significant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


78 ผลลัพธ์ สำหรับ significant  S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -significant-, *significant*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
significant(adj) ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. important, great, major, valuable, Ant. insignificant, trivial, petty
significantly(adv) อย่างสำคัญ, See also: อย่างจำเป็น, Syn. essentially, necessarily

Hope Dictionary
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, มีลักษณะสำคัญ, มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ, สิ่งที่มีความหมาย, สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful, important
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด

Nontri Dictionary
significant(adj) น่าสังเกต, สำคัญ, มีความหมาย, มีผล
insignificant(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่มีความหมาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence. - เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
We just don't recognize life's most significant moments ... while they're happening. เราไม่ทันคิดถึงช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตอนมันเกิดขึ้น Field of Dreams (1989)
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated. ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง The Lawnmower Man (1992)
But what is significant is, I felt the touch of God. แต่สิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าสัมผัสของพระเจ้า Pulp Fiction (1994)
But if a more significant transmission is to come... แต่ถ้าการส่งอย่างมีนัย สำคัญมากขึ้นคือการมา Contact (1997)
Oh. I'm sorry. Everyone here is with their spouse or significant other. โอ้ ขอโทษจ๊ะ ทุกคนที่มานี่แต่งงานแล้ว หรือไม่ก็ควงใครอยู่นะ American Beauty (1999)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah. แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout. เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
-And it's a significant raise too! - ได้ขึ้นเงินเดือนเยอะด้วย Mona Lisa Smile (2003)
The super Typhoon '29, which landed on Kyushu last night, causing significant damage, hit Shikoku shortly after 2PM ยกเลิกเที่ยวบิน ไต้ฝุ่นลูกใหญ่หมายเลข 29 ซึ่งมุ่งหน้าสู่ เกาะคิวชูเมื่อคืนนี้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster. ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค Pilot (2004)
And the beginning of next year there's going to be a very significant position opening up. และไตรมาสแรกของปีหน้า จะเปิดรับตำแหน่งที่สำคัญเพิ่มขึ้น Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
significantAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
significantA wedding is a significant ceremony.
significantBut the benefits are significant at all ages.
significantHe has made a significant decision.
significantHe studied the scientists considered to be the most significant of the 19th century.
significantHis behavior is significant of his intentions.
significantIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
significantIn Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.
significantSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
significantThe difference in our ages is not significant.
significantThe life in the university is significant.
significantThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สลักสำคัญ(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
เรื่องสำคัญ(n) important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
เอ้(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญ, Example: ในวงการกีฬา นักกีฬาตัวเอ้ของเมริกันนั้น คนผิวดำมีชื่อมาก, Thai Definition: สำคัญ, หัวโจก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[khīphong] (adj) EN: trivial; insignificant; unimportant  FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[kingkøi] (adj) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial  FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[krajøi] (adj) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little  FR: insignifiant
กระจอก[krajøk] (adj) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty  FR: insignifiant
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin

CMU Pronouncing Dictionary
SIGNIFICANT S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANT S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANTLY S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
significant (j) sˈɪgnˈɪfɪkənt (s i1 g n i1 f i k @ n t)
significantly (a) sˈɪgnˈɪfɪkəntliː (s i1 g n i1 f i k @ n t l ii)

DING DE-EN Dictionary
bedeutungsvoll { adj } | bedeutungsvoller | am bedeutungsvollstensignificant | more significant | most significant [Add to Longdo]
positive Ziffersignificant digit [Add to Longdo]
signifikante Stelle { f } [ math. ]significant digit [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
重大[じゅうだい, juudai] (adj-na, n) serious; important; significant; grave; weighty; (P) #6,109 [Add to Longdo]
最下位[さいかい, saikai] (n) lowest rank; bottom; cellar; least significant (bit) #9,898 [Add to Longdo]
一文[いちもん, ichimon] (n) something insignificant; one mon (10th sen); (P) #10,206 [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf, ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse #10,695 [Add to Longdo]
零細[れいさい, reisai] (adj-na) insignificant; trifling; paltry; cottage (industry); tiny (company); (P) #14,863 [Add to Longdo]
有意義[ゆういぎ, yuuigi] (adj-na) significant; useful; meaningful; worthwhile; valuable; of interest; (P) #19,087 [Add to Longdo]
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
ノーカウント[no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]
ノーカン[no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant) [Add to Longdo]
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1371 seconds, cache age: 21.024 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม