Search result for

(43 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฑ-, *ฑ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ทอ) พยัญชนะตัวที่ ๑๗ เรียกว่า อ มณโ เป็นอักษรต่ำ ใช้เป็นพยัญชนะต้น ออกเสียงเป็น ด บ้าง เช่น บัณิต มณป หรือ ท บ้าง เช่น มณล มณา และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น ษั.
ังสะ(ทังสะ) น. เหลือบ.
ากะ(ทากะ) น. ผักดอง, เมี่ยง.
าหก(ทาหก) น. ผู้เผา
าหกไฟ.
าหะ(ทาหะ) น. ความร้อน, ไฟ.

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณ์หรือบริการใหม่
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณ์มวลรวมประชาชาติ
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณ์มวลรวมภายในประเทศ
biosphere(n) ชีวมณล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณ์คงค้าง, เกณ์สิทธิ์, เกณ์พึงรับพึงจ่าย, เกณ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณ์ปิโตรเลียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณิต. a. m.
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
absolute scaleเกณ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณ์,ลูกธนู
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณ์,ทิศทาง
athlete(n) นักกรีา,นักกีฬา
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรี
athletics(n) การกรีา,การกีฬา
bangle(n) กำไล,กุณ
barrister(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,เนติบัณิต
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณ
BIG big house(n) คุก,เรือนจำ,ทัณสถาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณ์สำหรับนักเรียน
Hoden(n) |der, pl. Hoden| ลูกอัณ

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณิต เช่น maître des arts
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
académie française(n) |f| ราชบัณิตยสภาฝรั่งเศส
musée(n) |m| พิพิธภัณ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

Are you satisfied with the result?

Go to Top