unfair แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


80 ผลลัพธ์ สำหรับ unfair  AH0 N F EH1 R
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unfair-, *unfair*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unfair(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. inequitable, unjust, Ant. fair
unfairly(adv) โดยมิชอบ, See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค, Syn. inequitably, unjustly, Ant. fairly
unfairness(n) ความอยุติธรรม, See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง, Syn. inequity, injustice, Ant. equity, justice

Hope Dictionary
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม, ไม่สมควร, ไม่เป็นธรรม, ไม่ถูกต้อง.

Nontri Dictionary
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม, ไม่ถูกต้อง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair competition and practiceการแข่งขันและปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair consumer practiceการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair labour practiceการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการประกอบการค้าที่ไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not gonna get out. I know this is unfair to you. มันจะไม่เกิดขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนาย Junior (1994)
It's so unfair what you've done. This is t- - Monumentally unfair. สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมอย่างมากเลย Junior (1994)
Nature was unfair to you. "'ธรรมชาติไม่ยุติธรรมกับเจ้า' Wild Reeds (1994)
It's very unfair of you to try to talk Val into this. He-- มันมากที่ไม่เป็นธรรมของคุณจะพยายามที่จะพูดคุย Val ลงในนี้ He-- The Birdcage (1996)
You've got a bit of an unfair advantage. คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย eXistenZ (1999)
It seems unfair to presume I won't be able to learn. ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้ American Beauty (1999)
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed. เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless. เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน The O.C. (2003)
I think it's unfair on Samantha too, frankly. Yeah. ว่าไปแล้วมันทำให้ซาแมนต้า ต้องพลอยลำบากไปด้วย Match Point (2005)
Everybody else was here before 3:00. I'd be giving unfair advantage. ทุกคนมาถึงที่นี่ก่อน 3 โมง มันจะไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่น Little Miss Sunshine (2006)
It's just so unfair to the girls. มันช่างไม่ยุติธรรมกับเด็กๆ The Devil Wears Prada (2006)
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two. รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง American Duos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfairCriticize a teacher unfairly.
unfairGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
unfairHe called it unfair.
unfairHe complained of having been treated unfairly.
unfairHe complained that he was unfairly treated.
unfairHe did it by unfair means.
unfairIt would be unfair if we treated him so badly.
unfairI would rather die than do such an unfair thing.
unfairPoverty with honesty is preferable to wealth obtained by unfair means.
unfairShe will have it that the conditions are unfair.
unfairSome test questions are unfair to gorillas.
unfairThe new company rule was unfair to older workers.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นอกเกม(adv) against the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai Definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาธรรม(adj) unfair, Syn. อธรรม, Ant. ธรรมะ, ความเป็นธรรม, Thai Definition: ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
ความไม่เสมอภาค(n) inequality, See also: unfairness, Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน, Ant. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน, Example: ยังมีความไม่เสมอภาคหลงเหลืออยู่ในสังคมทุกแห่งบนโลก
อยุติธรรม(adj) unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[kān khaengkhan thī mai pen tham] (n, exp) EN: unfair comprtition
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[kān loēk jāng dōi mai pen tham] (n, exp) EN: unfair dismissal  FR: licenciement abusif [ m ]
ความไม่ยุติธรรม[khwām mai yutitham] (n, exp) EN: inequity ; unfairness
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่เป็นธรรม[mai pen tham] (adj) EN: unfair
ไม่ยุติธรรม[mai yuttitham] (adj) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified  FR: inéquitable ; injuste
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
UNFAIR AH0 N F EH1 R
UNFAIR AH1 N F EH1 R
UNFAIRLY AH0 N F EH1 R L IY0
UNFAIR(2) AO2 N F EH1 R
UNFAIRNESS AH0 N F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
unfair (j) ˌʌnfˈɛəʳr (uh2 n f e@1 r)
unfairly (a) ˌʌnfˈɛəʳliː (uh2 n f e@1 l ii)
unfairness (n) ˌʌnfˈɛəʳnəs (uh2 n f e@1 n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不公平[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] unfair #8,008 [Add to Longdo]
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, / ] unfair treatment; injustice #145,761 [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
unfairunequable [Add to Longdo]
unfair { adj } | unfairer | am unfairstenunfair | more unfair | most unfair [Add to Longdo]
unfair { adv }unfairly [Add to Longdo]
unfairunright [Add to Longdo]
unfair { adv }unequably [Add to Longdo]
unfairunrightful [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
アンフェア[anfea] (adj-na) unfair; (P) [Add to Longdo]
オープンファイル[o-punfairu] (n) { comp } open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) { comp } open file description [Add to Longdo]
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
[こく, koku] (adj-na, n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P) [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na, n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1005 seconds, cache age: 40.447 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม