properly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


59 ผลลัพธ์ สำหรับ properly
ภาษา
/P R AA1 P ER0 L IY0/
หรือค้นหา: -properly-, *properly*, proper

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
properly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

Hope Dictionary
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อย่างยุติธรรม, อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างถ้วนทั่ว
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด

Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped. คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye. ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
She may know much if properly motivated. เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me. น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย The Cement Garden (1993)
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed. ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย Schindler's List (1993)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service. ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after! หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม Episode #1.5 (1995)
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in. ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว Titanic (1997)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that? ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
I want to seem properly contrite for having gotten you into this golf match, but not seem that what I did was ill-intentioned, because it was not. ฉันอยากให้คุณร่วม แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้... ...ไม่ใช่เพราะฉันหวังร้ายกับคุณนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Not properly done งี่เง่าจริงๆ Sex Is Zero (2002)
And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person. และตอนท้ายสุด จะแสดงให้ดู การใส่ถุงยางที่ถูกต้องเหมาะสม .... The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properlyCertain poisons, properly used, are useful.
properlyChew your food well so it can be digested properly.
properlyFood must be chewed well to be digested properly.
properlyHe doesn't have the ability to do the work properly.
properlyHis sons are not properly brought up.
properlyI can't get the door to shut properly.
properlyIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
properlyIf it is used properly, this tool will be a great help.
properlyI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
properlyI haven't met him properly yet.
properlyIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
properlyMake sure that the sick are properly attended.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
ตามอัตภาพ(adv) on one's own, See also: properly, conventionally, Syn. พอเหมาะพอควร, Example: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ
สมควร(adv) suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
แนบเนียน(adv) soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai Definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยไม่ถูกต้อง[dōi mai thuktǿng] (adv) EN: improperly
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
เกินไป[koēnpai] (adv) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately  FR: trop ; excessivement
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
เหมาะเหม็ง[mǿ mēng] (adv) EN: appropriately ; properly
เหมาะสม[mǿsom] (adv) EN: properly ; appropriately ; suitably
สมควร[somkhūan] (adv) EN: suitably ; properly ; appropriately  FR: convenablement
อย่างดี[yāngdī] (adv) EN: well ; properly ; nicely ; rightly
อย่างเหมาะสม[yāng mǿsom] (adv) EN: properly
อย่างถูกต้อง[yāng thuktǿng] (adv) EN: properly

CMU Pronouncing Dictionary
properly

Oxford Advanced Learners Dictionary
properly

EDICT JP-EN Dictionary
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
ちゃんと[chanto] (adv, n, vs) perfectly; properly; exactly; (P) #6,166 [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) #7,402 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) #9,400 [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1, vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) #11,427 [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ばっちり[bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0297 seconds, cache age: 2.095 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม