Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ concise แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
56 ผลลัพธ์ สำหรับ concise  K AH0 N S AY1 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -concise-, *concise*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
concise[ADJ] สั้นกระชับ, See also: สั้นได้ใจความ, Syn. terse, succinct, Ant. recundant
conciseness[N] ความสั้นกระชับ, Syn. shortness, brevity, concision
Hope Dictionary
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
Nontri Dictionary
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Concise dictionaryพจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
A remarkably concise series of events are starting to come together from that day. ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในด้านต่างๆ กำลังเริ่มต้น เกิดมาจากเหตุการณ์วันนั้น No More Good Days (2009)
As threats go, it was concise and to the point. มันเริ่มคุกคามชีวิตชั้น สิ่งที่เขียนมานั้นสั้นกระชับ ตรงประเด็น Remember Paul? (2010)
The director is expecting a full but concise progress report. ผู้กำกับกำลังรอ รายงานความคืบหน้าอย่างละเอียดแต่สรุปย่อ -แจ็คเก็ตตัวนั้นกลิ่นเป็นยังไง Red Sky at Night (2010)
This Evan's a concise thinker. เอเว่นคนนี้เป็นนักคิดที่ความคิดกระชับได้ใจความ Upper West Side Story (2012)
The American Revolution. A Concise History. การปฏิวัติของอเมริกา ประวัติแบบย่อ Mors Praematura (2013)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conciseHis Address is a concise speech.
conciseHis comment was concise and to the point.
conciseHis essay was concise and to the point.
conciseI need a concise explanation.
conciseThe author's mode of expression is very concise.
concise"The Gettysburg Address" is a concise speech.
conciseWhat the critic says is always concise and to the point.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
สั้น[ADJ] short, See also: concise, brief, squat, Ant. ยาว, Example: ประชาชนต่างรอราคารถใหม่ที่จะถูกลงในระยะสั้น, Thai definition: ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
รวบรัด[ADV] concisely, See also: as soon as possible, briefly, Example: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด, Thai definition: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
สรุป[ADV] concisely, See also: briefly, in brief, Example: นักจิตวิทยากล่าวถึงทัศนคติไว้โดยสรุปว่า เป็นเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ที่มีส่วนในการกำหนดการแสดงออก และทิศทางของพฤติกรรม, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
การย่อ[N] summary, See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation, Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป, Example: วิชาภาษาอังกฤษวันนี้ อาจารย์สอนการย่อเรื่องโดยการจับใจความสำคัญ, Thai definition: การลดให้สั้นหรือเล็กลง
ความกระชับ[N] conciseness, See also: terseness, succinctness, shortness, Syn. ความกะทัดรัด, Ant. ความเยิ่นเย้อ, Example: นวนิยายเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าธรรมดาๆ เรื่องหนึ่งที่มีความกระชับและพยายามมุ่งสู่ปัญหาอย่างตรงประเด็น
กะทัดรัด[ADV] concisely, See also: tersely, Syn. กระชับ, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำได้กะทัดรัดดี
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
ง่ายและชัด[xp] (ngāi lae chat) EN: simple and clear ; concise and explicit   FR: simple et clair
พจนานุกรมฉบับย่อ[n. exp.] (photjanānukrom chabap yø) EN: concise dictionary   
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement
สั้น [X] (san) EN: short ; concise ; brief ; squat   FR: court ; bref ; concis
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials   FR: dans les grandes lignes
สรุป[adv.] (sarup) EN: concisely ; briefly ; in brief   FR: brièvement
CMU Pronouncing Dictionary
CONCISE   K AH0 N S AY1 S
CONCISELY   K AH0 N S AY1 S L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
concise  (j) kˈənsˈaɪs
concisely  (a) kˈənsˈaɪsliː
conciseness  (n) kˈənsˈaɪsnəs
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
简洁[jiǎn jié, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] concise; succinct; pithy, #7,602 [Add to Longdo]
简要[jiǎn yào, ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, / ] concise; brief, #16,641 [Add to Longdo]
精练[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] concise; succinct; terse; well-trained, #45,962 [Add to Longdo]
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] concise; compact; condensed, #51,546 [Add to Longdo]
详略[xiáng, ㄒㄧㄤˊlu:e4, / ] concise; the details in brief, #89,533 [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
词约指明[cí yuē zhǐ míng, ㄘˊ ㄩㄝ ㄓˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] concise but unambiguous (成语 saw) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
コンサイス[, konsaisu] (n) concise [Add to Longdo]
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P) [Add to Longdo]
簡潔明瞭[かんけつめいりょう, kanketsumeiryou] (n,adj-na) clear and concise [Add to Longdo]
簡明[かんめい, kanmei] (adj-na,n) terse; concise; simple and clear [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
簡約[かんやく, kanyaku] (adj-na,n,adj-no) conciseness; brevity; simplification [Add to Longdo]
小史[しょうし, shoushi] (n) short or concise history [Add to Longdo]
端的[たんてき, tanteki] (adj-na) frank; direct; plain; straightforward; point-blank; concise; (P) [Add to Longdo]
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete [Add to Longdo]
Time: 0.0125 seconds, cache age: 35.43 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม