unjust แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ unjust  AH0 N JH AH1 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unjust-, *unjust*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม, See also: อธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่เป็นธรรม, Syn. unfair, Ant. fair
unjust(adj) ไม่มีเหตุผล, See also: ไร้เหตุผล, ขาดสต, ไม่ฟังเหตุผล, Syn. unreasonable, Ant. sensible
unjust(adj) ไม่ซื่อสัตย์, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonest, Ant. honest
unjustifiable(adj) ไม่สมควร, See also: ไม่มีเหตุผล, ไม่เหมาะสม, Syn. invalid, defective, illogical, indefensible, insupportable, irrational, Ant. logical, justifiable, tenable, supportable, defensible, sound

Hope Dictionary
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.

Nontri Dictionary
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม, ไม่เที่ยงธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unjustไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjust enrichmentลาภมิควรได้ [ ดู undue enrichment ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjust influence; undue influenceอำนาจครอบงำผิดคลองธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Unjust enrichmentลาภมิควรได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are unjust laws as there are unjust men. มีกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม พอๆ กับมีคนที่ไม่ยุติธรรม Gandhi (1982)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply? เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร Gandhi (1982)
His Majesty's wars are unjust and the source of public hunger. และภัยหิว The Man in the Iron Mask (1998)
It would be unjust to punish him without determining the extent of his involvement in the affair ขอฝ่าบาทได้โปรด ให้ความเป็นธรรมกับเขา ได้โปรดตัดสินโดยละเว้นเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับนาง Portrait of a Beauty (2008)
In this unjust world, education is most important. ในโลกทุกวันนี้ การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ Gokusen: The Movie (2009)
It rains on the just and the unjust alike. ต้องได้ประสบกันทุกคน ไม่ว่าคนดีหรือคนชั่ว Watchmen (2009)
If one of us dies, we stage it to look like a suicide caused by the unjust cancellation of Firefly. ถ้าเราคนนึงตาย เราจะจัดฉาก ให้ออกมาเหมือนการฆ่าตัวตาย จากการที่ซีรี่ย์ส Firefly ถูกแคนเซิล อย่างไม่ยุติธรรม Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Freedom to oppose an unjust ruler and her unjust placard-stealing ways. อิสรภาพที่ไว้จัดการกฎหมายที่ไม่แฟร์ และวิธียึดบัตรที่ไม่ยุติธรรมของเธอ School of Hard Knocks (2011)
If your husband lays a hand on me again, or tries to fire me with unjust cause, I will press charges. ถ้าหากสามีคุณแตะต้องฉันอีก หรือพยายามไล่ฉันออก แบบไม่สมเหตุสมผล ฉันจะแจ้งความ Murder House (2011)
It was cowardly, unjust and I am deeply sorry. ขี้ขลาด , ไม่ยุติธรรม และข้าเสียใจอย่างลึกซึ่ง His Father's Son (2011)
He wishes to find his proper place in the Other World, but the unjust nature of his death has denied him that. สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาในโลกอื่น แต่ด้วยการตายที่ผิดธรรมชาติ เขาจึงไม่สามารถทำได้ A Herald of the New Age (2011)
I cannot follow unjust orders. ฉันทำตามคำสั่งที่ไม่ยุติธรรมไม่ได้ Fermentation Family (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unjustWomen have been resigned to unjust treatment for too long.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วิบากกรรม(n) misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai Definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้
อยุติธรรม(adj) unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
โคมลอย[khōmløi] (adj) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle  FR: non fondé ; injustifié
ปราศจากเหตุผล[prātsajāk hētphon] (x) EN: without reason ; unjustified  FR: sans raison ; injustifié

CMU Pronouncing Dictionary
UNJUST AH0 N JH AH1 S T
UNJUSTLY AH0 N JH AH1 S T L IY0
UNJUSTIFIED AH0 N JH AH1 S T AH0 F AY2 D
UNJUSTIFIABLE AH2 N JH AH2 S T IH0 F AY1 AH0 B AH0 L
UNJUSTIFIABLY AH2 N JH AH2 S T IH0 F AY1 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
unjust (j) ˈʌnʤˈʌst (uh1 n jh uh1 s t)
unjustly (a) ˈʌnʤˈʌstliː (uh1 n jh uh1 s t l ii)
unjustified (j) ˈʌnʤˈʌstɪfaɪd (uh1 n jh uh1 s t i f ai d)
unjustifiable (j) ˌʌnʤʌstɪfˈaɪəbl (uh2 n jh uh s t i f ai1 @ b l)
unjustifiably (a) ˌʌnʤʌstɪfˈaɪəbliː (uh2 n jh uh s t i f ai1 @ b l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不公[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] unjust; unfair #14,266 [Add to Longdo]
冤假错案[yuān jiǎ cuò àn, ㄩㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄢˋ, / ] unjust, fake and false charges (in a legal case) #54,209 [Add to Longdo]
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, / ] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up #72,940 [Add to Longdo]
冤诬[yuān wū, ㄩㄢ ㄨ, / ] unjust charge; frame-up #584,842 [Add to Longdo]
不当得利[bù dāng dé lì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, / ] unjust enrichment [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ungerecht { adj } | ungerechter | am ungerechtestenunjust | more unjust | most unjust [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
不可[ふか, fuka] (n, n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) #5,673 [Add to Longdo]
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na, n) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
過剰防衛[かじょうぼうえい, kajoubouei] (n) excessive or unjustifiable self-defense (defence) [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n, vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
邪推[じゃすい, jasui] (n, vs) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.138 seconds, cache age: 1.133 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม