partial แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


110 ผลลัพธ์ สำหรับ partial  P AA1 R SH AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -partial-, *partial*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partial(adj) ซึ่งเป็นบางส่วน, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด, Syn. incomplete, imperfect, Ant. complete, whole, perfect
partial(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
partially(adv) บางส่วน, Syn. uncompletely, Ant. completely
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias

Hope Dictionary
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม, ไม่เอนเอียง, ไม่มีคติ., See also: impartiality, impartialness n., Syn. just, fair

Nontri Dictionary
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ ดู qualified acceptance ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial carryเลขทดย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
partial censusสำมะโนบางส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial correlationสหสัมพันธ์บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial coverageความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial crown; partial veneer crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial dentureฟันปลอมบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial derivativeอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Partial Overlap System หรือ Taungya Systemการปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่าง Simultaneous cropping system กับ Cyclical or shifting cultivation system เข้าด้วยกัน โดยมีการปลูกพืชไร่ควบกับการปลูกต้นไม้ ในระยะ 2-3 ปีแรกของรอบตัดฟันหนึ่งๆ หลังจากปีที่ 2 หรือ 3 ผ่านไปแล้วเรือนยอดของต้นไม้จะเริ่มปกคลุมพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืช เกษตรควบด้วยได้ จึงปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุตัดฟันของต้นไม้ จึงทำการตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นออกไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่โดยปลูกควบกับพืชเกษตรเช่นเดียวกับการปฎิบัต ิในรอบตัดฟันแรก [สิ่งแวดล้อม]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains. ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour. ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal-- ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก... The Legend of Bagger Vance (2000)
Me, I'm sort of partial to the penguins. ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
'They were partial prints that trace back to Treadstone.' (รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ) The Bourne Supremacy (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen. ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition. อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
-Take weeks, maybe months. -I got a partial on the license plate. For her to have washed up that earIy and that far upriver, Deja Vu (2006)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA เธอสูญเสียความทรงจำไปบางส่วน Family/Affair (2007)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA? THE LAST THING ALEXIS REMEMBERS สิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Betty's Wait Problem (2007)
Partial retrograde amnesia? ความจำเสื่อมบางส่วนงั้นเหรอ? Grin and Bear It (2007)
I'm partial to air-Conditioning. ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialBrought up by a weak father, he is partial to sweets.
partialBrought up by a weak mother, she is partial to sweets.
partialHe is always partial to the company of girls.
partialHe shows partiality to no one in particular.
partialHis business was only a partial success.
partialHis story is partially true.
partialIt was a partial success.
partialIt was only a partial success.
partialMy wife is partial to apple pie.
partialShe is in partial agreement with this decision.
partialShe is partial to chocolate cake.
partialShe is partial to sweets.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
เงินผ่อน(n) installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
บางส่วน[bāng suan] (adj) EN: partial  FR: partiel
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
จันทรุปราคาบางส่วน[jantharuparākhā bāng sūan] (n, exp) EN: partial lunar eclipse  FR: éclipse partielle de lune [ f ]
เข้าใครออกใคร[khao khrai øk khrai] (v, exp) EN: be partial
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
PARTIAL P AA1 R SH AH0 L
PARTIALLY P AA1 R SH AH0 L IY0
PARTIALLY P AA1 R SH L IY0
PARTIALITY P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
partial (j) pˈaːʃl (p aa1 sh l)
partially (a) pˈaːʃəliː (p aa1 sh @ l ii)
partiality (n) pˌaːʃɪˈælɪtiː (p aa2 sh i a1 l i t ii)
partialities (n) pˌaːʃɪˈælɪtɪz (p aa2 sh i a1 l i t i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ,  ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) #14,380 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ,  ] partial; fragmentary; scattered and few #14,869 [Add to Longdo]
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ,  ] partial; biased; prejudiced; eccentric #27,893 [Add to Longdo]
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ,     ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abschlagsdividende { f }partial dividend [Add to Longdo]
Partialsumme { f } [ math. ]partial sum [Add to Longdo]
Teilansicht { f }partial view [Add to Longdo]
Teilausgabe { f }partial issue [Add to Longdo]
Teilentladungsmessung { f }partial discharge measuring [Add to Longdo]
Teilerfolg { m }partial success [Add to Longdo]
Teilergebnis { n }partial result [Add to Longdo]
Teilpivotisierung { f } [ math. ]partial pivoting [Add to Longdo]
Teilsanierung { f }partial remediation [Add to Longdo]
Teilwasserwechsel { m }partial water change [Add to Longdo]
partiell differenzierbar [ math. ]partial differentiable [Add to Longdo]
partiell { adj } | partieller | am partiellstenpartial | more partial | most partial [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na, n) fairness; impartial; justice; (P) #8,190 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
不全[ふぜん, fuzen] (adj-na, n, adj-no) partial; incomplete; imperfect; (P) #11,428 [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
パーシャル[pa-sharu] (n) partial [Add to Longdo]
パーシャルCAV[パーシャルシーエーブイ, pa-sharushi-e-bui] (n) { comp } partial CAV [Add to Longdo]
パーシャルフリージング[pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly) [Add to Longdo]
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4941 seconds, cache age: 1.089 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม