Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ rightly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ rightly  R AY1 T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rightly-, *rightly*, right

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rightly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างยุติธรรม

Hope Dictionary
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj., adv. สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, แคล่วคล่อง, ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated, lively, spry, cheerful, energetic

Nontri Dictionary
rightly(adv) อย่างยุติธรรม, อย่างถูกต้อง, อย่างเป็นธรรม
sprightly(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so. เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let me be rightly understood. มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ Episode #1.6 (1995)
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the-- คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ... Teeth (2007)
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name. เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No, no, he would have rightly assumed That I was... ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน... Space (2010)
That's what's left of your college education! I don't rightly have no other choice, Beans. ถามมาก็ดีแล้ว ฉันจะเล่าอย่างละเอียด Rango (2011)
Ain't always spoken rightly to you, Spirit of the West. ไม่เคยกล่าวคำกับจิตวิญญาณแห่งตะวันตก Rango (2011)
And every worthless seaman fears the name, and rightly so,  ชาวเืรือทุกคนกลัวชื่อนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I was angry, and rightly so, but... ตอนนี้ฉันกำลังโกรธ แต่.. Damien Darko (2011)
You did it to protect us, Elijah, and rightly so. พี่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกเรา อไลจาห์ และมันถูกต้องแล้ว All My Children (2012)
Men whose allegiance rightly belongs to me. - You must have faith. คนที่ควรจะต้อง ภักดีต่อข้า The Night Lands (2012)
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you. อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง Sunset (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightlyHe was, quite rightly, very grateful to them.
rightlyHe was rightly punished.
rightlyThey are cousins, if I remember rightly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
ตรง[trong] (adv) EN: straightly ; erectly ; uprightly
อย่างดี[yāngdī] (adv) EN: well ; properly ; nicely ; rightly
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU Pronouncing Dictionary
RIGHTLY R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
rightly (a) rˈaɪtliː (r ai1 t l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to, adv, vs) clearly; brightly; crisply [Add to Longdo]
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc. [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp, adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE) [Add to Longdo]
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp, adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3564 seconds, cache age: 0.723 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม