Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ important แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


75 ผลลัพธ์ สำหรับ important  IH2 M P AO1 R T AH0 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -important-, *important*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
important(adj) สำคัญ, Syn. considerable, significant
importantly(adv) อย่างสำคัญ, See also: โดยสำคัญ, Syn. significantly

Hope Dictionary
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
self-importantadj. ทะนงตัว, สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
unimportant(อันอิมพอร์'เทินทฺ) adj. ไม่สำคัญ., See also: unimportance n., Syn. slight, trivial, insignificant, minor, trivial

Nontri Dictionary
important(adj) สำคัญ, เด่น, ใหญ่โต, โอหัง, ยโส, มากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman. ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก Rebecca (1940)
Black Jack Brady was his name. The most important arrest I ever made. ชื่อของมันคือ แบล็ค เเจ็ค บราดี้ เป็นการจับกุมครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา Rebecca (1940)
I have something terribly important to tell you. Rebecca. " "ฉันมีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอกคุณจากรีเบคคา" Rebecca (1940)
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right? นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
Fathers don't seem to think it's important any more. พ่อดูเหมือนจะไม่คิดว่ามันสำคัญมาก ๆ 12 Angry Men (1957)
The knife was important to the district attorney. He spent a day... มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ... 12 Angry Men (1957)
To be quoted just once - very important to him. ที่จะยกมาเพียงครั้งเดียว - สำคัญมากสำหรับเขา 12 Angry Men (1957)
Wait a minute. Are you tellin' us he'd lie just so he could be important once? รอสักครู่ คุณ tellin 'เราว่าเขาต้องการอยู่เพียงเพื่อที่เขาจะมีความสำคัญในครั้งเดียว 12 Angry Men (1957)
You're talking about little details and forgetting the important stuff. คุณกำลังพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และลืมสิ่งที่สำคัญ 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them. จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
That's the most important testimony. That's the most important testimony. 12 Angry Men (1957)
It's got to be a good pitch because a very important bod is going to see it. คนที่สำคัญมากคือจะไปดูมัน เท่าไหร่เธอ? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
importantAccuracy is important in arithmetic.
important"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
importantA dictionary is an important aid in language learning.
importantA few important facts emerged after the investigation.
importantAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
importantAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
importantAn important function of a policeman is to catch a thief.
importantAn important post was given Tom.
importantA painter's eyes are his most important tools.
importantA patent right is an important property.
importantArabic is a very important language.
importantAutomation is bound to have important social consequences.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คู่เอก(n) important match, See also: important fight, Example: เขาแทบไม่เคยพลาดการแข่งขันนัดสำคัญๆ โดยเฉพาะการชกมวยคู่เอก, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่แข่งขันที่เด่นที่สุด, โดยปริยายหมายถึงคู่ยอดนิยมมาพบกันในการแข่งขันวันนั้น
เรื่องใหญ่(n) important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count Unit: เรื่อง
เอกสารสำคัญ(n) important document, Example: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
สำคัญ(v) important, Syn. เด่น, ยิ่งใหญ่
ข้อสำคัญ(n) important aspect, See also: important factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม, Thai Definition: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ปัจจัยสำคัญ(n) important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
จุดหลัก(n) main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count Unit: จุด, แห่ง, Thai Definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
สลักสำคัญ(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
เรื่องสำคัญ(n) important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
สำคัญ(adj) important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บุคคลสำคัญ[bukkhon samkhan] (n, exp) EN: important person  FR: personne importante [ f ] ; personnage important [ m ]
บุคคลสำคัญมาก[bukkhon samkhan māk] (x) EN: v.i.p. ; very important person  FR: notabilité [ f ] ; VIP = V.I.P. [ m ] ; personnalité de marque [ f ]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
เอกบุรุษ[ēkkaburut] (n, exp) EN: great man ; great personnage  FR: personnage important [ m ] ; grand homme [ m ]
เอกสารสำคัญ[ēkkasān samkhan] (n, exp) EN: important document  FR: document important [ m ]
หัวตอ[hūatø] (n) EN: disregarded important thing
จืดจาง[jeūtjāng] (v) EN: lessen ; reduce ; be less important
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
การผ่าตัดใหญ่[kān phātat yai] (n, exp) EN: major surgery  FR: intervention chirurgicale importante [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
IMPORTANT IH2 M P AO1 R T AH0 N T
IMPORTANTLY IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
important (j) ˈɪmpˈɔːtnt (i1 m p oo1 t n t)
importantly (a) ˈɪmpˈɔːtntliː (i1 m p oo1 t n t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must #24 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major #178 [Add to Longdo]
要紧[yào jǐn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] important; urgent #14,101 [Add to Longdo]
要人[yào rén, ㄧㄠˋ ㄖㄣˊ, ] important person #20,092 [Add to Longdo]
要事[yào shì, ㄧㄠˋ ㄕˋ, ] important matter #32,652 [Add to Longdo]
重地[zhòng dì, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] important place; strategic location #37,234 [Add to Longdo]
要闻[yào wén, ㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, / ] important news story; headline #37,475 [Add to Longdo]
重臣[zhòng chén, ㄓㄨㄥˋ ㄔㄣˊ, ] important minister; major figure in government #41,500 [Add to Longdo]
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] important classic text; cruel torture; severe punishment #61,985 [Add to Longdo]
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, ] important substance (of a document); key section #83,581 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
wichtig; wesentlich; bedeutend { adj } | wichtiger; wesentlicher; bedeutender | am wichtigsten; am wesentlichsten; am bedeutendsten | am allerwichtigstenimportant | more important | most important | most important [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
主(P);重[おも, omo] (adj-na, n) (1) (See 主な, 主に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) #295 [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] (adj-na, n) important; valuable; worthy of care; (P) #599 [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] (adj-na, n) important; momentous; essential; principal; major; (P) #861 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
要件[ようけん, youken] (n) (1) important matter; (2) requirement; requisite; necessary condition; sine qua non; (P) #5,007 [Add to Longdo]
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na, n) serious; important; significant; grave; weighty; (P) #6,109 [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] (n, vs) conversation; conference (usu. between important people); discussion; interview; (P) #6,934 [Add to Longdo]
大事[だいじ(P);おおごと, daiji (P); oogoto] (adj-na, n) important; valuable; serious matter; (P) #7,153 [Add to Longdo]
重点[じゅうてん, juuten] (n) important point; lay stress on; colon; emphasis; (P) #8,889 [Add to Longdo]
大物[おおもの, oomono] (n, adj-no) important person; big-shot; big game (animal, fish); (P) #12,767 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0885 seconds, cache age: 0.557 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม