freedom แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


102 ผลลัพธ์ สำหรับ freedom
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -freedom-, *freedom*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
freedom(n) ความเป็นอิสระ, See also: เสรีภาพ, อิสรภาพ, Syn. independence, liberty

Hope Dictionary
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ, เสรีภาพ, Syn. independence

Nontri Dictionary
freedom(n) เสรีภาพ, อิสรภาพ, ความเป็นไทย, สิทธิพิเศษ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedomเสรีภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedomเสรีภาพ [ ดู liberty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of assemblyเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of choiceเสรีภาพในการเลือก (ตามความสมัครใจ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of contractเสรีภาพในการทำสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of informationเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
freedom of movement for workersเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of religion; freedom, religiousเสรีภาพทางศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
freedom from wantสภาพที่ปลอดจากความขาดแคลน [การทูต]
Freedom of associationเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม [TU Subject Heading]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
Freedom of expressionเสรีภาพในการแสดงออก [TU Subject Heading]
Freedom of informationเสรีภาพด้านสารสนเทศ [TU Subject Heading]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Freedom of Movement of Member of Consular Postเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ทำการทาง กงสุล เรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ในข้อ 34 ว่า?ภายในบังคับแห่งกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตซึ่งเป็นที่หวงห้าม หรือที่ได้กำหนดระเบียบไว้ เพราะเหตุผลในทางความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน แก่บุคคลทั้งปวงในสถานที่ทำการทางกงสุล? [การทูต]
Freedom of religionเสรีภาพในการนับถือศาสนา [TU Subject Heading]
Freedom of speechเสรีภาพในการพูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Freedom. อิสรภาพ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Freedom. อิสระ เจ้าเป็นนักโทษงั้นรึ Aladdin (1992)
But Genie, what about your freedom? แต่จีนี่ แล้วอิสระของเจ้าล่ะ Aladdin (1992)
Genie, I wish for your freedom. -One bona fide prince pedigree coming up- จีนี่ ฉันขอให้เจ้าเป็นอิสระ เจ้าชายตัวจริงคนใหม่มาแล้ว อะไรนะ Aladdin (1992)
In the name of freedom ในนามของเสรีภาพ In the Name of the Father (1993)
But with the screws gone, we'd a brief taste of freedom. แต่ด้วยสกรูไปแล้ว เราต้องการลิ้มรสสั้น ๆ เกี่ยวกับเ? In the Name of the Father (1993)
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests. ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม Deep Throat (1993)
Andy crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. แอนดี้คลานเสรีภาพผ่าน 500 หลาอึฉุยความร้ายกาจฉันไม่ได้คิด The Shawshank Redemption (1994)
"Freedom of speech is objectionable." "สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี" The Great Dictator (1940)
"Work is freedom" "การทำงานคืออิสรภาพ" Night and Fog (1956)
We're all members of the same team, each playing our part in the fight for freedom and democracy. เราทุกคนในทีมเดียวกัน แต่ละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในการต่อสู้ เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย How I Won the War (1967)
Freedom! -Whoa! -Freedom! กองพัน หยุด Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freedomA great number of students battled for freedom of speech.
freedomAt last they purchased freedom with blood.
freedomAt present freedom of speech is taken for granted.
freedomBlack people in America once said, Give us freedom.
freedomDemocracy encourages freedom.
freedomFight under the banner of freedom.
freedomFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
freedomFreedom is the breath of life.
freedomFreedom is the very essence of our democracy.
freedomFreedom is usually equated with doing whatever you like.
freedomFreedom of speech is now taken as a matter of course.
freedomFreedom of speech is restricted in some countries.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไทย(n) freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai Definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
อิสรภาพ(n) freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai Definition: ความเป็นไทแก่ตัว
เสรี(n) freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai Definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai Definition: ความมีเสรี
เสรีธรรม(n) freedom principle, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เสรีธรรมในการปกครอง, Thai Definition: หลักเสรีภาพ
ความเป็นอิสระ(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โมกข์(n) freedom, See also: independence, liberty, Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
เสรีภาพในการเขียน(n) liberty of writing, See also: freedom of writing, Syn. สิทธิเสรีภาพในการเขียน, อิสระในการเขียน, Example: เสรีภาพในการเขียนเกิดขึ้นแล้วที่นี่บนอินเทอร์เน็ต
เสรีภาพในการพูด(n) freedom of speech, Syn. สิทธิเสรีภาพในการพูด, อิสระในการพูด, Example: บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด
ความเป็นไท(n) freedom, See also: liberty, Syn. ความเป็นเอกราช, ความเป็นอิสระ, Ant. ความเป็นทาส

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; autonomie [ f ]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ] ; clé des champs [ f ]
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; liberté [ f ]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [ f ] ; émancipation [ f ] ; liberté [ f ]
เสรีภาพ[sēriphāp] (n) EN: freedom ; liberty  FR: liberté [ f ] ; indépendance [ f ]
เสรีภาพแห่งการพูด[sērīphāp haeng kān phūt] (n, exp) EN: freedom of speech  FR: liberté d'expression [ f ] ; liberté de parole [ f ]
เสรีภาพแห่งหนังสือพิมพ์[sērīphāp haeng nangseūphim] (n, exp) EN: freedom of the press  FR: liberté de la presse [ f ]
เสรีภาพในการชุมนุม[sērīphāp nai kān chumnum] (n, exp) EN: freedom of assembly  FR: liberté d'assemblée [ f ] ; liberté de réunion [ f ]
เสรีภาพในการจัดพิมพ์[sērīphāp nai kān jatphim] (n, exp) EN: freedom of the press  FR: liberté de la presse [ f ]
เสรีภาพในการเขียน[sērīphāp nai kān khīen] (n, exp) EN: liberty of writing ; freedom of writing  FR: liberté d'écriture [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
freedom
freedoms
freedom's

Oxford Advanced Learners Dictionary
freedom
freedoms

WordNet (3.0)
freedom(n) the condition of being free; the power to act or speak or think without externally imposed restraints
exemption(n) immunity from an obligation or duty, Syn. freedom

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Freedom

n. [ AS. freódōm; freófree + -dom. See Free, and -dom. ] 1. The state of being free; exemption from the power and control of another; liberty; independence. [ 1913 Webster ]

Made captive, yet deserving freedom more. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Privileges; franchises; immunities. [ 1913 Webster ]

Your charter and your caty's freedom. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Exemption from necessity, in choise and action; as, the freedom of the will. [ 1913 Webster ]

4. Ease; facility; as, he speaks or acts with freedom. [ 1913 Webster ]

5. Frankness; openness; unreservedness. [ 1913 Webster ]

I emboldened spake and freedom used. Milton. [ 1913 Webster ]

6. Improper familiarity; violation of the rules of decorum; license. [ 1913 Webster ]

7. Generosity; liberality. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]


Freedom fine, a sum paid on entry to incorporations of trades. --
Freedom of the city, the possession of the rights and privileges of a freeman of the city; formerly often, and now occasionally, conferred on one not a resident, as a mark of honorary distinction for public services.

Syn. -- See Liberty. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ,  ] freedom; free; liberty #1,327 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ,  ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely #12,415 [Add to Longdo]
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ,     /    ] freedom of the press #51,834 [Add to Longdo]
媒体自由[méi tǐ zì yóu, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ ㄧㄡˊ,     /    ] freedom of the media [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Denkfreiheit { f } | Denkfreiheiten { pl }freedom of thought | freedoms of thought [Add to Longdo]
Gewerbefreiheit { f }freedom of trade [Add to Longdo]
Gewissensfreiheit { f }freedom of conscience [Add to Longdo]
Handlungsfreiheit { f }freedom of action [Add to Longdo]
Meinungsfreiheit { f }freedom of opinion [Add to Longdo]
Pressefreiheit { f }freedom of the press [Add to Longdo]
Redefreiheit { f }freedom of speech [Add to Longdo]
Streikrecht { n }freedom of strike [Add to Longdo]
Versammlungsfreiheit { f } [ pol. ]freedom of assembly [Add to Longdo]
Weisungsfreiheit { f }freedom from instructions [Add to Longdo]
Freiheit ist überall zu finden, aber ich bin ausgerechnet hier.Freedom is everywhere but I'm here. [Add to Longdo]
Schmerzfreiheit { f } [ med. ]freedom from pain [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
フリーダム[furi-damu] (n) freedom; (P) [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
意志の自由[いしのじゆう, ishinojiyuu] (n) (See 自由意志) freedom of will [Add to Longdo]
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement [Add to Longdo]
解放感;開放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom [Add to Longdo]
海洋自由[かいようじゆう, kaiyoujiyuu] (n) freedom of the sea [Add to Longdo]
学の独立[がくのどくりつ, gakunodokuritsu] (n) freedom of learning [Add to Longdo]
結社の自由[けっしゃのじゆう, kesshanojiyuu] (exp, n) (See 集会の自由) freedom of association [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1287 seconds, cache age: 1.245 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม