Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ape แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


148 ผลลัพธ์ สำหรับ ape  EY1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ape-, *ape*
Possible hiragana form: あぺ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
adhesive tape(n) กระดาษกาว, See also: Scotch tape
shape(n) สภาพ, สุขภาพ เช่น In the middle of a very difficult period of my life, when I was in really, really bad shape, somebody very nice showed up.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ape(n) คนที่งุ่มง่าม (คำไม่เป็นทางการ)
ape(n) ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้เอาอย่าง, Syn. mimic
ape(n) ลิงไม่มีหาง, Syn. great ape, anthropoid ape
ape(vt) เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, เอาอย่าง, Syn. imitate, copy, mimic
ape(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลมนุษย์และลิง (คำไม่เป็นทางการ)
apex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
apex(n) ปลายสุด, Syn. tip
apeak(adj) ที่อยู่ในแนวตั้ง
apery(n) การกระทำที่งี่เง่า
apeth(sl) คนโง่

Hope Dictionary
ape(เอพ) n. ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น, วานร, ผู้เลียนแบบ. -vt. เลียนแบบ. -apelike adj.
ape-man(เอพ'แมน) n., (pl. -men) มนุษย์วานร
apeak(อะพีค') adj., adv.ตั้งตรงดิ่ง, ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
apeek(อะพีค') adj., adv.ตั้งตรงดิ่ง, ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj., n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
aperture(แอพ'พะเชอะ) n. รู, ช่อง, (hole)
apetalous(อะเพท'ทะลัส) adj. ไร้กลีบดอก, -apetaly (having no petals)

Nontri Dictionary
ape(n) ลิงชนิดหนึ่ง
aperture(n) ช่อง, ที่ว่าง, รู, โพรง
apex(n) ปลาย, ยอดแหลม
agape(adj) อ้าปากกว้าง, ตกใจ, เปิดกว้าง
cape(n) ผ้าคลุมไหล่, แหลม
caper(n) การกระโดดโลดเต้น, การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น, กระโดดเล่น
chapel(n) โบสถ์, วิหาร, หอสวดมนต์, อุโบสถ
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน, ติดตาม, ควบคุม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apeidosisภาวะเสื่อมผิดแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [ มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperitive๑. ยาเจริญอาหาร๒. ยาระบายอย่างอ่อน [ มีความหมายเหมือนกับ aperient; laxative ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertureรู, ช่อง, ปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertureช่องรับส่งสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperture areaพื้นที่ช่องรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aperture, anterior nasal; aperture, piriformช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aperture, piriform; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apertures of alveolar canals of maxilla; alveolar foramenรูคลองสู่เบ้าฟันขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apetalousไร้กลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Ape-Handลักษณะเหมือนมือลิง [การแพทย์]
APEC Business Advisory Councilสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค [การทูต]
APEC Business Travel Cardบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจสมาชิกเอเปค (ที่เป็นสมาชิกโครงการ) สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกเอเปค (ที่เป็นสมาชิกโครงการ) ได้ มีกำหนดอายุ 3-5 ปี [การทูต]
APEC Study Centersศูนย์ศึกษาเอเปค มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเอเปคในแต่ละประเทศสมาชิก 15 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยการ ศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างสมาชิกเอเปคในภูมิภาค ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาเอเปคได้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก เช่น กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของเอเปค เป็นต้น [การทูต]
Apert's Disease Acrocephalosyndactyliaโรครูปร่างพิการและสมองด้อยเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
apertureช่องรับแสง, ช่องให้แสงผ่านในทัศนูปกรณ์  เช่น กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ช่องนี้อาจปรับขนาดให้แสงผ่านเข้ามากน้อยได้ตามที่ต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aperture cardบัตรอเพอร์เจอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aperture cardบัตรอเพอร์เจอร์, Example: บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) เป็นบัตรเจาะรู (Punched card) ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นบัตรแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 1/4" x 7 1/2" และมีช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่แผ่นไมโครฟิล์มขนาด 16 หรือ 35 มม. ส่วน ใหญ่มักใช้ขนาด 35 มม. และมีความยาวของฟิล์มประมาณ 1.9 นิ้ว โดยที่บัตรอเพอร์เจอร์ 16 มม. ใช้สำหรับบันทึกเอกสาร 25 แผ่น หรือน้อยกว่านั้น เช่น เวชระเบียน เป็นต้น และบัตรอเพอร์เจอร์ 35 มม. ใช้สำหรับบันทึกแผนที่และงานเขียนแบบทางวิศวกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ส่วนบนของบัตรอาจมีการเจาะเป็นรหัสไว้ด้วยรหัสฮอลเลอริท (Hollerith Code) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพไมโครฟิล์ม เพื่อใช้ค้นคืนข้อมูลและใช้ทำดัชนีโดยอัตโนมัติสำหรับภาพที่สแกน สำหรับการอ่าน การพิมพ์ข้อมูล และการสแกนแถบไมโครฟิล์มบนบัตรอเพอร์เจอร์นั้นต้องใช้เครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนบัตรอเพอร์เจอร์โดยเฉพาะ <br> <br>ในปัจจุบันบัตรอเพอร์เจอร์ยังคงเป็นสื่อสารนิเทศที่มีบทบาทสำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดเก็บ การจัดเรียง การทำสำเนา และการค้นคืนเอกสารสำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม พิมพ์เขียว แผนที่ ซึ่งบริษัท และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ยังคงใช้บัตรอเพอร์เจอร์ ในการจัดเก็บภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีระบบดิจิตอลค่อยๆ เข้ามาแทนที่แล้วก็ตาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aperture Tolerance Averageค่าเฉลี่ยการยอมรับขนาดรูเปิด [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
apemเป็นโหลดหรือ ฟังก์ชั่นในวงการ DotA ย่อมาจาก "All Pick Easy Mode" คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นโหลดที่พวก noob, grean, kak ชอบใช้กัน แต่ไม่ได้หมายความว่า โหมดอื่นจะไม่มีนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A planet where apes evolved from men. ดาวเคราะห์ดวงที่... Beneath the Planet of the Apes (1970)
But you don't understand. Only apes can speak. คุณไม่เข้าใจ ลิงเท่านั้นที่พูดได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We apes have learned to live in innocence. เราวานร หัดอยู่อย่างไร้เดียงสา Beneath the Planet of the Apes (1970)
But we are determined to know what the apes want. เเต่เราต้องรู้ว่าพวกลิงต้องการอะไร สงคราม... Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Exactly what the apes are planning. ว่าพวกวานรมีเเผนอะไร Beneath the Planet of the Apes (1970)
-The apes are semiarticulate... พวกลิงส่งผมมาเพี่อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
The apes are marching on your city. พวกลิงกําลังเคลื่อนพลบุกเมีองคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Spaceship, Ape City, subway... ยานอวกาศ... เมีองวานร - ทางรถใต้ดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
The apes have returned in greater numbers this time. ลิงที่ได้กลับมาในจำนวนที่มากขึ้นในเวลานี้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
How many other white apes have you seen? วิธีการหลายลิงสีขาวอื่น ๆ ได้ที่คุณเห็น? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. How many other white apes have you seen? ครอบครัว, จอห์น วิธีการ หลายลิงสีขาวอื่น ๆ ได้ที่คุณเห็น? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A chimpanzee or something from the ape family. Possibly an orang-utan. พันธุ์เดียวกัน Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apeApes are intelligent.
apeApes rank above dogs in intelligence.
apeThe male ape is intelligent by nature.
apeThe primates include not only the apes, but also man.
apeWhat is the correct aperture in this light?
apeWhen a big ape emerged from the cave, they got frightened and ran away.
apeWhy do men behave like Apes, and vice versa?
apeWhy have the apes evolved more than other animals?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลิง(n) monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
ด้านบน(n) top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า
ล้อเลียน(v) mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai Definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น
อานน(n) hole, See also: aperture, Syn. ช่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอเปค(n) APEC, See also: Asia-Pacific Economic Cooperation, Syn. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค, Thai Definition: องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการบริการระหว่างกัน ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 21 ประเทศ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไอ[ai] (n) EN: gas ; vapour; steam  FR: vapeur [ f ]
ไอน้ำ[ainām] (n, exp) EN: steam ; vapour  FR: vapeur (d'eau) [ f ]
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
องุ่น[a-ngun] (n) EN: grape  FR: raisin [ m ]
องุ่นเปรี้ยว[a-ngun prīo] (n, exp) EN: sour grapes
องุ่นทำเหล้า[a-ngun tham lao] (n, exp) EN: wine grapes  FR: vigne [ f ]
อ่านหนังสือพิมพ์[ān nangseūphim] (v, exp) EN: read a newspaper  FR: lire un journal
อาร์ต[āt] (n) EN: art paper
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ] ; pathologie [ f ] ; thérapeutique [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: sheet of paper  FR: feuille (de papier) [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
APE EY1 P
APEC EY1 P EH2 K
APEX EY1 P EH2 K S
APEL AA0 P EH1 L
APES EY1 P S
APEX'S EY1 P EH2 K S IH0 Z
APEC'S EY1 P EH2 K S
APELIKE EY1 P L AY2 K
APERITIF AH0 P EH2 R AH0 T IY1 F
APERTURE AE1 P ER0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
ape (v) ˈɛɪp (ei1 p)
aped (v) ˈɛɪpt (ei1 p t)
apes (v) ˈɛɪps (ei1 p s)
apex (n) ˈɛɪpɛks (ei1 p e k s)
apexes (n) ˈɛɪpɛksɪz (ei1 p e k s i z)
aperient (n) ˈəpˈɪəʳrɪəʳnt (@1 p i@1 r i@ n t)
aperitif (n) ˈəpˈɛrətɪf (@1 p e1 r @ t i f)
aperture (n) ˈæpətʃər (a1 p @ ch @ r)
Apeldoorn (n) ˈæpldɔːn (a1 p l d oo n)
aperients (n) ˈəpˈɪəʳrɪəʳnts (@1 p i@1 r i@ n t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] ape, #14,317 [Add to Longdo]
光圈[guāng quān, ㄍㄨㄤ ㄑㄩㄢ, ] aperture; diaphragm, #15,021 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] ape, #16,498 [Add to Longdo]
猿人[yuán rén, ㄩㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ape man, #55,073 [Add to Longdo]
猿猴[yuán hóu, ㄩㄢˊ ㄏㄡˊ, ] apes and monkeys, #56,554 [Add to Longdo]
隙缝[xì fèng, ㄒㄧˋ ㄈㄥˋ, / ] aperture, #96,883 [Add to Longdo]
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, ] aperture; hole; cavity, #123,133 [Add to Longdo]
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] APEC (Asia Pacific economic cooperation) [Add to Longdo]
亚太经合组织[Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] APEC (organization) [Add to Longdo]
无尾猿[wú wěi yuán, ㄨˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] ape [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aperitif { m } [ cook. ]appetizer [Add to Longdo]
Aperturverzerrung { f }aperture distortion [Add to Longdo]
aperiodisch; azyklisch { adj }acyclic [Add to Longdo]
aperiodisch; frequenzunabhängig; unabgestimmt { adj }untuned [Add to Longdo]
Affe { m }; Menschenaffe { m } [ zool. ] | Affen { pl }; Menschenaffen { pl }ape | apes [Add to Longdo]
Apenninen { pl }Apennines [Add to Longdo]
Apenninenhalbinsel { f }; Apenninhalbinsel { f }Apennine Peninsula [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
chapeau(n) |m, pl. chapeaux| หมวก
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée

EDICT JP-EN Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
エスケープ[えすけーぷ, esuke-pu] escape [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3563 seconds, cache age: 169.124 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม