตามที่ต้องการหรือไม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was laughed out of 12 interviews today.ฉันสอบสัมภาษณ์ตกหมดเลยวันนี้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Actually, I got an interview here monday.ที่จริง,ฉันมีสอบสัมภาษณ์วันจันทร์นี้ Pilot (2005)
LISTEN, I'M LATE FOR WORK. NAIL THAT INTERVIEW TODAY.เอาละ พ่อกำลังจะไปทำงานสาย / สอบสัมภาษณ์ให้ดีวันนี้ Poison Ivy (2007)
Hey, Jules? I have got to interview you for this piece that I'm writing.เฮ้ จูลส์ ฉันมีสอบสัมภาษณ์ให้เธอนะ สำหรับงานเขียนของฉันน่ะ Julie & Julia (2009)
Did you take Harrison for his pre-school interview?นายพาแฮริสันไปสอบสัมภาษณ์มารึเปล่า? Those Kinds of Things (2011)
You didn't go to your interview? Are you out of your mind?ทำไมลูกไม่ไปสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย เสียสติไปแล้วเหรอ Episode #1.11 (2013)
The third round is the interview.รอบที่ 3 คือสอบสัมภาษณ์ The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบสัมภาษณ์[v. exp.] (søp samphāt) EN: go for an interview ; have an interview ; be interviewed ; give an interview   FR: accorder un entretien

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viva voce(ไว'วะ โว'ซี) โดยวาจา,การสอบสัมภาษณ์ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ), See also: viva voce adj., Syn. orally

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top