liberty แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


76 ผลลัพธ์ สำหรับ liberty
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -liberty-, *liberty*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
liberty(n) สิทธิขั้นพื้นฐาน
liberty(n) อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom

Hope Dictionary
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ, เสรีภาพ, ความเป็นอิสระ, สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

Nontri Dictionary
liberty(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, สิทธิ, อำนาจ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertyเสรีธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libertyเสรีภาพ [ ดู freedom ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of assemblyเสรีภาพในการชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberty of communicationเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the dwellingเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty of the personเสรีภาพในร่างกาย, เสรีภาพของบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty to assembleเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, civilเสรีภาพของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberty, politicalเสรีภาพทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Libertyเสรีภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With liberty and justice for Jamaica and Haile Selassie. ด้วยสิทธิและความยุติธรรม แก่จาไมก้าและ เฮล เซลาสซี่ Cool Runnings (1993)
We're not at liberty to comment. เราไม่มีสิทธิที่จะออกความเห็น Squeeze (1993)
Under the double-cross emblem liberty was banished. ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious." "ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ" The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people. วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
So long as men die liberty will never perish. ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty! ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
They listen to the radio, drink tea, unaware they will lose their liberty พวกเขาฟังวิทยุ ดื่มชา พวกเขาขาดอิสระภาพโดยไม่รู้ตัว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I took the liberty of bullshitting you. ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย The Blues Brothers (1980)
This is just an island at the doorway... where I, Henri Le Pigeon, am putting up my Statue of Liberty. นี่เป็นเพียงเกาะ ตรงทางเข้าเท่านั้น... . ที่ซึ่งฉัน, "อองรี" นกพิราบ An American Tail (1986)
And Liberty Hall. กับที่ ลิเบอร์ตี้ ฮอลล์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
There is a lengthy legal precedent, Your Honor, going back to 1789, whereby a defendant can claim self-defense against an agent of the government... if that act is deemed a defense against tyranny, a defense of liberty. มีรายละเอียด สิทธิตามกฎหมาย ครับใต้เท้าเมื่อปี 1 789 ในการที่จำเลยสามารถอ้างสิทธิ์ป้องกัน ตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าการกระทำนั้นถือว่าเป็นการถูกข่มเหง สิทธิในการป้องกันตัว Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libertyEnglishmen are the heirs of liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.
libertyEveryone has a right to enjoy his liberty, much more his life.
libertyGive me liberty or give me death.
libertyHe deprived us of our liberty.
libertyHe is none the wiser for his large liberty.
libertyHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
libertyHe that marries for wealth sells his liberty.
libertyHe took the liberty of writing to the lady.
libertyI am not at liberty to tell you about the incident.
libertyI'd like to see the Statue of Liberty.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สิทธิเสรีภาพ(n) liberty and rights
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai Definition: ความมีเสรี
เสรีภาพในการเขียน(n) liberty of writing, See also: freedom of writing, Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน, Example: เสรีภาพในการเขียนเกิดขึ้นแล้วที่นี่บนอินเทอร์เน็ต
ความเป็นไท(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ, Ant. ความเป็นทาส

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความมีอิสระ[khwām mī itsara] (n, exp) EN: liberty  FR: liberté [ f ]
เสรีภาพ[sēriphāp] (n) EN: freedom ; liberty  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ]
เสรีภาพในการเขียน[sērīphāp nai kān khīen] (n, exp) EN: liberty of writing ; freedom of writing  FR: liberté d'écriture [ f ]
เสรีภาพส่วนบุคคล[sērīphāp suanbukkhon] (n, exp) EN: individual liberty  FR: liberté individuelle [ f ]
เสรีภาพทางการเมือง[sērīphāp thang kānmeūang] (n, exp) EN: political liberty  FR: liberté poltique [ f ]
สิทธิเสรีภาพ[sitthi sēriphāp] (n, exp) EN: liberty and rights  FR: droits et libertés [ mpl ]

CMU Pronouncing Dictionary
liberty
liberty's

Oxford Advanced Learners Dictionary
liberty

WordNet (3.0)
liberty(n) freedom of choice
liberty(n) personal freedom from servitude or confinement or oppression
autonomy(n) immunity from arbitrary exercise of authority: political independence, Syn. liberty
familiarity(n) an act of undue intimacy, Syn. indecorum, liberty, impropriety

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Liberty

n.; pl. Liberties [ OE. liberte, F. liberté, fr. L. libertas, fr. liber free. See Liberal. ] 1. The state of a free person; exemption from subjection to the will of another claiming ownership of the person or services; freedom; -- opposed to slavery, serfdom, bondage, or subjection. [ 1913 Webster ]

But ye . . . caused every man his servant, and every man his handmaid whom he had set at liberty at their pleasure, to return, and brought them into subjection. Jer. xxxiv. 16. [ 1913 Webster ]

Delivered fro the bondage of corruption into the glorious liberty of the sons of God. Bible, 1551. Rom. viii. 21. [ 1913 Webster ]

2. Freedom from imprisonment, bonds, or other restraint upon locomotion. [ 1913 Webster ]

Being pent from liberty, as I am now. Shak. [ 1913 Webster ]

3. A privilege conferred by a superior power; permission granted; leave; as, liberty given to a child to play, or to a witness to leave a court, and the like. [ 1913 Webster ]

4. Privilege; exemption; franchise; immunity enjoyed by prescription or by grant; as, the liberties of the commercial cities of Europe. [ 1913 Webster ]

His majesty gave not an entire county to any; much less did he grant . . . any extraordinary liberties. Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

5. The place within which certain immunities are enjoyed, or jurisdiction is exercised. [ Eng. ] [ 1913 Webster ]

Brought forth into some public or open place within the liberty of the city, and there . . . burned. Fuller. [ 1913 Webster ]

6. A certain amount of freedom; permission to go freely within certain limits; also, the place or limits within which such freedom is exercised; as, the liberties of a prison. [ 1913 Webster ]

7. A privilege or license in violation of the laws of etiquette or propriety; as, to permit, or take, a liberty. [ 1913 Webster ]

He was repeatedly provoked into striking those who had taken liberties with him. Macaulay. [ 1913 Webster ]

8. The power of choice; freedom from necessity; freedom from compulsion or constraint in willing. [ 1913 Webster ]

The idea of liberty is the idea of a power in any agent to do or forbear any particular action, according to the determination or thought of the mind, whereby either of them is preferred to the other. Locke. [ 1913 Webster ]

This liberty of judgment did not of necessity lead to lawlessness. J. A. Symonds. [ 1913 Webster ]

9. (Manege) A curve or arch in a bit to afford room for the tongue of the horse. [ 1913 Webster ]

10. (Naut.) Leave of absence; permission to go on shore. [ 1913 Webster ]


At liberty. (a) Unconfined; free. (b) At leisure. --
Civil liberty, exemption from arbitrary interference with person, opinion, or property, on the part of the government under which one lives, and freedom to take part in modifying that government or its laws. --
Liberty bell. See under Bell. --
Liberty cap. (a) The Roman pileus which was given to a slave at his manumission. (b) A limp, close-fitting cap with which the head of representations of the goddess of liberty is often decked. It is sometimes represented on a spear or a liberty pole. --
Liberty of the press, freedom to print and publish without official supervision.
Liberty party, the party, in the American Revolution, which favored independence of England; in more recent usage, a party which favored the emancipation of the slaves. --
Liberty pole, a tall flagstaff planted in the ground, often surmounted by a liberty cap. [ U. S. ] --
Moral liberty, that liberty of choice which is essential to moral responsibility. --
Religious liberty, freedom of religious opinion and worship.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Leave; permission; license. -- Liberty, Freedom. These words, though often interchanged, are distinct in some of their applications. Liberty has reference to previous restraint; freedom, to the simple, unrepressed exercise of our powers. A slave is set at liberty; his master had always been in a state of freedom. A prisoner under trial may ask liberty (exemption from restraint) to speak his sentiments with freedom (the spontaneous and bold utterance of his feelings). The liberty of the press is our great security for freedom of thought. [ 1913 Webster ]


DING DE-EN Dictionary
Bewegungsfreiheit { f }liberty of action [Add to Longdo]
Freiheit { f } | Freiheiten { pl }; Vorrechte { pl }liberty | liberties [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
パーフェクトリバティー教団[パーフェクトリバティーきょうだん, pa-fekutoribatei-kyoudan] (n) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
リバティー[ribatei-] (n) liberty; (P) [Add to Longdo]
自由の育くまれた所[じゆうのはぐくまれたところ, jiyuunohagukumaretatokoro] (n) cradle of liberty [Add to Longdo]
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp, pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision [Add to Longdo]
消極的自由[しょうきょくてきじゆう, shoukyokutekijiyuu] (n) (See 積極的自由) negative liberty [Add to Longdo]
信教の自由[しんきょうのじゆう, shinkyounojiyuu] (n) religious liberty [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0352 seconds, cache age: 5.257 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม