ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พีชคณิต

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พีชคณิต-, *พีชคณิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีชคณิต[N] algebra, Example: เขาใช้รากฐานของสูตรทางพีชคณิตมาพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์, Count unit: วิชา, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติและโครงสร้างของระบบจำนวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พีชคณิต(พีชะคะนิด) น. คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของระบบจำนวนหรือระบบคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นสำคัญ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้นด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algebraพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
associative algebraพีชคณิตการเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer algebraพีชคณิตคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abstract algebraพีชคณิตนามธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Banach algebraพีชคณิตบานาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Boolean algebraพีชคณิตบูลีน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear algebraพีชคณิตเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
non-associative algebraพีชคณิตไม่เปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algebraพีชคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algebra, Linearพีชคณิตเชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algebraพีชคณิต [TU Subject Heading]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [TU Subject Heading]
Algebra, Booleanพีชคณิตบูลีน [TU Subject Heading]
Algebras, Linearพีชคณิตเชิงเส้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- One-nothing! - Hold it. Go!พีชคณิตหรือครับ Big (1988)
Ready? Here we go!ใช่แล้ว นั่นคือพีชคณิตล่ะนะ Big (1988)
We've tried over a million permutations.เราได้พยายามกว่าล้านพีชคณิต Contact (1997)
They average them. Oh, come on. When was the last time you ever used algebra?เอาเถอน่า เธอใช้พีชคณิตในชีวิตจริงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กัน Grin and Bear It (2007)
-lt's Justin.จัสตินน่ะ เขาสอบตกพีชคณิตGrin and Bear It (2007)
-Sure. Definitely.ได้ซี่ แน่นอน เขาต้องใช้นะ พีชคณิต Grin and Bear It (2007)
What are you into these days?ไม่ใช่พีชคณิตแล้วกัน Grin and Bear It (2007)
Thank you for caring.อ้อ ครับ เด็กนั่นต้องใช้พีชคณิต Grin and Bear It (2007)
What's your damage, yo? Are you here alone?เธอควรจะทำพีชคณิตอยู่สิ ไม่ใช่มากอดจูบ กับใครอยู่ Grin and Bear It (2007)
What is the technique called the algebra of...เป็นเทคนิคที่เรียกว่าพีชคณิตของสิ่งที่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Algebra, Geometry, Physics, Chem, Bio, Ηistory, English, Geography...พีชคณิต เรขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ประวัติศาสตร์ อังกฤษ ภูมิศาสตร์ Like Stars on Earth (2007)
Thanks.พีชคณิต You Are My Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีชคณิต[n.] (phīchakhanit) EN: algebra   FR: algèbre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algebra[N] พีชคณิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ

English-Thai: Nontri Dictionary
algebra(n) พีชคณิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top