Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hire แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


120 ผลลัพธ์ สำหรับ hire  HH AY1 ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hire-, *hire*
Possible hiragana form: ひれ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hire(n) การจ้าง, See also: การว่าจ้าง
hire(vi) จ้าง, See also: ว่าจ้าง
hire(vt) จ้าง, See also: ว่าจ้าง, Syn. employ
hired(adj) ซึ่งว่าจ้าง, Syn. employed
hire out(phrv) ให้เช่า, See also: อนุญาตให้เช่า, Syn. let out, rent out
hireling(n) คนที่ทำงานรับจ้าง, Syn. laborer, menial, Ant. boss, employer
hired gun(sl) มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน), See also: ผู้ลอบฆ่า
hire purchase(n) การเช่าซื้อ, Syn. installment plan
hire-purchase system(n) ระบบการเช่าซื้อ, See also: การเช่าซื้อ

Hope Dictionary
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable, hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว
sapphire(แซฟ'ไฟเออะ) n. นิลสีคราม,นิลสีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
shire(ไช'เออะ) n. ชื่อแขวงปกครองในอังกฤษ,the Shires แขวงปกครองใน ตอนกลางของอังกฤษ
shire horsen. พันธุ์ม้าอังกฤษขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง

Nontri Dictionary
hire(n) ค่าจ้าง,ค่าเช่า,การเช่า,การจ้าง
hire(vt) จ้าง,ให้เช่า
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
sapphire(n) พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
shire(n) มณฑล,จังหวัด,เมืองใหญ่

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hire of propertyการเช่าทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire of serviceการจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire of workการจ้างทำของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hire-purchaseการเช่าซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hirerผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hireการจ้าง [TU Subject Heading]
Hireค่าจ้าง, ให้เช่า [การบัญชี]
Hire chargeค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า [การบัญชี]
Hire purchaseเช่าซื้อ [การบัญชี]

Longdo Unapproved EN-TH
hire of work(vt) จ้างทำของ
hire purchaseให้เช่าซื้อ
hire-purchaseเช่าซื้อ
hire-purchase toให้เช่าซื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have to close the beach and hire someone to kill the shark! เราต้องปิดหาดเเล้วก็จ้างคนฆ่าฉลาม! Jaws (1975)
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor. คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง Jaws (1975)
I'm going to hire Quint to kill the shark. - ผมจะจ้างควินท์ให้ฆ่าฉลาม Jaws (1975)
And they wouldn't hire me because of my war record. และพวกเขาก็คงไม่จ้างผม เพราะประวัติของผมสมัยสงคราม Airplane! (1980)
I knew the Germans would hire you, Sallah. ผมรู้ว่าพวกเยอรมันต้องจ้างคุณ,ซัลล่าห์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They hire strong backs and pay pennies. พวกมันจ้างคนที่แข็งแรงแต่จ่ายน้อย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I will hire you! ฉันจะจ้างคุณ Vampire Hunter D (1985)
I can hire as many hunters as you want. จะจ้างนักล่าให้เธอ มากเท่าไหร่ก็ได้ Vampire Hunter D (1985)
You waiters are all college guys... and I went to Harvard and Yale to hire you. พวกนายเป็นพนักงานเสริฟ ระดับมหาวิทยาลัย... และฉันก็ไปที่ ฮาร์วาร์ด และ เยล เพื่อจ้างพวกนาย Dirty Dancing (1987)
I never thought they'd hire anyone stranger than me. เค้าไม่คิดหรอกนะว่าห้างนี้จะหาจ้างใครที่เดิ้น ไปกว่าเค้าได้อีกแล้ว โฮ่ะ.. Mannequin (1987)
If we can't hire Jonathan, maybe at least we can buy her out. ถ้าเราจ้างโจนาธานไม่ได้... เราก็จ้างยายผู้หญิงผู้ช่วยเขาแทนสิ Mannequin (1987)
Anyway, I don't want to ruin his life I just want to hire him. ยังไงก็ตาม,ผมจะไม่ทำลายเขาหรอก... ...ผมต้องการจ้างเขา Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hireAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
hireAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.
hireCan I hire a guide who speaks Japanese?
hireChris was hired to paint houses and was able to raise the money.
hireCity firms vied with each other to hire the brightest young staff.
hireHe hired the garment for the day.
hireHire a baby-sitter for the evening.
hireHire a minivan by the hour.
hireIf it were not for this defect, I should hire him at once.
hireIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
hireIf we decide to hire you, you will hear from us.
hireI hired a boat by the hour.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จ้างงาน(v) employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จัดจ้าง(v) employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai Definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน(v) hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai Definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ผู้รับจ้าง(n) employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
รถเช่า(n) rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count Unit: คัน
ว่าจ้าง(v) hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai Definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
เหมา(v) hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ว่าจ้างทั้งหมด
เช่า(v) rent, See also: hire, lease, Syn. เช่าซื้อ, Ant. ซื้อขาด, Example: เขาเช่าตึกแถวสีลมเพื่อเปิดบริษัท, Thai Definition: เข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราว โดยให้ค่าเช่า
การรับจ้าง(n) employment, See also: hire, Example: เขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว, Thai Definition: การทำงานเพื่อให้ได้สินจ้างจากผู้อื่น
จ้างแรงงาน(v) hire the services of someone, Syn. ว่าจ้างแรงงาน, Example: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เช่า[chao] (v) EN: ren ; lease ; hire  FR: louer ; prendre en location
เช่าซื้อ[chao-seū] (v, exp) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase  FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จ้าง[jāng] (v) EN: hire ; employ ; engage  FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[jāng-ngān] (v) EN: employ ; hire ; contract ; procure  FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน[jāng raēng-ngān] (v, exp) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers  FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[jāng wān] (v, exp) EN: hire ; employ
จัดจ้าง[jatjāng] (v) EN: employ ; hire  FR: employer
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl]
ขาด[khāt] (adj) FR: déchiré ; déchiqueté

CMU Pronouncing Dictionary
HIRE HH AY1 ER0
HIRE HH AY1 R
HIRED HH AY1 ER0 D
HIRES HH AY1 ER0 Z
HIRES HH AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
hire (v) hˈaɪər (h ai1 @ r)
hired (v) hˈaɪəd (h ai1 @ d)
hires (v) hˈaɪəz (h ai1 @ z)
hireling (n) hˈaɪəlɪŋ (h ai1 @ l i ng)
hirelings (n) hˈaɪəlɪŋz (h ai1 @ l i ng z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, / ] hire, #11,480 [Add to Longdo]
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] hired car; chartered car, #29,105 [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family, #31,146 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] hire; to rent, #52,965 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
Entgelt {n} | Entgelte {pl}hire | hires [Add to Longdo]
Kaufmiete {f}hire purchase plan [Add to Longdo]
Mietpreis {m}hire charge [Br.] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かもしれん[kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
しれっと[shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
一連[いちれん, ichiren] sequence [Add to Longdo]
呼出し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] directive, command [Add to Longdo]
指令言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language [Add to Longdo]
処理指令[しょりしれい, shorishirei] processing instruction [Add to Longdo]
処理指令実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
披歴[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2843 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม