Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ struggle แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ struggle  S T R AH1 G AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -struggle-, *struggle*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
struggle(vi) ดิ้นรน, See also: พยายาม, Syn. exert, strain, strive
struggle(vi) ต่อสู้, See also: แข่งขัน, Syn. battle, combat, fight
struggle(n) ความพยายาม, See also: การฝ่าฟัน, การดิ้นรน, Syn. effort, exertion, strain
struggle(n) การต่อสู้, See also: การแข่งขัน, Syn. battle, combat, fight
struggler(n) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน, Syn. contender, fighter, striver
struggle in(phrv) ต่อสู้กันใน, See also: ดิ้นรนต่อสู้กันใน
struggle in(phrv) มีความยุ่งยากใน
struggle on(phrv) ดิ้นรนต่อสู้ต่อไป
struggle for(phrv) ต่อสู้เพื่อ
struggle out(phrv) ดิ้นรนออกจาก

Hope Dictionary
struggle(สทริก'เกิล) ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน, See also: struggler n., Syn. effort, conflict, fight

Nontri Dictionary
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
struggle, classการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
struggle, classการต่อสู้ระหว่างชนชั้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Struggleความอุตสาหะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get some relief from all the struggle And strife เธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน The Little Prince (1974)
We hope you'll join us in our struggle for home rule, Mr. Gandhi. คุณจะร่วมต่อสู้กับเรานะ คุณคานธี Gandhi (1982)
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves. นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์ Casualties of War (1989)
Saki wasted no words, and during the struggle my cage was broken. Saki เสี​​ยไม่มีคำพูดและในระหว่างการต่อสู้ ... ... กรงของฉันถูกหัก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Struggle for reason. ดิ้นรนเพื่อเหตุผล The Lawnmower Man (1992)
I sensed that Dona Julia was having a struggle within her.... and my own situation was becoming no less difficult. ผมรับรู้ได้ว่าดอนน่า จูเลีย กำลังต่อสู้อยู่ภายในใจเธอ ทำให้สถานการณ์ของผมยิ่งยากน้อยลง Don Juan DeMarco (1994)
Lilli, why must we... struggle so ลิลลี่ ทำไมเราจะต้องมีเรื่องโต้แย้งกันตลอดเวลา? Snow White: A Tale of Terror (1997)
on any book that related to the struggle for civil rights... in plain English. กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ American History X (1998)
You struggle you struggle you struggle your desperate cries unheard. คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้ Dark Harbor (1998)
You struggle, struggle and struggle your desperate cries unheard. คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้ แต่เมื่อความสิ้นหวังเกิดขึ้น ในส่วนเล็กๆของใจคุณ Dark Harbor (1998)
Those were the departing words of a unique woman of courage for whom the struggles of life had become too much to bear. นี่คือคำสั่งเสียเฉพาะของ หญิงสาวผู้มีความกล้าหาญ ผู้ที่การต่อสู่กับชีวิต Dark Harbor (1998)
We struggle against it, we fight to deny it but it is, of course, pretense. เราต่อต้านมัน ปฏิเสธมัน ..แต่สุดท้ายคือความหลอกลวง ความโกหก The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
struggleAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
struggleEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
struggleEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
struggleEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
struggleEven today, however, women struggle against discrimination.
struggleGoing all out like this is going to propel me right into an all-or-nothing struggle.
struggleHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
struggleHe solved the problem in five minutes that I had struggled with for two hours.
struggleHe will struggle to graduate if he does not make progress.
struggleI have struggled under extreme difficulties for a long time.
struggleI started a new job, and it's been a struggle just to keep my head above the water.
struggleI struggled do get out of the subway.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้มลุกคลุกคลาน(v) struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
การฟันฝ่า(n) struggle, See also: fight, battle, Syn. การต่อสู้, Example: นักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่องการฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไทย, Thai Definition: การบุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, การผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ปล้ำ(v) struggle, See also: fight, grapple, wrestle, Syn. ปลุกปล้ำ, Example: หมีเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากชอบเล่นชอบซนชอบเล่นปล้ำกันหกล้มหกลุก, Thai Definition: ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอำนาจที่จะทำได้ตามใจตน
ปากกัดตีนถีบ(v) struggle, See also: endeavor, Syn. ดิ้นรน, มุมานะ, Example: ในชุมชนแออัดแวดล้อมด้วยผู้คนหาเช้ากินค่ำต้องปากกัดตีนถีบเพราะมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ละวัน, Thai Definition: ต่อสู้ทุกวิถีทางหรือเต็มที่, พยายามอย่างสุดความสามารถ
ฝ่าฟัน(v) fight against, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, Example: เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน, Thai Definition: ต่อสู้กับความยากลำบาก
ฝ่ามรสุม(v) go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai Definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
ฟัด(v) fight, See also: struggle, wrestle, Syn. ต่อสู้, สู้, Example: ปลากัดพุ่งเข้าฟัดกันอย่างดุร้าย
ฟันฝ่า(v) struggle, See also: fight against, overcome, buffet, surmount, Syn. ฝ่าฟัน, Example: กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai Definition: บุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, ผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ฟาดฟัน(v) fight, See also: struggle, Syn. ต่อสู้, สู้, Example: มิตรแท้แม้เคยอยู่ร่วมกันก็สามารถฟาดฟันกันได้, Thai Definition: ต่อสู้หรือแข่งขันกันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะกันไป
เสือกสน(v) struggle, See also: strive, Syn. กระเสือกกระสน, Example: ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ได้แต่เสือกสนรักษาจำนวนประชากรให้มีความเป็นอยู่ระดับพอยังชีพได้เท่านั้น, Thai Definition: ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฝ่าฟัน[fāfan] (v) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties  FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[fanfa] (v) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount  FR: lutter contre
ฟัด[fat] (v) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend  FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[fātfan] (v) EN: fight ; struggle
แก่งแย่ง[kaengyaēng] (v) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive
การฟาดฟัน[kān fātfan] (n) EN: struggle ; fighting ; beating  FR: lutte [f]
ขวนขวาย[khūankhwāi] (v) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way  FR: essayer ; faire son possible
กระเดือก[kradeūak] (n) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along

CMU Pronouncing Dictionary
STRUGGLE S T R AH1 G AH0 L
STRUGGLED S T R AH1 G AH0 L D
STRUGGLES S T R AH1 G AH0 L Z
STRUGGLE'S S T R AH1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
struggle (v) strˈʌgl (s t r uh1 g l)
struggled (v) strˈʌgld (s t r uh1 g l d)
struggles (v) strˈʌglz (s t r uh1 g l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
斗争[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] struggle (with); fight; battle, #1,619 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle; fight, #2,516 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle, #6,269 [Add to Longdo]
争斗[zhēng dòu, ㄓㄥ ㄉㄡˋ, / ] struggle; war, #16,890 [Add to Longdo]
争夺战[zhēng duó zhàn, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ ㄓㄢˋ, / ] struggle, #19,837 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Existenzkampf {m} | Existenzkämpfe {pl}struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Freiheitskampf {m} | Freiheitskämpfe {pl}struggle for freedom | struggles for freedom [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}struggle | struggles [Add to Longdo]
Lebenskampf {m}struggle for survival [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
じたばた[jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
ストラッグル[sutoragguru] (n) struggle [Add to Longdo]
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
階級闘争[かいきゅうとうそう, kaikyuutousou] (n) class struggle [Add to Longdo]
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.4634 seconds, cache age: 0.311 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม